Педагогічна майстерність майбутніх вчителів

24 переглядів

27.04.2015


1. Алєксєєва Г.М. Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до застосування комп’ютерних технологій у професійній діяльності: монографія / Г.М.Алєксєєва. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – 260 с.

2. Артемова Л.В. Педагогіка і методика вищої школи: навчально – методичний посібник. / Л.В.Артемова. – К.:Кондор, 2008. – 272 с.

3. Боголіб Т.М. Принципи управління вузом. / Т.М. Боголіб. – Переясл. – Хмельницький ДПУ, 2004. – 200 с.

4. Брюханова Н.О. Основи педагогічного проектування в інженерно – педагогічній освіті: монографія. / Н.О. Брюханова. – НТМТ,2010. – 438 с.

5. Вища освіта: шляхи розвитку та забезпечення якості: збірник – К.: КНЕУ, 2010. – 15 с.

6. Глазкова І.Я. Навчальний діалог у професійній діяльності майбутнього вчителя: монографія./ І.Я.Глазкова. – Донецьк: Юго – Восток, 2007. – 188 с.

7. Гуренко О.І. Етнокультурна компетентність та її формування у студентів педагогічного університету: технологічний аспект: монографія. / О.І.Гуренко. – Донецьк: Юго – Восток, 2008, – 240 с.

8. Жульова С.І. Педагогічні умови готовності майбутніх вчителів основ здоров’я до ведення первинної профілактики захворювань на ВІЛ/СНІД: монографія. / С.І. Жульова. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2014. – 222с.

9. Журавський В.С. Вища освіта як фактор державотворення і культури в Україні. / В.С.Журавський. – К.: ІН ЮРЕ, 2003. – 416 с.

10. Коваль Л.В. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи: технологічна складова: монографія. / Л.В. Коваль. – Донецьк : Юго – Восток, 2009. – 375 с.

11. Комар О.А. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до застосування інтерактивних технологій: теоретико – методичні аспекти: монографія. / О.А. Комар. – Умань : Софія, 2008. – 332 с.

12. Кривильова О. Підготовка майбутніх вчителів до творчої діяльності: монографія. / О.Кривильова. – Донецьк : Юго – Восток, 2008. – 200 с.

13. Кузьмінський А.І. Наукові засади методичної підготовки майбутнього вчителя математики: монографія. /А.І. Кузьмінський, Н.А.Тарасенкова, І.А.Акуленко. – Черкаси, 2009. – 320 с.

14. Кучерявий О.Г. Модульно – розвивальне навчання у вищій школі: аспекти проектування: монографія. / О.Г. Кучерявий. – К.: Слово, 2012. – 280 с.

15. Кучерявий О.Г. Професійне самовиховання у вищій школі: навчальний посібник для ст-тів ВНЗ/ О.Г. Кучерявий. – К.: Освіта України, 2010. – 200 с.

16. Лазарєв М.І. Теоретичні та методичні засади навчання майбутніх інженерів – педагогів комп’ютерних технологій статистичного опрацювання експериментальних даних: монографія. / М.І. Лазарєв, В.Г.Хоменко, Л.В.Павленко. – Донецьк: Ландон-ХХІ, 2013. – 222 с.

17. Лола В.Г. Технологічна культура вчителя: сутність і модель формування: монографія. / В.Г. Лола. – Донецьк: Ландон-ХХІ, 2013. – 166 с.

18. Мирошниченко В.О. Використання сучасних інформаційних технологій: формування мультимедійної компетентності (для спеціальності Історія): навчальний посібник. / В.О.Мирошниченко. К.: Центр учбової літератури, 2015. – 296 с.

19. Отич О.М. Мистецтво у розвитку індивідуальності педагога: історичний і методологічний аспект: монографія. / О.М. Отич. – Чернівці : Зелена Буковина, 2008. – 440 с.

20. Педагогічна майстерність: підручник. / за ред. І.А. Зязюна. – 3-є видання. – К.:, 2008. – 376 с.

21. Педагогічна майстерність: хрестоматія: навчальний посібник для студентів ВНЗ. / за ред. І.А. Зязюна. – К.: Вища школа, 2006. – 606 с.

22. Петрунько О.В. Молодь та інноваційні технології: перспективи і ризики взаємодії: методичний посібник. / О.В. Петрунько. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 84 с.

23. Пєхота О.М. Особистісно орієнтоване навчання: підготовка вчителя: монографія. / О.М. Пєхота, А.М. Стараєва. – 2-е видання. – Миколаїв : Іліон, 2006. – 272 с.

24. Пилипчук В.В. Розвиток педагогічної майстерності вчителя в предметних методиках навчання: монографія./ В.В. Пилипчук. – К.: Педагогічна думка, 2007. – 176 с.

25. Приходько В.М. Підготовка майбутніх педагогів до превентивного виховання дітей із неблагополучних сімей: науково-методичний посібник. / В.М. Приходько. – Запоріжжя : Прем’єр, 2006. – 288 с.

26. Соломаха С.О.Розвиток педагогічної майстерності викладачів музичного мистецтва та світової художньої культури: посібник. / С.О.Соломаха. – Кіровоград : Імекс – ЛТД, 2013. –158 с.

27. Сопнєва Н.Б. Педагогічні умови навчально-етичної діяльності майбутнього вчителя: монографія. /Н.Б. Сопнєва. – Донецьк : Ландон-ХХІ, 2012. – 164 с.