Періодичні видання

223 переглядів

Оновлено: 06.10.2022


Альманах права.

Проблематика: Висвітлення актуальних питань історії та теорії держави і права; філософії права. Теоретичні та практичні проблеми основоположних принципів права.

Аспірант України

Сайт для аспірантів, дисертантів, здобувачів вченого звання, молодих наукових працівників. Розглядається технологія і організація роботи над дисертацією.  Наведені основні вимоги ВАК України  до оформлення дисертацій та авторефератів, а також питання підготовки до публічного захисту дисертацій.

Археологія.

Проблематика: Питання археології та стародавньої історії України, а також інших країн; теоретичні, наукові дослідження; нові археологічні відкриття; дискусії, рецензії, хроніка; видатні археологи минулого та сучасності; визначні дати в історії археології.

Археологічні дослідження в Україні.

Проблематика: Є щорічником, який друкується як додаток до наукового видання Інституту археології НАН України – журналу “Археологія”. Містить інформаційні повідомлення про роботу археологічних експедицій поточного польового сезону. Стане у нагоді науковцям, студентам та всім, хто стежить за розвитком сучасної української археологічної науки.

 Архіви України

Проблематика: Публiкуються аналiтичнi, теоретичнi, дослiдницько-пошуковi матерiали з архiвознавства, документознавства, археографiї, джерелознавства та спорiднених дисциплiн; висвiтлюються проблеми теорiї i практики архiвної справи; друкуються критико-бiблiографiчнi матерiали.

Архів української періодики –«Libraria»

Цифровий  повнотекстовий архів української періодики Libraria. Ресурс містить 295 назв, 29966 чисел, 199704 сторінок української періодики за 1905–1998 роки з фондів Наукової бібліотеки Львівського національного університету ім. І. Франка та Державної наукової архівної бібліотеки. Доступні цифрові зображення газет, а також широкі можливості повнотекстового пошуку.

Відлуння віків.

Примітка: До 2004 р. журнал виходив під назвою “Вісник Українського товариства охорони пам’яток історії та культури” . Проблематика: Охоплює широке коло пам’яткодослідних та пам’яткоохоронних проблем, питань з історії музейної справи, археології, архітектурно-паркового та ландшафтного планування, містить публікації нормативних документів з охорони пам’яток історії та культури, містить інформацію про розвиток пам’яткодослідних студій і пам’яткоохоронну діяльність в Україні.

Гілея: науковий вісник.

Проблематика: фахове видання з філософських, політичних та історичних наук.

Держава і право.

Проблематика: Актуальні питання теорії та історії держави і права, державного управління, адміністративного, конституційного, міжнародного, цивільного і підприємницького, аграрного та екологічного права, кримінології, кримінального і кримінально-процесуального права, проблеми сучасної політичної науки. Значна увага приділяється проблемам сучасної політичної науки.

Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки.

Проблематика: Висвітлення досліджень з теорії історіографії, методології та історії історичної науки; висвітлення теоретичних питань історіописання; аналізу сучасних методів та напрямків історіографії.

Історичний архів. Наукові студії.

Проблематика: Iсторичні джерела та матеріали; джерелознавчі та історіографічні дослідження; актуальні проблеми регіональної історії та історії України, всесвітньої історії, методології історичних досліджень, історії науки та освіти, історичної дидактики; рецензії, повідомлення про наукові події і заходи.

Історіографічні дослідження в Україні.

Проблематика: Висвітлюються актуальні питання з теорії й історії історичної науки, біоісторіографії, інституціональної, регіональної і проблемної історіографії, теорії та методології. Розглядається наукова спадщина та історичні погляди відомих учених і діячів.

Історія України: маловідомі імена, події, факти.

Проблематика: Регіональні проблеми історії України, політична історія України, теорія і практика історичного краєзнавства, формування національної самосвідомості українського народу.

Козацька спадщина

Проблематика: Дослідження історії запорозького козацтва.

Мультиверсум. Філософський альманах.

Проблематика: Висвітлюються найсучасніші філософські дискусії щодо актуальних проблем сьогодення, людського буття, життя соціуму, сучасної культури, релігійного життя, екологічних та аксіологічних проблем сучасності, глобалізації та інформаційного суспільства. Особлива увага надається філософському осмисленню новітніх проблем у галузі філософії людини та сучасним інформаційно-глобалізаційним реаліям.

Наукова періодика України

Цей сайт використовує Open Journal Systems 2.4.4.1 – програмний пакет з відкритим вихідним кодом, який обслуговує процеси менеджменту та публікації журналів. Пакет розробляється, підтримується та вільно розповсюджується Public Knowledge Project на умовах ліцензії GNU General Public License.

Наукова періодика України (Ресурси Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського) –

Українські наукові періодичні видання, представлені як у друкованому, так і в електронному вигляді (на жовтень 2011 р. – 1690 екз.)

Часопис Київського університету права.

Проблематика: Актуальні питання теорії та історії держави і права, державного управління, адміністративного, конституційного, міжнародного, цивільного і підприємницького, аграрного та екологічного права, кримінології, кримінального і кримінально-процесуального права.

Освітній простір України

У журналі вміщено науковий доробок українських та зарубіжних учених з актуальних проблем освіти дітей та молоді у сучасному полікультурному просторі в руслі його глобалізації та інтеграції. Представлені результати наукових досліджень педагогічних, гуманітарних, психологічних та соціальних напрямів, можуть бути використані науковцями, викладачами, аспірантами, студентами. Журнал розраховано також на всіх читачів, для яких означені проблеми становлять науковий інтерес.

Електронний історичний журнал Scriptorium nostrum

«Scriptorium Nostrum» – відкритий проект Херсонського державного університету. Присвячений конкретним проблемам історії, її окремим періодам, та нетрадиційним методам, підходів, ідей в історичному дослідженні. 

Наука та метрика

Перше періодичне видання в Україні, головною ціллю якого є створення інформаційного простору для розвитку та взаємодії у сфері наукометрії та науки, а також інформування вчених про всі події та новини у цій галузі. Журнал публікує статті журналістів, інтерв’ю та думки експертів, які щоденно працюють у наукометричній сфері та формують її зміст та значення.

Науковий огляд

Тематика: у журналі публікуються наукові огляди, статті проблемного та науково-практичного характеру з питань економіки, сільського та лісового господарства, географії, технічних наук, медицини, будівництва та архітектури, психології, педагогіки, філософії, історії, політології, права, мистецтва та мистецтвознавства, філологічних наук.