Періодичні видання

844 переглядів

Оновлено: 05.02.2024


Національна бібліотеки України імені В. І.  Вернадського

Наукова періодика України. У фонді читальної зали бібліотекознавчої літератури зосереджено вітчизняні й зарубіжні видання з питань історії, теорії, методики і практики бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, наукознавства та інформатики. У фонді понад 18,5 тис. документів, багато з них – у відкритому доступі. Важливою частиною є зібрання українських видань 1920-х рр., а також фахова періодика: 52 назви україномовних,  101 найменування іноземних періодичних та продовжуваних видань.

Альманах права

Проблематика: Висвітлення актуальних питань історії та теорії держави і права; філософії права. Теоретичні та практичні проблеми основоположних принципів права.

Аспірант України

Сайт для аспірантів, дисертантів, здобувачів вченого звання, молодих наукових працівників. Розглядається технологія і організація роботи над дисертацією.  Наведені основні вимоги ВАК України  до оформлення дисертацій та авторефератів, а також питання підготовки до публічного захисту дисертацій.

Археологія

Проблематика: Питання археології та стародавньої історії України, а також інших країн; теоретичні, наукові дослідження; нові археологічні відкриття; дискусії, рецензії, хроніка; видатні археологи минулого та сучасності; визначні дати в історії археології.

Археологія і давня історія України

Проблематика: У журналі публікуються результати досліджень з археології й давньої історії  України та суміжних територій. Висвітлюються питання соціально-економічного розвитку та культурних зв’язків у кам’яному та мідно-бронзовому віках, сторінки з історії кіммерійців, скіфів та сарматів, матеріальна й духовна культура античних греків у Північному Причорномор’ї, етногенез та рання історія слов’ян, розвиток давньоруських міст і сіл, матеріальної культури середньовіччя і нового часу. Видаються нові археологічні матеріали, розвідки з історії археології та архівні джерела.

Архіви України

Проблематика: Публiкуються аналiтичнi, теоретичнi, дослiдницько-пошуковi матерiали з архiвознавства, документознавства, археографiї, джерелознавства та спорiднених дисциплiн; висвiтлюються проблеми теорiї i практики архiвної справи; друкуються критико-бiблiографiчнi матерiали.

Архів української періодики –«Libraria»

Цифровий  повнотекстовий архів української періодики Libraria. Ресурс містить 295 назв, 29966 чисел, 199704 сторінок української періодики за 1905–1998 роки з фондів Наукової бібліотеки Львівського національного університету ім. І. Франка та Державної наукової архівної бібліотеки. Доступні цифрові зображення газет, а також широкі можливості повнотекстового пошуку.

Гілея: науковий вісник

Проблематика: фахове видання з філософських, політичних та історичних наук.

Держава і право

Проблематика: Актуальні питання теорії та історії держави і права, державного управління, адміністративного, конституційного, міжнародного, цивільного і підприємницького, аграрного та екологічного права, кримінології, кримінального і кримінально-процесуального права, проблеми сучасної політичної науки. Значна увага приділяється проблемам сучасної політичної науки.

Інститут історії України НАН України

Проблематика: Теоретичні та методологічні проблеми дослідження всесвітньо-історичного процесу.

Загальна концепція світової та вітчизняної історії. Методи історичних досліджень і спеціальних історичних дисциплін. Давня і середньовічна історія України. Україна у ХVІІІ – ХІХ ст. Історія України ХХ століття. Етнічна історія. Національне відродження українського народу. Сучасні національні та етнокультурні процеси. Релігія і церква в Україні. Історія і сучасні проблеми міжнародних відносин. Україна у європейському та глобальному соціально-історичному процесі.

Історичний архів. Наукові студії

Проблематика: Iсторичні джерела та матеріали; джерелознавчі та історіографічні дослідження; актуальні проблеми регіональної історії та історії України, всесвітньої історії, методології історичних досліджень, історії науки та освіти, історичної дидактики; рецензії, повідомлення про наукові події і заходи.

Історія України: маловідомі імена, події, факти

Проблематика: Регіональні проблеми історії України, політична історія України, теорія і практика історичного краєзнавства, формування національної самосвідомості українського народу.

Мультиверсум. Філософський альманах

Проблематика: Висвітлюються найсучасніші філософські дискусії щодо актуальних проблем сьогодення, людського буття, життя соціуму, сучасної культури, релігійного життя, екологічних та аксіологічних проблем сучасності, глобалізації та інформаційного суспільства. Особлива увага надається філософському осмисленню новітніх проблем у галузі філософії людини та сучасним інформаційно-глобалізаційним реаліям.

Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України

Бібліотека відкритого доступу і передбачає безкоштовний доступ читачів до наукової інформації в Інтернет з правом читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати, друкувати, проводити пошук, посилатися на повнотекстові статті, індексувати, тобто використовувати її з законною ціллю без фінансових, юридичних і технічних перешкод, що відповідає Будапештській Ініціативі Відкритого Доступу. ISSN: 2310-8479

Наукова періодика України

Цей сайт використовує Open Journal Systems 2.4.4.1 – програмний пакет з відкритим вихідним кодом, який обслуговує процеси менеджменту та публікації журналів. Пакет розробляється, підтримується та вільно розповсюджується Public Knowledge Project на умовах ліцензії GNU General Public License.

Наукова періодика України (Ресурси Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського) –

Українські наукові періодичні видання, представлені як у друкованому, так і в електронному вигляді (на жовтень 2011 р. – 1690 екз.)

Часопис Київського університету права

Проблематика: Актуальні питання теорії та історії держави і права, державного управління, адміністративного, конституційного, міжнародного, цивільного і підприємницького, аграрного та екологічного права, кримінології, кримінального і кримінально-процесуального права.

Освітній простір України

У журналі вміщено науковий доробок українських та зарубіжних учених з актуальних проблем освіти дітей та молоді у сучасному полікультурному просторі в руслі його глобалізації та інтеграції. Представлені результати наукових досліджень педагогічних, гуманітарних, психологічних та соціальних напрямів, можуть бути використані науковцями, викладачами, аспірантами, студентами. Журнал розраховано також на всіх читачів, для яких означені проблеми становлять науковий інтерес.

Електронний історичний журнал Scriptorium nostrum

«Scriptorium Nostrum» – відкритий проект Херсонського державного університету. Присвячений конкретним проблемам історії, її окремим періодам, та нетрадиційним методам, підходів, ідей в історичному дослідженні. 

Наука та метрика

Перше періодичне видання в Україні, головною ціллю якого є створення інформаційного простору для розвитку та взаємодії у сфері наукометрії та науки, а також інформування вчених про всі події та новини у цій галузі. Журнал публікує статті журналістів, інтерв’ю та думки експертів, які щоденно працюють у наукометричній сфері та формують її зміст та значення.

Науковий огляд

Тематика: у журналі публікуються наукові огляди, статті проблемного та науково-практичного характеру з питань економіки, сільського та лісового господарства, географії, технічних наук, медицини, будівництва та архітектури, психології, педагогіки, філософії, історії, політології, права, мистецтва та мистецтвознавства, філологічних наук.

Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія

Тематика: проблеми навчання, виховання, освіти, соціалізації, абілітації та реабілітації осіб з порушеннями психічного та (або) фізичного розвитку різних вікових категорій – від раннього дитинства до періодів після шкільного професійного навчання та самостійної трудової діяльності у дорослому віці.

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота»

Науково-практичний журнал у галузі педагогіки, в якому висвітлюються актуальні питання методології та історії педагогіки, теорії і практики навчання, теорії і практики виховання, теорії і методики професійної освіти, соціальної педагогіки, соціальної роботи, сучасних педагогічних технологій та інших галузей педагогічної науки.