Розвиток сучасної української мови

200 переглядів

05.11.2020


(до Дня української писемності та мови)

 • Мова – це наша національна ознака, в мові –
 •  наша культура, сутність нашої свідомості.
 • Іван Огієнко
Розвиток сучасної української мови

Список літератури:

 1. Бабич Н. Д. Історія української літературної мови : практичний курс : навч. посіб. / Н. Д. Бабич. – Львів : Світ, 1993. – 376 с.
 2. Баришполець О. Т. Український словник медіа культури / О. Т. Баришполець. – Київ : Міленіум, 2014. – 196 с.
 3. Бацевич Ф. Духовна синергетика рідної мови : лінгвофілософські нариси : монографія / Флорій Бацевич. – Київ : Академія, 2009. – 192 с.
 4. Бацевич Ф. Основи комунікативної лінгвістики : підручник / Флорій Бацевич. – Київ : Академія, 2004. – 344 с.
 5. Білецький А. О. Про мову і мовознавство: навч. посіб. / А. О. Білецький. – Київ : АртЕк, 1996. – 224 с. – (Трансформація гуманітарної освіти в Україні).
 6. Богуш А. М. Дошкільна лінгводидактика : теорія і методика навчання дітей рідної мови в дошкільних навчальних закладах : підручник / А. М. Богуш, Н. В. Гавриш. – 2-ге вид., доп. – Київ : Слово, 2011. – 704 с.
 7. Борчук С. «Заборона українства 1876 р.» : ґенеза оцінок та сучасне осмислення / Степан Борчук // Історія в рідній школі. – 2018. – № 9. – С. 2–4.
 8. Вашуленко М. С. Методика навчання інтегрованого курсу «Українська мова» у 1–2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу : навч.-метод. посіб. / М. С. Вашуленко. – Київ : Освіта, 2019. – 192 с. – (Нова українська школа).
 9. Вовчук І. С. Мовленнєвий етикет та культура спілкування молодших школярів : програма курсу, розробки уроків у 1–4 класах / І. С. Вовчук, Ю. О. Петік. – Харків : Основа, 2013. – 447 с.
 10. Глазова С. М. Пояснювально-ототожнювальні конструкції в українській мові : семантика, граматика, прагматика : монографія / С. М. Глазова. – Донецьк : Юго-Восток, 2010. – 176 с.
 11. Горбачук В. Барви української мови / Василь Горбачук. – Київ. : КМ ACADEMIA, 1987. – 272 с.
 12. Городецька К. Українське слово в вимірах сьогодення : рекомендації з найскладніших уживань та проблемного правопису слів / Катерина Городецька // Українська мова і література в школах України. – 2018. – № 5. – С. 42–43 ; № 6. – С. 9–10.
 13. Греб М. М. Семантико-граматичні чинники формування зіставного відношення у складних конструкціях сучасної української мови : монографія / М. М. Греб. – Донецьк : Юго-Восток, 2007. – 188 с.
 14. Гриджук О. Є. Українська мова за професійним спрямуванням у таблицях і схемах : навч. посіб. / О. Є Гриджук. – 2-ге вид., випр. і доп. – Львів : Магнолія, 2010. – 238 с.
 15. Гриценко Т. Б. Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. / Т. Б. Гриценко. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 624 с.
 16. Дороз В. Ф. Методика вивчення лексикології в умовах діалогу культур : навч. посіб. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 292 с.
 17. Дороз В. Ф. Методика викладання української мови у вищій школі : навч. посіб. / В. Ф. Дороз. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 176 с.
 18. Єрмоленко С. Я. Мова і українознавчий світогляд : монографія / С. Я. Єрмоленко. – Київ : НДІУ, 2007. – 444 с.
 19. Єщенко Т. А. Лінгвістичний аналіз тексту : модульний курс / Т. А. Єщенко. – Донецьк : ДІСО, 2009. – 336 с.
 20. Історія української мови : хрестоматія / упоряд. : С. Я. Єрмоленко, А. К. Мойсієнко. – Київ : Либідь, 1996. – 285 с.
 21. Клименко Н. Як народжується слово / Ніна Клименко. – Київ : Академперіодика, 2017. – 252 с.
 22. Комунікативно-мовленнєвий супровід професійної підготовки майбутніх фахівців півдня України : кол. монографія / А. М. Богуш, Ж. Д. Горіна, Л. І. Казанцева. – Одеса : Ледарук, 2012. – 268 с.
 23. Кононенко В. І. Контрастивна граматика української та польської мов : навч. посіб. / В. І. Кононенко, І. В. Кононенко. – Київ : Вища школа, 2006. – 391 с.
 24. Корнієнко С. І. Лексичні старослов’янізми в українській літературній мові ХIX століття (семантичний і стилістичний аспекти) : монографія / С. І. Корнієнко. – Донецьк : Юго-Восток, 2010. – 166 с.
 25. Коротєєва-Камінська В. О. Викладання української мови та українознавства у вищих навчальних закладах : історичний аспект : навч. посіб. / В. О. Коротєєва-Камінська. – Київ : Професіонал, 2006. – 304 с.
 26. Крижко О. А. Основи лінгвокультурології : кредитно-модульний курс : навч. посіб. для магістрантів / О. А. Крижко. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – 160 с.
 27. Кулик О. Д. Мовленнєвий розвиток учнів основної школи в процесі вивчення словотвірної системи української мови : монографія / О. Д. Кулик ; за ред. С. О. Карамана. – Переяслав-Хмельницький ; Київ : Інтерсервіс, 2018. – 444 с.
 28. Кучерук О. А. Система методів навчання української мови в основній школі : теорія і практика : монографія / О. А. Кучерук. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – 420 с.
 29. Лєута О. І. Старослов’янська мова : підручник / О. І. Лєута. – Київ : Інкос ; Центр навчальної літератури, 2007. – 256 с.
 30. Ліпич В. М. Нариси з історії українського словотворення (композитивно-суфіксальна деривація іменників) : монографія / В. М. Ліпич, Н. М. Правда. – Бердянськ : Ткачук О. В., 2016. – 224 с.
 31. Ліпич В. М. Сучасна українська літературна мова : синтаксис : навч. посіб. / В. М. Ліпич, О. І. Попова. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 240 с.
 32. Михайловська Н. Конструювання нового підручника з української мови як державної : виклики сьогодення / Неля Михайловська // Українська мова і література. – 2018. – № 3. – С. 33–37.
 33. Мова – народ : висловлювання про мову та її значення в житті народу / упоряд. Олекса Тихий ; післяслово О. Зінкевича. – Київ : Смолоскип, 2007. – 416 с.
 34. Мова і література в проекції сучасних наукових парадигм : кол. монографія / М. М. Греб, С. М. Глазова, О. П. Колінько та ін. ; наук. ред. С. В. Ломакович. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХI, 2012. – 246 с.
 35. Мова української юриспруденції : навч. посіб. / В. П. Пивоваров, О. М. Єрахторіна, О. А. Лисенко та ін. – Харків : Право, 2020. – 330 с.
 36. Мозговий В. І. Українська мова у професійному спілкуванні : модульний курс : навч. посіб. / В. І. Мозговий. –4-те вид., стереотипне. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 592 с.
 37. Огієнко І. І. (Митрополит Іларіон). Історія української літературної мови / Іван Огієнко ; упоряд., авт. іст.-біогр. нарису та прим. М. С. Тимошик. – Київ : Либідь, 1995. – 296 с. – (Літературні пам’ятки України).
 38. Олійник О. В. Сучасна українська літературна мова : морфологія : навч. посіб. / О. В. Олійник. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – 223 с.
 39. Омельчук С. Мовна дослідницька компетентність студента-філолога / Сергій Омельчук // Вища школа. – 2017. – № 5–6. – С. 56–68.
 40. Пінчук Ю. В. Риторика, культура та техніка мовлення корекційного педагога : навч.-метод. посіб. / Ю. В. Пінчук. – Київ : Книга-плюс, 2016. – 168 с.
 41. Погиба Л. Г. Українська мова фахового спрямування : підручник / Л. Г. Погиба, Т. О. Грибіниченко, Л. В. Голіченко. – Київ : Кондор, 2011. – 352 с.
 42. Поповський А. М. Лінгвістичне та історико-культурне значення полтавських говорів у формуванні української літературно-національної мови : монографія / А. М. Поповський. – Дніпропетровськ : Ліра, 2015. – 292 с.
 43. Поповський А. М. Південноукраїнські джерела в історії формування української літературної мови : монографія / А. М. Поповський. – Дніпро : Ліра, 2018. – 324 с.
 44. Русанівський В. М. Історія української літературної мови : підручник/ В. М. Русанівський. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Київ : АртЕк, 2002. – 424 с.
 45. Семеног О. М. Українська культуромовна особистість учителя (шляхи її формування в системі професійної підготовки) : монографія / О. М. Семеног. – Київ : Педагогічна думка, 2007. – 272 с.
 46. Семеренко Г. Роль української мови в становленні громадянина-патріота в творчій спадщині В. О. Сухомлинського / Ганна Семеренко // Українська мова і література в школах України. – 2018. – № 6. – С. 3–8.
 47. Степаненко М. І. Лексична і граматична реалізація предикатів кількості в українській мові : монографія / М. І. Степаненко, Н. М. Лукаш. – Полтава : Дивосвіт, 2018. – 318 с.
 48. Стишов О. Молодіжні жаргонізми в українській мові кінця ХХ – початку ХХІ століття / Олександр Стишов, Ілона Ярова // Українська мова і література в школах України. – 2018. – № 10. – С. 3–7.
 49. Сугейко Л. Лінгвокультурологічний аспект вивчення сучасної української мови під час формування професійної компетентності студентів вишу / Любов Сугейко // Українська мова і література в школах України. – 2018. – № 5. – С. 34–37.
 50. Сучасна українська мова : лексикологія, фонетика : підручник / А. К. Мойсієнко, О. В. Бас-Кононенко, В. В. Берковець та ін. ; за ред. А. К. Мойсієнко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 2013. – 340 с. – (Університетський підручник).
 51. Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. / за ред. С. О. Карамана, О. А. Корпусь. – Київ : Літера, 2013. – 544 с.
 52. Українська мова та методика її вивчення у вищій школі : навч.-метод. комплекс для магістрантів / Р. О. Христіанінова, О. А. Крижко, Н. В. Павлик та ін. – Донецьк : Юго-Восток, 2007. – 292 с.
 53. Український правопис (новий) : офіційний текст. – Київ : Кондор, 2019. – 284 с.
 54. Форманова С. В. Інвенктиви в українській мові : монографія / С. В. Форманова ; за ред. Н. М. Сологуб. – Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2012. – 336 с.
 55. Христіанінова Р. О. Складнопідрядні речення в сучасній українській літературній мові : монографія / Р. О. Христіанінова ; відп. ред. І. П. Вихованець. – Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2012. – 368 с.
 56. Царалунга І. Б. Варіативність у староукраїнській літературно-писемній мові ХIV–XV ст. : монографія / І. Б. Царалунга. – Хмельницький : Видавець Гонта А. С., 2017. – 448 с.
 57. Шевчук С. В. Сучасна українська літературна мова : навч. посіб. / С. В. Шевчук, О. О. Кабиш, І. В. Клименко. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : Алерта, 2017. – 544 с.
 58. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення : навч. посіб. / С. В. Шевчук. – 9-те вид., випр. і доп. – Київ : Алерта, 2018. – 302 с.
 59. Шкуратяна Н. Г. Сучасна українська літературна мова : модульний курс : навч. посіб. / Н. Г. Шкуратяна, С. В. Шевчук. – Київ : Вища школа, 2007. – 823 с.
 60. Ющук І. П. Словник української мови VI століття / І. П. Ющук. – Львів : Астролябія, 2019. – 496 с.