Розцвітай же, слово

711 переглядів

09.11.2018

(до Дня української писемності та мови)


Список літератури:

1. Баришполець О. Т. Український словник медіа культури / О. Т. Баришполець. – К. :  Міленіум, 2014. – 196 с.

2. Бацевич Ф. Духовна синергетика рідної мови : лінгвофілософські нариси : монографія / Флорій Бацевич. – К. : ВЦ «Академія», 2009. – 192 с.

3. Бацевич Ф. Основи комунікативної лінгвістики : підручник / Флорій Бацевич. – К. : ВЦ «Академія», 2004. – 344 с.

4. Богуш А. М. Дошкільна лінгводидактика : теорія і методика навчання дітей рідної мови в дошкільних навчальних закладах : підручник/ А. М. Богуш, Н. В. Гавриш. – К. : Слово, 2011. – 704 с.

5. Борчук Степан. «Заборона українства 1876 р.» : ґенеза оцінок та сучасне осмислення / Степан Борчук // Історія в рідній школі. – 2018. – № 9. – С. 2 – 4.

6. Вовчук І. С. Мовленневий етикет та культура спілкування молодших школярів : програма курсу, розробки уроків у 1–4 класах / І. С. Вовчук, Ю. О. Петік. – Х. : Вид. група «Основа», 2013. – 447 с.

7. Возняк М. С. Історія української літератури : у 2–х кн. Кн.1 / М. С. Возняк. – Львів : Світ, 1992. – 694 с.

8. Вступ до порівняльно–історичного вивчення слов’янських мов / за ред. О. С. Мельничука. – К. : Наукова думка, 1966. – 594 с.

9. Галяс В. Біохімічний і біотехнологічний словник / Віктор Галяс, Анатолій Колотницький. – Львів : Оріяна–Нова, 2006. – 468 с.

10. Горбач О. Арго в Україні : монографія / Олекса Горбач. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2006. – 686 с.

11. Горбачук В. Барви української мови / Василь Горбачук. – К. : Вид. дім. «КМ ACADEMIA», 1987. – 272 с.

12. Городецька Катерина. Українське слово в вимірах сьогодення : рекомендації з найскладніших уживань та проблемного правопису слів / Катерина Городецька // Українська мова і література. – 2018. – № 5. – С. 42 – 43; № 6. – С. 9 – 10.

13. Греб М. Семантико–граматичні чинники формування зіставного відношення у складних конструкціях сучасної української мови : монографія / Марія Греб. – Донецьк : Юго – Восток, 2007. – 188 с.

14. Гриджук О. Є. Українська мова за професійним спрямуванням у таблицях і схемах : навч. посібник / О. Є Гриджук. – Львів : Магнолія, 2010. – 238 с.

16. Єрмоленко С. Я. Мова і українознавчий світогляд : монографія / Світлана Єрмоленко. – К. : НДІУ, 2007. – 444 с.

17. Єщенко Т. Лінгвістичний аналіз тексту : модульний курс / Тетяна Єщенко. – Донецьк : ДІСО, 2009. – 336 с.

18. Історія української мови : хрестоматія / упор. С. Я. Єрмоленко, А. К. Мойсієнко. – К. : Либідь, 1996. – 285 с.

19. Клименко Н. Як народжується слово / Ніна Клименко. – К. : Академперіодика, 2017. – 252 с.

20. Коваль А. П. Слово про слово / А. П. Коваль. – К. : Рад. школа, 1986. – 384 с.

21. Комунікативно–мовленнєвий супровід професійної підготовки майбутніх фахівців півдня України : колективна монографія / А. М. Богуш, Ж. Д. Горіна, Л. І. Казанцева. – Одеса : ТОВ «Ледарук», 2012. – 268 с.

22. Кононенко В. І. Контрастивна граматика української та польської мов : навч. посібник / В. І. Кононенко, І. В. Кононенко. – К. : Вища школа, 2006. – 391 с.

23. Корнієнко С. Лексичні старослов’янізми в українській літературній мові ХIX століття (семантичний і стилістичний аспекти) : монографія / Світлана Корнієнко. – Донецьк : Юго – Восток, 2010. – 166 с.

24. Коротєєва–Камінська В. О. Викладання української мови та українознавства у вищих навчальних закладах (історичний аспект) : навч. посібник / В. О. Коротєєва–Камінська. – К. : ВД «Професіонал», 2006. – 304 с.

25. Кравчук Р. В. З історії слов’янського мовознавства. Видатні славісти–мовознавці / Р. В. Кравчук. – К. : Радянська школа, 1961. – 137 с.

26. Крижко О. Основи лінгвокультурології : кредитно–модульний курс / Олена Крижко. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – 160 с.

27. Лєута О. І. Старослов’янська мова : підручник / О. І. Лєута. – К. : «Фірма «Інкос», Центр навч. літератури, 2007. – 256 с.

28. Ліпич В. М. Нариси з історії українського словотворення (ком позитивно-суфіксальна деривація іменників) : монографія / В. М. Ліпич, Н. М. Правда. – Бердянськ : ФО–П Ткачук О. В., 2016. – 224 с.

29. Михайловська Неля. Конструювання нового підручника з української мови як державної : виклики сьогодення / Неля Михайловська // Українська мова і література. – 2018. – № 3. – С. 33 – 37.

30. Мова – народ : висловлювання про мову та її значення в житті народу / упоряд. Олекса Тихий ; післяслово О. Зінкевича. – К. : Смолоскип, 2007. – 416 с.

31. Мова і література в проекції сучасних наукових парадигм : колективна монографія / М. М. Греб, С. М. Глазова, О. П. Колінько та ін. ; наук. ред. С. В. Ломакович. – Донецьк : ЛАНДОН – ХХI, 2012. – 246 с.

32. Мусієнко М. М. Екологія : тлумачний словник / М. М. Мусієнко, В. В. Серебряков, О. В. Брайон. – К. : Либідь, 2004. – 376 с.

33. Нищета В. Технологія життєтворчих проектів у формуванні життєвої компетентності старшокласників у процесі навчання українознавчих предметів : монографія / Володимир Ніщета. – Донецьк : Юго – Восток, 2011. – 234 с.

34. Овчінніков В. Історія книги : еволюція книжкової структури : навч. посібник / В. Овчінніков. – Львів : Світ, 2005. – 420 с.

35. Огієенко І. І. (Митрополит Іларіон). Історія української літературної мови / Іван Огієнко. – К. : Либідь, 1995. – 296 с.

36. Омельчук Сергей. Мовна дослідницька компетентність студента-філолога / Сергій Омельчук // Вища школа. – 2017. – № 5–6. – С. 56 – 68.

38. Пінчук Ю. В. Риторика, культура та техніка мовлення корекційного педагога : навчально-методичний посібник / Ю. В. Пінчук. – К. : Книга–плюс, 2016. – 168 с.

39. Плачинда В. П. Павло Гнатович Житецький / В. П. Плачинда. – К. : Наукова думка, 1987. – 208 с.

40. Повість минулих літ : літопис / переказ В. Близнеця. – К. : Веселка, 1989. – 220 с.

41. Погиба Л. Г. Українська мова фахового спрямування : підручник / Л. Г. Погиба, Т. О. Грибініченко, Л. В. Голіченко. – К. : Кондор, 2011. – 352 с.

42. Поповський А. М. Лінгвістичне та історико-культурне значення полтавських говорів у формуванні української літературно національної мови : монографія / А. М. Поповський. – Дніпропетровськ : ЛІРА, 2015. – 292 с.

43. Пройдаков Е. М. Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техники, інтернету і програмування / Е. М. Пройдаков, Л. А. Теплицький. – К. : СофтПрес, 2005. – 552 с.

44. Розвиток духовної культури слов’янських народів : збірник наукових праць / відп. ред. Й. Ф. Андерш. – К. : Наукова думка, 1991. – 224 с.

45. Семеног О. Українська культуромовна особистість учителя (шляхи її формування в системі професійної підготовки) : монографія / Олена Семеног. – К. : Педагогічна думка, 2007. – 272 с.

46. Семеренко Ганна. Роль української мови в становленні громадянина-патріота в творчій спадщині В. О. Сухомлинського / Ганна Семеренко // Українська мова і література. – 2018. – № 6. – С. 3 – 8.

47. Слов’янська ліра : збірник / упоряд. та переклад Р. Лубківського. – К. : Дніпро, 1983. – 421 с.

48. Степаненко М. Лексична і граматична реалізація предикатів кількості в українській мові : монографія / Микола Степаненко. Наталія Лукаш. – Полтава : Дивосвіт, 2018. – 318 с.

49. Стишов Олександр. Молодіжні жаргонізми в українській мові кінця ХХ – початку ХХІ століття / Олександр Стишов, Ілона Ярова // Українська мова і література. – 2018. – № 10. – С. 3 – 7.

50. Сугейко Любов. Лінгвокультурологічний аспект вивчення сучасної української мови під час формування професійної компетентності студентів вишу / Любов Сугейко // Українська мова і література. – 2018. – № 5. – С. 34 – 37.

52. Філологічний збірник / відп. ред. І. К. Білодід. – К. : Вид–во АН Української РСР, 1958. – 344 с.

53. Форманова С. Інвенктиви в українській мові : монографія / С. В. Форманова. – К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2012. – 336 с.

54. Христіанінова Р. О. Складнопідрядні речення в сучасній українській літературній мові : монографія/ Р. О. Христіанінова ; відп. ред. І. П. Вихованець. – К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2012. – 368 с.

55. Шимків А. Англо–український тлумачний словник економічної лексики / Анна Шимків. – К. : Вид. дім «Києво–Могилянська академія», 2004. – 429 с.