Чути хочу чаруючу мову

07.11.2016

(до Дня української писемності та мови)


Список літератури.

45641. Антоненко-Давидович Б.  Як ми говоримо. / Борис Антоненко-Давидович. – Київ: Либідь, 1991. – 252 с.

2. Бевзенко С.П. Історична морфологія української мови. / С.П. Бевзенко. – Ужгород, 1960. – 415 с.

3. Бідняк Г. Наша мова. / Григорій Бідняк. – Дніпропетровськ: Поліграфіст, 2003. – 67 с.

4. Білаш О. Слова німі, а люди їх прекрасно розуміють…/ О. Білаш // Мовчать віки: поезії, пісні / О. Білаш. – К.: Київська правда, 2006. – С. 51.

5. Білецький А.О. Про мову і мовознавство: навч. посібник / Андрій  Олександрович Білецький. – Київ: АртЕк, 1996. – 224 с. – (Трансформація  гуманітарної освіти в Україні).

6. Білодід О.І. Граматична концепція О.О. Потебні. / О.І. Білодід. – К.: Вища школа, 1977. – 302 с.

7. Глазова С.М. Пояснювально-ототожнювальні конструкції в українській мові: семантика, граматика, прагматика: [монографія] / Світлана Глазова. – Донецьк: Юго–Восток, 2010. – 176 с.

8. Дзюба Іван. Інтернаціоналізм чи русифікація? / Іван Дзюба. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська акад.», 2005. – 336 с.

9. Дороз В.Ф. Методика викладання української мови у вищій школі: навч. посіб. / В.Ф. Дороз. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 176 с.

10. Ірванець О.В. Вірш до рідної мови. / О. Ірванець // Бу-Ба-Бу: вибрані твори: поезія, проза, есеїстика / Юрій Андрухович, Олександр Ірванець, Віктор Неборак; авт. проект, упоряд., бібліогр. відомості та прим. В. Габора. – Львів: Піраміда, 2008. – С. 232. – (Українські літературні групи).

11. Коротєєва–Камінська В.О. Викладання української мови та українознавства у вищих навчальних закладах (історичний аспект): навчальний посібник / В.О. Коротєєва–Камінська. – К.: ВД «Професіонал», 2006. – 304 с.

12. Кочерган М.П. Основи зіставного мовознавства: підручник. / М.П. Кочерган. – К.: Академія, 2006. – 424 с.

13. Мово рідна, слово рідне!.. Вірші, поеми, статті. / за ред. Ірини Бойко. – К.: Веселка, 1989. – 285 с.

14. Мовознавство на Україні за 50 років. / відп. ред. Й.А. Багмут. – К.: Наукова думка, 1967. – 453 с.

15. Німчук В.В. Давньоруська спадщина в лексиці української мови. / В.В. Німчук. – К.: Наукова думка, 1992. – 411 с.

16. Огієнко Іван (Митрополит Іларіон). Історія української літературної мови / Іван Огієнко. – К.: Либідь, 1995. – 290 с.

17. Пилипчук Д.П. Болять мені загублені слова…: Мій додаток до першого тому Словника української  мови у двадцяти  томах / Д.П. Пилипчук. – Біла Церква: Білоцерківська книжкова фабрика, 2013.– 856 с.

18. Повість минулих літ: літопис /[ переказ В. Близнеця]. – К.: Веселка, 1989. – 220 с.

19. Русанівський В.М. Історія української літературної мови: підручник/ В.М. Русанівський. – Київ: АртЕк, 2002. – 423 с.

20. Русанівський В.М. Мова в нашому житті. / В.М. Русанівський. – К.: Наукова думка, 1989. – 109 с.

21. Семеног О.М. Українська культуромовна особистість учителя (шляхи її формування в системі професійної підготовки): монографія / О.М. Семеног; за ред. Л.І. Мацько. – К.: Педагогічна думка, 2007. – 272 с.

22. Симоненко В. Моя мова. // Симоненко В.А. Твори: у 2 т.: Т.1: Поезії. Казки. Байки. З неопублікованого. Проза. Літературні статті. Сторінки щоденника. Листи / упоряд. Г.П. Білоус, О.К. Лищенко. – Черкаси: Брама–Україна, 2004. – С. 220.

23. Стахів М. Український комунікативний етикет: навчально-методичний посібник/ Марія Стахів. – К.: Знання, 2008. – 243 с.

24. Тичина П. Слово. / П. Тичина // Цвіт в моєму серці / П. Тичина. – К. : Веселка, 1986. – С. 106.

25. Ткаченко Орест. Українська мова і мовне життя світу. / Орест Ткаченко. – Київ: Спалах, 2004. – 272 с.

26. Українка Л. На столітній ювілей української літератури. // Українка Леся. Мрії зламане крило: зб. творів, док. і спогадів / Леся Українка; худож. А. Негода. – Київ : Веселка, 1993. – С. 51.

27. Хрестоматія матеріалів з історії української літературної мови. / [упоряд. П.Д. Тимошенко]. – К.: Радянська школа, 1961. – 343 с.