Збережемо довкілля заради життя

25 переглядів

06.07.2016


1. Безак – Мазур Е. Транскордонні проблеми токсикології довкілля: навч. посібник / Е. Безак – Мазур, Т. Шендрік. — Донецьк: Донбассинформ, 2008. — 300 с.

2. Білявський Г.О. Основи екології: підручник / Г.О. Білявський, Р.С. Фурдуй, І.Ю. Костіков. — К.: Либідь, 2006. — 408 с.

3.Борейко В.Е. Введение в природоохранную эстетику. / В. Е. Борейко. — 3-е видання. — К.: Логос, 2001. — 198 с.

4. Борейко В.Е. Записки природоохраника / В. Е. Борейко. — К.: КЭКЦ, 2000. — 206 с.

5. Борейко В.Е.Заповедность (пассивная охрана природы): теория и практика / В.Е. Борейко, В.А. Бриних, И.Ю. Парникоза. — К.: Логос, 2015. — 112 с.

6. Борейко В.Е. Охрана вековых деревьев. / В. Е. Борейко. — 2-е видання. — К.: Логос, 2001. — 95 с.

7. Борейко В.Е.Природоохранная эстетика в школе. / В. Е. Борейко. — К.:КЭКЦ, 2005. — 80 с.

8. Борейко В.Е.Словарь по гуманитарной экологии. / В.Е. Борейко, Н.В. Морохин. — К.: КЭКЦ, 2001. — 94 с.

9. Борейко В.Е.Этика и менеджмент заповедного дела. / В. Е. Борейко. — К.: Киевский эколого-культурний  центр, 2005. — 328 с.

10. Грицик В.Екологія довкілля: охорона природи: навч. посібник / В. Грицик, Ю. Канарський, Я. Бедрій. — К.: Кондор, 2009. — 292 с.

11. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: навчальний посібник / В.С. Джигирей. — 5-е видання. — К.: Знання, 2007. — 422 с.

12. Дуднікова І.І. Екологія і безпека життєдіяльності: термінологічний словник – довідник.  / І. І. Дуднікова. — К.: Вища школа, 2005. — 247 с.

13. Залеський І.І.Екологія людини : підручник / І.І. Залеський, М.О. Клименко. — К.: Академія, 2005. — 288 с.

14.Дьомкін В.О. Вступ до екологічної політики: посібник для ВНЗ / В. О. Дьомкін. — К.: Тандем, 2000. — 194 с.

15.Запольський А.К. Основи екології : підручник для вузів / А.К. Запольський, А.І. Салюк; за ред. акад. НАН України К.М. Ситника. — 3-е видання. — К.: Вища школа, 2005. — 382 с.

16.Зубик С.В. Техноекологія : джерела забруднення і захіст навколишнього середовища: навч. посібник / С. В. Зубик. — Львів.: Оріяна-Нова, 2007. — 400 с.

17.Константінов М.П. Радіаційна безпека: навчальний посібник / М.П. Константінов, О.А. Журбенко. — Суми : Університетська книга, 2003. — 151 с.

18.Коробкин В.И. Экология: учебник для вузов / В.И. Коробкин, Л.В. Передельский. — 12-е видання. — Р-Д.: Феникс, 2007. — 602 с.

19.Кутлахмедов Ю.О. Основи радіоекології: навч. посібник для ВНЗ / Ю.О. Кутлахмедов, В.І. Корогодін, В.К. Кольтовер. — К.: Вища школа, 2003. — 319 с.

20.Кучерявий В.П. Екологія: підручник для ст-тів ВНЗ / В. П. Кучерявий. — 2-е видання. — Львів : Світ, 2001. — 500 с.

21.  Лук’янихін В.П. Екологічний мененджмент у системі управління збалансованим розвитком: монографія для ВНЗ / В.П. Лук’янихін. — Суми: Університетська  книга, 2002. — 314 с.

22.Микитюк О.М. Екологія людини: підручник для ВНЗ / О.М. Микитюк, О.З. Злотин, В.М. Бровдій. — 2-е видання. — Х.: ХДПУ, 2000. — 208 с.

23.Мягченко О.П. Екологічні проблеми Північного Приазов’я: навч. посібник для ВНЗ / О. П. Мягченко. — Бердянск : АРИУ, 2004. — 353 с.

24. Мягченко О.П.Основи екології: підручник / О. П. Мягченко. — К.: Центр учбової літ, 2010. — 312 с.

25. Мягченко А.П. Экология: охрана природы; экономика рационального природопользования: учеб. пособ. / А. П. Мягченко. — Бердянск : АРИУ, 2006. — 208с.

26.Новиков Ю.В. Экология, окружающая среда и человек: учебн. пособие для вузов / Ю. В. Новиков. — М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000. — 320 с.

27. Основи екології та екологічного права: навчальний посібник / Ю.Д. Бойчук, М В. Шульга, Д.С. Цалін, В.І. Дем’яненко. — 2-е видання. — Суми : Університетська  книга, 2005. — 368 с.

28. Портянко В.Ф. Степь как она есть: растительность Днепропетровской и Запорожской областей / В. Ф. Портянко. — Запоріжжя : Дике поле, 2011. — 112 с.

29.Потіш Л.А. Екологія: навчальний посібник / Л. А. Потіш. — К.: Знання, 2008. — 272 с.

30.Романенко В.Д. Основи гідроекології: підручник для студентів ВНЗ / В. Д. Романенко. — К.: Обереги, 2001. — 728 с.

31. Сафранов Т.А. Екологічні основи природокористування: навч. посібник для студентів ВНЗ / Т. А. Сафранов. — Львів: Новий світ, 2003. — 248 с.

32.Створення екологічних коридорів в Україні: посібник — К.: ІнтерЕкоЦентр, 2010. — 160 с.

33.Сучасні екологічні проблеми та молодь: збірник науково-методичних праць / ред.В.М. Барякін. — Запоріжжя: ЗДІА, 2001. — 262 с.

34.Федоренко О.І. Основи екології: підручник / О.І. Федоренко, О.І. Бондар, А.В. Кудін. — К.: Знання, 2006. — 543 с.

35. Фізична екологія : кредитно – модульна система: навч. посібник / М. Ю. Новоселецький, Д. П. Лико, А. Л. Панасюк, В. І. Тищук. — К.: Кондор, 2009. — 480 с.

36.Шаповалова Т.Г.Гармонізуюча енергетика природи: навчально-методичний посібник./ Т.Г.Шаповалова, В.Д.Мелаш, К.І.Ковальчук. – Мелітополь МДПУ ім..Б.Хмельницького, 2016. – 324с. 

37. Шевчук В.Я.Екологічне управління : підручник для ВНЗ / В.Я. Шевчук, Ю.М. Саталкін,       Г.О. Білявський. — К.: Либідь, 2004. — 432с.