Фонд рідкісної і цінної книги

Зберігаються у фонді ілюстровані:

«Жизнь животных в фотографиях с натуры», склад. Ч. Корнішем (1909);

 

«Флора Европейской России. Иллюстрированный определитель дикорастущих растений Европейской Россиии, Крыма» Б.А. Федченко та А.Ф. Флєрова (1910).

 

Не втратили актуальності і важливості документи історико-культурного напрямку. В фонді зберігаються:

розрізнені томи наукових праць знаменитих істориків: Карамзін Н.М. «История Государства Российского» (1888-1889), прижиттєве видання Ключевського В.О. «Курс русской истории» (1908), багатотомне видання Соловйова С.М. «История России с древнейших времен» (1894).

праці авторитетних європейських учених: «История ХІХ века.

Западная Европа и европейские государства» за ред.. Е. Лавісса і А. Рамбо (1905-1907; 1938),

15-2

«Всемирная история» Пфлуг-Гартунга (1910-1912),

«Всеобщая история» О. Ієгеря (1894),

«Римская история» Ф. Моммсена (1887),

«История человечества за редакцією Г. Гельмольта (1904) та інші.

Постійним попитом користуються стародруки фахового спрямування:

видатних філософів – Аристотеля, Ф. Бекона, Г. Гегеля, О. Канта, Платона;

психологів – Марбе, Т. Рибо, Е. Торндайка;

неодноразово видані зібрання творів фундаторів прогресивної педагогічної думки – Ушинського К.Д. (1896; 1900; 1913), Руссо Ж.Ж. (1912), Локка Д. (1939), Меймана Е. (1920, 1922), Дьюї Д.(1915, 1922), Песталоцці І. (1939);

видання з накопиченого та примноженого передового досвіду новаторів того часу, з теорії і методики викладання предметів Паркера С.Г. (1926), Тихомирова Д.І. (1905), Шохор-Троцького С.І. (1888, 1914), Багалєй Д.І. (1898).

Джерелом лінгвістичних і філологічних досліджень можуть слугувати зібрання мовних словників, фундаментальні праці практиків і теоретиків слов’янознавства.

Насамперед, «Словарь української мови» Б. Грінченка, визначного українського письменника, філолога, перекладача, етнографа. У фонді представлене надруковане фотомеханічним способом перевидання першого 1907-1909 років тлумачного словника, яке упорядкував з власними додатками сам знавець слова. Словник мав великий вплив на усталення української літературної мови і літературного правопису та залишається найповнішим, лексикографічно найдосконалішим українським словником ХІХ сторіччя.

Довершеності не втратили «Латинско-русский словарь, приспособленный к гимназическому курсу», складений Г. Шульцем, перекладні словники кращого дореволюційного лексикографа М.П.Макарова. Його «немецко-русский» (1900), «французско-русский» та «русско-французский (1910) словники отримали схвальні відгуки Імператорської АН та усіх Учбових Комітетів і стали обов’язковими для фондів бібліотек учбових закладів.

призабуті «Русская хрестоматія. Памятники древней русской литературы и народной словесности» (1917), складена академіком Ф.І. Буслаєвим з доповненнями його учня Соболєвського О.І., прижиттєві видання історико-літературної хрестоматії (1916) Галахова О.Д., «Сочинения» в 3-х т. (1898) Скабічевського О.М., «Сочинения» в 3-х т. (1895) Тихонравова М.С., «История Русской Словесности с древнейших времен до наших дней» в 3-х т. (1900) Полєвого П.Н. та інші.

Найчисельнішими в фонді є видання художньої літератури. Вони дають уявлення про славнозвісних письменників того часу, а також знайомлять з видавництвами і типографіями, які друкували і популяризували твори цих митців – АКАДЕМІЯ, Брокгауз-Ефрон, М.О. Вольф, ЗиФ, А.Ф. Маркс, РУХ, П.П. Сойкін та інші.

Серед видань:

 • Шевченко Т.Г. «Кобзар» — фототипне перевидання унікального першого позацензурного примірника 1840 р.
 • Пушкін О.С. «Вибрані твори: в 2-х т.» — ювілейне видання українською мовою (1937).
 • «Слово о полку Игоря»(1910).

Прижиттєві видання класиків літератури:

 • Карпенко-Карий І.Д. «Драмы и комедии», Т.2 (1897).
 • Короленко В.Г. «Очерки и рассказы» (1896).
 • Салтиков-Щедрін М.Є. «Сочинения», Т.7 (1889) – видання автора.
 • Толстой Л.Н. «Война и мир», Т. 3-4 (1909).
 • Горький М. «Избранные сочинения» (1935).

Видання з серії «Библиотека великих писателей»:

 • Пушкин О.С. «Собрание сочинений» (1907-1915).
 • Шиллер Й. Собрание сочинений в переводе русских писателей (1901-1902).

Багатотомні продовжені видання додатків до журналу «Нива» ТОВ А.Ф. Маркс:

 • «Сочинения»; «Полное собрание сочинений» Гоголя М.В. (1900), Жуковського В.А. (1902), Купріна О.І. (1912), Лескова М.С. (1902), Толстого О.К. (1908), Успенського Г.І. (1908), Чехова А.П. (1911) та інші.

Періодичні видання ФРЦК

В фонді РЦК знаходяться підшивки газет місцевого, регіонального та державного рівня, хронологічні межі яких охоплюють період з 1964 по 1971 роки.

Завдяки газетам місцевого значення ми дізнаємося про повсякденне життя певного регіону. Саме підшивка місцевої газети «Приморський степ» за липень-грудень 1964 року, яка була попередницею головної газети Бердянщини «Південна зоря», розповідає про життя бердянців в 1964 році.

Місцевою газетою є «Південна зоря», яка представлена підшивками за такий період:

 • липень-грудень 1965 року
 • січень-квітень 1966 року
 • травень-серпень 1966 року
 • вересень-грудень 1966 року
 • січень-червень 1967 року
 • липень-грудень 1967 року
 • січень-березень 1968 року
 • квітень-червень 1968 року
 • липень-вересень 1968 року
 • жовтень-грудень 1968 року
 • січень-червень 1969 року
 • липень-грудень 1969 року
 • січень-червень 1971 року

Ці місцеві газети є джерелом для вивчення історії Північного Приазов’я.

Фонд РЦК поповнився також дитячими газетами «Юный ленинец» (яка є найстарішою дитячою газетою України, що почала виходити з 1922 року й називалася «Юный Спартак». З 1924-го ‒ «Юный ленинец», а з 1991 року ‒ «Перемена»). В фонді розміщенні підшивки газети «Юный ленинец» за 1970‒1971 рр.

Ще одною дитячою газетою є «Зірка» (яка друкується з 1925 року), в фонді представленні підшивки за 1970‒1971 роки.

В цих дитячих газетах обговорювалися досягнення, творчі здобутки та проблеми радянських дітей.

При «Юном ленинце» й «Зірці» багато років працювали студії юнкорів, де діти могли набути навички журналістики, зробити перші кроки в цій справі. Згодом колишні юнкори за рекомендацією «Юного ленинца» або «Зірки» вступали на факультет журналістики і ставали відомими журналістами, ведучими телепрограм, редакторами ЗМІ, письменниками. Вони отримали «путівку в життя» завдяки дитячим газетам, де вони друкували свої перші замітки, репортажі, вірші.

В фонді також представлена газета «Пионерская правда» за 1970‒1971 роки, це газета для дітей Радянського Союзу, вона була друкованим органом ЦК ВЛКСМ і головним друкованим виданням Всесоюзної піонерської організації. На сторінках цієї газети публікувалися виступи відомих людей радянського періоду: вчених, космонавтів, письменників. Публікувалися творчі доробки дітей: вірші, малюнки. За підтримки органів народної освіти, громадських та спортивних організацій «Пионерская правда» проводила масові заходи всесоюзного та міжнародного значення на призи газети.

Мініатюри та малоформатні видання – це книжкова колекція, яка вражає читачів вмінням поліграфістів створити повноцінні книги в обмежених розмірах та в більшості відвідувачів викликає інтерес і здивування чи захоплення. Колекція мініатюрних та малоформатних видань ФРЦК – це книги, які вилучені з основного фонду.

Зараз колекція нараховує 33 примірники книг-мініатюр, більшість – це твори представників української та зарубіжної літератури.

 

Найменшою книгою фонду є «Ордена и медали СССР / издание подготовлено отделом наград Президиума ВС СССР. – М. : Известия, 1986. – 215 с, її розміри70 мм ×54 мм.

 

 

 

Найменшим примірником з художньої літератури є «Місто моє рідне : поезії / упорядники А. Михайлевський, В. Трохліб ; художнє оформлення Г. В. Гармидера, рецензент Г. А. В’язовський. – Одесса : Маяк, 1983. – 286 с.», який має розміри 80 мм × 74 мм.

 

 

 

 

Частіше всього в малоформатному розмірі видавалися словники, тому і в ФРЦК є такий примірник : «Карманный немецко-русский словарь : 7000 слов / сост. О. Д. Липшиц. – 3-е видання. –  М. ; Лейпциг : Гос. изд-во иностранных и национальных словарей, 1962. – 570 с.», його формат 82 мм ×57 мм.

 

 

 

 

 

Сторінка: <Попередня>