Волт Вітмен (1819–1892)

30.05.2019


 

Звертаємо увагу читачів! Орфографія описів відповідає орфографії видань в різні роки.

Список використаної літератури:

 1. Венедиктова Т. Уитмен Уолт / Т. Венедиктова // Писатели США : краткие творческие биографии / сост. и общ. ред. Я. Засурского, Г. Злобина, Ю. Ковалева. – М. : Радуга, 1990. – С. 491–495.
 2. Давиденко Г. Й. Американська поезія трансценденталізму. Уолт Уїтмен / Г. Й. Давиденко, О. М. Чайка // Історія зарубіжної літератури ХІХ – початку ХХ століття : навч. посіб. / Г. Й. Давиденко, О. М. Чайка. – 3-тє вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – С 163–170.
 3. Дуброва О. В. Двовір’я як філософсько-світоглядна домінанта в поетичному дискурсі Волта Вітмена та Богдана-Ігоря Антонича / О. В. Дуброва // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки : зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : Ткачук О. В., 2014. – Вип. 2. – С. 55–62.
 4. Дуброва О. В. Концепція людини в поетичній міфології Волта Вітмена та Богдана-Ігоря Антонича / О. В. Дуброва // Актуальні проблеми іноземної філології : лінгвістика та літературознавство : Міжвуз. зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – Вип. 7. – С. 215–224.
 5. Дуброва О. В. Поетичний доробок Волта Вітмена крізь призму ґендерної інтерпретації / О. В. Дуброва // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : Ткачук О. В., 2014. – С. 121–128. – (Серія «Філологія» ; вип. 1).
 6. Дуброва О. В. Танатологічні мотиви у віталістичній поетиці Волта Вітмена та Богдана-Ігоря Антонича / О. В. Дуброва // Людина в мовному просторі : історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (22-23 травня 2014р., м. Бердянськ) : збірник тез / упоряд. О. Б. Ярова, В. В. Богдан. – Бердянськ : Ткачук О. В., 2014. – С. 111–113.
 7. Дуброва О. В. Творчі паралелі : Волт Вітмен та Богдан-Ігор Антонич : монографія / О. В. Дуброва. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 167 с.
 8. Лонгфелло Г. Песнь о Гайавате / Генри Лонгфелло. Стихотворения и поэмы / Уолт Уитмен. Стихотворения / Эмили Дикинсон ; пер. с англ. – М. : Худ. литература, 1976. – 526 с. (Серия «Библиотека всемирной литературы»).
 9. Поздняков Л. Р. История английской и американской литературы / Л. Р. Поздняков. – Ростов н/Д. : Феникс, 2002. – 320 с.
 10. Ткаченко А. О. Мистецтво слова : вступ до літературознавства : підручник для студентів гуманітарних спеціальностей ВНЗ / А. О. Ткаченко. – 2-ге вид., випр. та допов. – Київ : ВПЦ «Київський університет», 2003. – С. 370–379.
 11. Уитман У. Избранные стихотворения и проза / Уолт Уитман ; пер., прим. и вст. ст. Корнея Чуковского. – М. : ОГИЗ : Худ. литература, 1944. – 216 с.
 12. Уитмен У. Американская национальная литература. Существует ли она и может ли вообще существовать / Уолт Уитмен // Зарубежная литература ХІХ века: реализм : хрестоматия историко-литературных материалов : учеб. пособие / сост. и коммент. Н. А. Соловьева, А. Ф. Головченко, Е. Г. Петраш. – М. : Высшая школа, 1990. – С. 310–317.
 13. Уолт Уитмен (1819–1892) // История зарубежной литературы ХІХ века : учеб. для студ. пед. ин-тов : в 2-х ч. Ч. 2 / Н. П. Михальская, В. А. Луков, А. А. Завьялова и др. ; под ред. Н. П. Михальской. – М. : Просвещение, 1991. – С. 33–40.
 14. Чуковский К. И. Уитмен Уолт / К. И. Чуковский // Краткая литературная энциклопедия / гл. ред. А. А. Сурков. – М. : Советская энциклопедия, 1972. – Т. 7. – С. 750–754.