Видатний державний діяч України

20.09.2016


Список використаної літератури:

51. Ващенко Володимир. До проблеми визначення контекстів «звичайної схеми…» Михайла Грушевського / Володимир Ващенко // Київська старовина. – 2007. – № 2. – С. 78 – 97.

2. Ващенко Володимир. «Дослідницька програма» М. Грушевського та проблеми критеріїв оцінки його інтелектуальної ініціативи / Володимир Ващенко // Київська старовина. – 2008. – № 3. – С. 60 – 84.

3. Ващенко Володимир. Методологія Михайла Грушевського у контексті «філософія життя» / Володимир Ващенко // Київська старовина. – 2007. – № 4. – С. 79 – 103.

4. Великий українець: матеріали з життя та діяльності М.С. Грушевського / упоряд., підгот. текстів та фотоматеріалів, комент., приміт. А.П. Деміденка. – К.: Веселка, 1992. – 551 с.

5. Гирич І.Б. М. Грушевський і І. Франко: до історії взаємин / І.Б. Гирич // Український історичний журнал. – 2006. – № 5. – С. 35 – 67.

6. Грушевський М.С. Звичайна схема «русскої» історії й справа раціонального укладу історії східного слов’янства / М.С. Грушевський; вступна стаття О.В. Яся // Український історичний журнал. – 2014. – № 5. – С. 198 – 208.

7. Грушевський М. Ілюстрована історія України: з додатками та доповненнями / М. Грушевський; [упоряд. Й. Брояк]. – Донецьк : ТОВ ВКФ «БАО», 2003. – 736 с.

8. Грушевський М.С. Історія України, приладжена до програми вищих початкових шкіл і нижчих класів шкіл середніх / М.С. Грушевський; [упоряд. А.Ф. Трубайчук]. – К.: Варта, 1993. – 256 с.

9. Грушевський М.С. Історія України – Руси: в 11т., 12 кн. / М.С. Грушевський; [ред. кол. П.С. Солохань (голова) та ін.]. – К.: Наук. думка, 1991 – (Пам’ятки істор. думки України). Т.1.: До початку ХІ віка. – 1991. –
 736 с.

10. Грушевський М.С. Історія української літератури: в 6 т., 9 кн. – Т.1 / М.С. Грушевський; [упоряд. В.В. Яременко; авт. передм. П.П. Кононенко; приміт. Л.Ф. Дунаєвської]. – К.: Либідь, 1993. – 392 с. – (Літературні пам’ятки України).

11. Грушевський М. На порозі Нової України: гадки і мрії / М.Грушевський; [передм. І.Р. Юхновський]. – К.: Наукова думка, 1991. – 128 с.

12. Грушевський М.С. Нарис історії Київської землі від смерті Ярослава до кінця ХІV сторіччя / М.С. Грушевський; [ред. Н.О. Черкаська]. – К.: Наук. думка, 1991. – 560 с. – (Пам’ятки історичної думки України).

13. Грушевский М.С. Очерк истории украинского народа / М.С. Грушевский; [сост. и ист. – биогр. очерк Ф.П. Шевченко, В.А. Смолия; прим. В.М. Рычки, А.И. Гуджия]. – К.: Лыбидь, 1990. – 400 с. – (Памятники исторической мысли Украины).

14. Грушевський М.С. Про батька козацького Богдана Хмельницького / М.С. Грушевський; [ред. М.П. Семенюк]. – Дніпропетровськ: Січ, 1993. – 55 с.

15. Грушевський М.С. Степ і море в історії України. Кілька слів щодо пляну і перспектив сього досліду / М.С. Грушевський; вступна стаття О.В. Яся // Український історичний журнал. – 2016. – № 1. – С. 176 – 194.

16. Грушевський М.С. Твори: у 50 т. / М.С. Грушевський; [голов. ред. П. Сохань]. – Львів : Світ, 2002 – :Т. 2: Серія «Суспільно – політичні твори (1907 – 1914)». – 2005. – 704 с.

17. Грушевський М.С. Хто такі українці і чого вони хочуть / М.С. Грушевський; [укладач, авт. перед. і комент. О.Л. Копиленко]. – К.: Тов. «Знання», 1991. – 240 с.

18. Дашкевич Ярослав. Михайло Грушевський – історик народницького чи державного напряму? / Ярослав Дашкевич // Постаті: нариси про діячів історії, політики, культури / Ярослав Дашкевич. – 2-ге вид. виправл. й доповн. – Львів : Літ. агенція «Піраміда», 2007. – С. 388 – 406.

19. Дашкевич Ярослав. Михайло Грушевський наприкінці ХІХ ст. / Ярослав Дашкевич // Постаті: нариси про діячів історії, політики, культури / Ярослав Дашкевич. – 2-ге вид. виправл. й доповн. – Львів : Літ. агенція «Піраміда», 2007. – С. 406 – 417.

20. Дашкевич Ярослав. Про Михайла Грушевського / Ярослав Дашкевич // Постаті: нариси про діячів історії, політики, культури / Ярослав Дашкевич. – 2-ге вид. виправл. й доповн. – Львів : Літ. агенція «Піраміда», 2007. – С. 366 – 373.

21. Дашкевич Ярослав. Хто такий Михайло Грушевський? / Ярослав Дашкевич // Постаті: нариси про діячів історії, політики, культури / Ярослав Дашкевич. – 2-ге вид. виправ. й допов. – Львів : Літ. агенція «Піраміда», 2007. – С. 374 – 382.

22. Дашкевич Ярослав. Михайло Грушевський як особа й особистість / Ярослав Дашкевич // Постаті: нариси про діячів історії, політики, культури / Ярослав Дашкевич. – 2-ге вид. виправл. й доповн. – Львів : Літ. агенція «Піраміда», 2007. – С. 383 – 388.

23. Жук Андрій. Проф. М. Грушевський і Союз визволення України в роках Першої світової війни / Андрій Жук // Молода нація: альманах. – 2002. – № 3. – С. 111 – 134.

24. Каран Дмитро. Листи К.В. Харламповича до М.С. Грушевського / Дмитро Каран // Київська старовина. – 2001. – № 6. – С. 122 – 143.

25. Копиленко О.Л. «Українська ідея» М. Грушевського: історія і сучасність / О.Л. Копиленко. – К.: Либідь, 1991. – 184 с.

26. Копиленко О.Л. Повернення М.С. Грушевського / О.Л. Копиленко. – К.: Знання,1991. – 48 с.

27. Лавріненко Юрій. Михайло Грушевський: літературна сильвета / Юрій Лавриненко // Розстріляне відродження: антологія 1917 – 1933: поезія – проза – драма – есей; [упоряд., передм. Ю. Лавриненка; післямова Є. Сверстюка]. – 5 – те вид. – К.: Смолоскип, 2002. –  С. 917 – 928.

28. Лозовий Віталій. Діяльність Михайла Грушевського у Кам’янець-Подільський період (1919 р.) / Віталій Лозовий // Молода нація: альманах. – 2004. –№ 4. – С. 22 – 27.

29. Масненко В.В. Формування образу М.С. Грушевського в масовій свідомості сучасного українського суспільства / В.В. Масненко // Український історичний журнал. – 2006. – № 5. – С. 19 – 34.

30. Михайло Грушевський: фотоальбом / авт. тексту Л.В. Решодько. – К.: Україна, 1996. – 140 с.

31. Пиріг Р.Я. Ідейно – політичні підстави компромісу Михайла Грушевського з більшовицькою владою / Р.Я. Пиріг // Український історичний журнал. – 2006. – № 5. – С. 4 – 18.

32. Пиріг Р.Я. Михайло Грушевський / Р.Я. Пиріг. – К.: ТОВ «Атлант ЮЕмСІ», 2007. – 63 с.: іл. – (Стозір’я. Б-ка укр. родини: Історики. Державні діячі. Дипломати).

33. Пристайко В., Шаповал Ю. Михайло Грушевський: Справа «УНЦ» і останні роки (1931 – 1934) / В. Пристайко, Ю. Шаповал; [ред. І. Гирич]. – К.: Критика, 1999. – 340 с.

34. Солдатенко В.Ф. Ідейний опонент М. Грушевського (полемічні зауваги на полях книги Ф. Турченка «Микола Міхновський: Життя і слово») / В.Ф. Солдатенко // Український історичний журнал. – 2006. – № 5. – С. 98 – 110.

35. Тельвак Віталій. Методологічні основи історичних поглядів М.С. Грушевського (кінець ХІХ – початок ХХ століття) / Віталій Тельвак // Київська старовина. – 2002. – № 2. – С. 3 – 27.

36. Тельвак В.В. Постать Михайла Грушевського в польській історіографії (кінець ХІХ – ХХ ст.) / В.В. Тельвак // Український історичний журнал. – 2006. – № 5. – С. 67 – 82.

37. Ткаченко І.В. Редакційна політика М. Грушевського в «Літературно – науковому віснику» (1907 – 1914 рр.) / І.В. Ткаченко // Український історичний журнал. – 2010. – № 5. – С. 90 – 103.

38. Турченко Ф.Г. Михайло Грушевський vs. Микола Міхновський (дискусія сучасників: погляд через сторіччя) / Ф.Г. Турченко // Український історичний журнал. – 2013. – № 2. – С. 74 – 94.

39. Шаповал Ю.І. Загадка смерті Михайла Грушевського / Ю.І. Шаповал // Український історичний журнал. – 2006. – № 5. – С. 83 – 98.

40. Шаповал Ю., Верба І. Михайло Грушевський / Ю.Шаповал, І. Верба. – К.: Вид. дім «Альтернативи», 2005. – 352 с.

41. Шаповал Ю.І. М.С. Грушевський у дзеркалі справи – формуляра / Ю.І. Шаповал // Український історичний журнал. – 2001. – № 4. – С. 140 – 161.

3