У слова свої закони. Інноваційні технології навчання рідної мови

645 переглядів

21.02.2017

(до Міжнародного дня рідної  мови)


Якби ти знав, як много важить слово…

І. Франко.

У слова свої закони. Інноваційні технології навчання рідної мови

Список літератури:

1. Бацевич Флорій. Духовна синергетика рідної мови : лінгвофілософські нариси : монографія / Флорій  Бацевич. – К. : ВЦ «Академія», 2009. – 192 с.

2. Бевзенко С.П. Сучасна українська мова. Синтаксис : навч. посіб./ С.П. Бевзенко, Л.П. Литвин, Г.В.Семеренко. – К. : Вища школа, 2005. – 270 с.

3. Білецький А.О. Про мову і мовознавство : навч. посіб. /А.О. Білецький. – К. : «АртЕк», 1996. – 224 с.

4. Бондар О.І. Сучасна українська мова: Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Лексикологія. Лексикографія : навч. посіб. / О.І. Бондар, Ю.О. Карпенко, М.Л. Микитин-Дружинець. – К. : ВЦ «Академія», 2006. – 368 с.

5. Венжинович Н.Ф. Сучасна українська літературна мова : навч. посіб. / Н.Ф. Венжинович. – К. : Знання, 2008. – 303 с.

6. Вовчук  І.С. Мовленнєвий етикет та культура спілкування молодших школярів / І.С. Вовчук, Ю.О. Петік. – Харків : Основа, 2013. – 447 с.

7. Вусик Г. Вступ до мовознавства / Г. Вусик. – Донецьк : Ноулідж, 2010. – 356 с.

8. Горбачук Василь. Барви української мови / Василь Горбачук. – К. : Видавничий дім «КМАСАDЕМІА» , 1997. – 270 с.

9. Греб  Марія. Семантико-граматичні чинники формування зіставного відношення у складних конструкціях сучасної  української мови : монографія / Марія Греб. – Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, ЛТД», 2007. – 188 с.

10. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології : навч. посіб. / І.М. Дичківська. – К. : Академвидав, 2004. – 352 с.

11. Дороз В.Ф. Крос-культурне навчання учнів-білінгів української мови : монографія / В.Ф. Дороз. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 455 с.

12. Дороз В.Ф. Методика вивчення лексикології в умовах діалогу культур : навч. посіб./ В.Ф. Дороз. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 291 с.

13. Дороз В.Ф. Методика викладання української мови : навч. посіб./ В.Ф. Дороз . – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 174 с.

14.  Дороз В.Ф. Методика навчання української мови в загальноосвітніх закладах : навч.посіб. / В.Ф. Дороз. – К. : Центр учбової літератури, 2008.– 385 с.

15. Єрмоленко С.Я. Мова і українознавчий світогляд : монографія / С.Я. Єрмоленко. – К. : НДІУ, 2007. – 444 с.

16. Зеленько А.С. Загальне мовознавство : навч.посіб. / А.С. Зеленько. – К. : Знання, 2011. – 380 с.

17. Зубков М. Українська мова : універсальний довідник / М. Зубков. – Харків : Видавничий дім «Школа», 2007. – 496 с.

18. Іванишин В. Мова і нація : тези про місце і роль мови в національному відродженні України / В. Іванишин, Я. Радевич-Винницький. – Дрогобич : Відродження, 1994. – 218 с.

19. Інтернет-орієнтовані педагогічні технології у шкільному навчальному експерименті : монографія. / [Ю. О. Жук та ін. ; за ред. Ю. О. Жука] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – Київ : Атіка, 2014. – 195 с. 

20. Електронний підручник з української мови на українознавчій основі (концепція) / [Чемеркін С.Г., Єрмоленко С.Я., Пономаренко А.Ю., Шляхова В.В.]. – К. : ВБ «Максимум», 2010. – 56 с.

21. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / автор-укладач Н.П. Наволокова. – Харків : Основа, 2010. – 176 с.

22. Коротєєва-Камінська В. Викладання української мови та українознавства у вищих навчальних закладах (історичний аспект) : навч. посіб. / В. Коротєєва-Камінська. – К. : Видав.дім « Професіонал», 2006.– 304 с.

23. Кочан І.М. Лінгвістичний аналіз тексту : навч. посіб. / І.М. Кочан. – К. : Знання, 2008. – 423 с.

24. Кочерган М.П. Основи зіставного мовознавства : підручник / М.П. Кочерган. – К. : Академія, 2006. – 424 с.

25. Ліпич В.М. Нариси з історії українського словотворення (композитно-суфіксальна деривація іменників) : монографія / В.М. Ліпич, Н.М. Правда. – Бердянськ : ФОП Ткачук О.В., 2016. – 224 с.

26. Ліпич В.М. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис : навч. посіб. / В.М. Ліпич, О.І. Попова. – Донецьк : ЛАНДОН – ХХІ, 2012. – 240 с.

27. Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах : підручник / [ за ред. проф. М. Пентилюк]. – К.: Ленвіт, 2005. – 400 с.

28. Мова й література в проекції сучасних наукових парадигм : колективна монографія / М.М. Греб, С.М. Глазова, О.П. Колінько [автор передмови С.В. Ломакович]. – Донецьк : ЛАНДОН, 2012. – 246 с.

29. Мовчун Л.В. Правопис і будова слів : словник / Л.В. Мовчун. – К. : Видавництво А.С.К., 2005.- 248 с.

30. Олійник О. Граматика української мови : навч. посіб. / Олійник О., Шинкарук В., Гребницький Г. – К. : Кондор, 2008. – 544 с.

31. Олійник Е. Семантика та прагматика з’ясувальних складнопідрядних речень : монографія. / Е. Олійник. – Донецьк : Юго-Восток, 2010. – 136 с.

32. Організація навчальної діяльності у комп’ютерно–орієнтованому навчальному середовищі : посібник / Жук Ю., Соколюк О., Дементієвська Н., Пінчук О. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 128 с.

33. Підвищення престижності україномовного спілкування в студенському середовищі: досвід, проблеми : збірник науково-метод. матеріалів / за ред. В.О. Васютинського. – К., 2010. – 91 с.

34. Полюга Л.М. Словник українських морфем / Л.М.  Полюга. – Львів : Світ, 2001. – 448 с.

35. Пономарів О. Культура слова. Мовностилістичні поради : навч. посіб. / О. Пономарів. – К. : Либідь, 2001. – 238 с.

36. Практичний російсько-український словник приказок : відтворення видання 1929 року / за ред. М. Йогансена. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень, 2009. – 108 с.

37. Прищепа А.С. Тематичний словник школяра : навч. посіб. для учнів початкових класів / А.С. Прищепа, В.Г. Лук’яненко. – К. : Форум, 2001.– 331 с.

38. Словник–довідник з культури української мови / Д. Гринчишин, А. Капелюшний, О. Сербенська, З. Терлак. – К. : Знання, 2006. – 367 с.

39. Супрун Л.В. Загальне мовознавство. Практичні заняття, самостійна робота : навч. посіб. / Л.В. Супрун. – К. : Знання, 2012. – 334 с.

40. Мова – народ: висловлювання про мову та її значення в житті народу / упоряд. Олекса Тихий. – К. : Смолоскип, 2007. – 414 с.

41. Ткаченко О.Б. Українська мова і мовне життя світу. / О.Б. Ткаченко. – К. : Спалах, 2004. – 272 с.

42. Ужченко В.Д. Фразеологія сучасної української мови : навч. посіб. / В.Д. Ужченко, Д.В.Ужченко. – К. : Знання, 2007. – 494 с.

43. Українська мова : енциклопедія / редкол.: Русанівський В.М. (співголова), Тараненко О.О. (співголова), Зяблюк М.П. та ін. – К. : Видавництво «Укр. енциклопедія», 2004. – 824 с.

44. Українська мова та методика її вивчення у вищій школі : навч.–метод. комплекс для магістрантів / Р.О. Христіанінова, О.А.Крижко та ін. – Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2007. – 292 с.

45. Український орфографічний словник: понад 175 тис. слів / уклали: В.В. Чумак [та ін]; за ред. В.Г. Скляренка. – К. : Довіра, 2009. – 1011 с.

46. Фразеологія: знакові величини : навч. посіб. / Баран Я.А.,Зимомря М.І., Білоус О.М., Зимомря І.М. – Вінниця : Нова книга, 2008.– 256 с.

 

Періодичні видання:

1. Базиль Людмила. Розвиток літературознавчої компетентності вчителів – словесників у контексті інноваційного поступу вітчизняного освітнього  простору  / Людмила Базиль // Українська мова та література в школі. – 2015. – №9. – С. 16-22.

2. Борисенко Валентина, Сова Катерина. Мовна вікторина як форма позакласної роботи з української мови / Валентина Борисенко, Катерина Сова  // Українська мова та література в школі.-2016. – №5. – С. 3-7.

3. Греб М. Лінгводидактичні засади  навчання лексикології і фразеології майбутніх вчителів початкової школи в умовах вищого навчального закладу / М. Греб // Українська мова та література в школі. – 2015. – №1-2. – С. 4-7.

4. Литвинюк Людмила. Мультимедіа на уроках української мови та літератури / Людмила Литвинюк  // Українська мова та література в школі. – 2016. – №6. – С. 51-53.

5. Максимчук  Г. В., Хом’як І. М. Інтерактивні  методи  навчання української  мови  / Г. В. Максимчук  // Дивослово. – 2012. – №8. – С. 18-21.

6. Мостіпан Вікторія, Ющишена Валентина. Без граматики не вивчиш математики: бінарний урок з  української  мови і математики  / Вікторія Мостіпан, Валентина Ющишена // Українська мова та література в школі. – 2015. – №7-8. – С. 77-81.

7. Нищета Володимир. Формуємо риторичні вміння та риторичну компетентність : програма дослідно- експериментального навчання української мови / Володимир Нищета // Українська мова та література в школі. – 2015. – №7. – С. 66-73.

8. Остапченко  Олена. Проблемні завдання та дидактичні ігри у вивченні фразеологічних ресурсів української мови  / Олена Остапченко // Українська мова та література в школі. – 2015. – №5. – С. 32-37.

9. Строганова Галина, Козловська Ганна. Застосування інформаційно – комунікаційних технологій  та Web-квестів на уроках української мови  / Галина Строганова, Ганна Козловська // Українська мова та література в школі. – 2015. – №6. – С. 23-26.

10.Хом’як Іван, Шабатна Юлія. Інноваційні методи навчання української мови у вищій школі / Іван Хом’як, Юлія Шабатна  // Українська мова та література в школі. – 2015. – №11. – С. 14-17.

 

Фонд рідкісної та цінної книги:

1. Словарь української мови / упоряд. Б.Д. Грінченко, з додат. власного матер. – К. : АН УРСР, 1958 (надрук. з вид. 1907–1909 рр. фотомеханіч. способ.). – (Ред. ж–лу «Кіевская Старина»). – 4 т.