Творець, пошук, урок

02.04.2018

(шляхами цікавого літературознавства)


Список літератури:

1. Агеєва В. Дороги й середохрестя : есеї / В. Агеєва. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2016. – 352 с.

2. Біла А. Український літературний авангард : пошуки, стильові напрямки / А. Біла. – К. : Смолоскип, 2006. – 464 с.

3. Брюховецький В. Віктор Петров : верхи долі – верхи і долі / В. Брюховецький. – К. : Темпора, 2013. – 168 с.

4. Будний В. Порівняльне літературознавство : підручник / В. Будний, М. Ільницький. – К. : Вид. дім «Києво – Могилянська академія», 2008. – 430 с.

5. Винтерих Д. Приключения знаменитых книг / Д. Винтерих ; сокр. пер. с англ. Е. Сквайрс ; предисловие, послесловие, примечания  Д. Урнова . – 3-е изд. доп. – М. : Книга, 1985. – 255 с. – (Судьбы книг).

6. Галанов Б. Платье для Алисы : диалог писателя и художника / Б. Галанов. – М. : Книга, 1990. – 302 с.

7. Деко О. Шевченківський календар / О. Деко ; вступ. слово Д. Павличка. – 2-ге вид. – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2014. – 328 с.

8. Діалогічне прочитання української літератури : монографія / Г. Токмань, М. Корпанюк, Г. Мазоха та ін. ; за заг. ред. Г. Токмань. – К. : Міленіум, 2007. – 486 с.

9. Дубровський Р. Засоби комічного в романі С. Лойка «Аеропорт» / Р. Дубровський // Українська мова і література в школах України. – 2018. – № 1. – С. 31 – 33.

10. Жила С. Семінарське заняття за романом Василя Шкляра «Троща» у ЗВО / С. Жила // Українська мова і література в школах України. – 2018. – № 2. – С. 31 – 36.

11. Зарубежный детектив : энциклопедия / сост. А. Кошенко, Н. Капельгородская. – К. : ООО «АВДИ», 1994. – 431 с.

12. Ільницький О. Український футуризм (1914 – 1930) / О. Ільницький ; перекл. з англ. Р. Тхорук. – Львів : Літопис, 2003. – 456 с.

13. Іщук – Пазуняк Н. Вибрані студії з історії, лінгвістики, літературознавства і філософії / Н. Іщук – Пазуняк. – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2010. – 536 с.

14. Іщук – Пазуняк Н. Леся Українка : ідея свободи України у спектрі світової цивілізації : розвідки і доповіді / Н. Іщук – Пазуняк ; упоряд. О. Леонтович, В. Погребенник. – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2008. – 432 с.

15. Квіт С. Основи герменевтики : навч. посібник / С. Квіт. – К. : Вид. дім «КМ Академія», 2003. – 192 с.

16. Квіцинська В. До витоків творчості Михайла Жука : традиції і новаторство / В. Квіцинська // Українська мова і література в школах України. – 2018. – № 3. – С. 25 – 27.

17. Криловець А. Українська література перших десятиріч ХХ століття : філософські проблеми / А. Криловець. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2005. – 256 с.

18. Куцевол О. М. Вивчення життя і творчості Михайла Коцюбинського через рецепцію літературних і літературно – документальних джерел : посібник / О. М. Куцевол. – Вінниця : ТОВ «Нілан – ЛТД», 2016. – 402 с.

19. Куцевол О. М. Світ Шекспіра / О. М. Куцевол. – Х. : Веста, Ранок, 2003. – 288 с. – (Серія «Бібліотека вчителя зарубіжної літератури»).

20. Олександр Довженко вчора і сьогодні. Образ дисидента : збірник матеріалів / упоряд. Є. Сверстюк. – 2-ге вид., випр. і допов. – Луцьк : ВМА «Терен», 2007. – 240 с.

21. Полювання на «Вальдшнепа». Розсекречений Микола Хвильовий : науково – документальне видання / упоряд. Ю. Шаповал ; передмова Ю. Шаповал, В. Панченко. – К. : Темпора, 2009. – 296 с.

22. Пуніна О. Самітній геній : Олесь Ульяненко : літературний портрет / О. Пуніна. – К. : Академвидав, 2016. – 288 с. – (Серія «Життя і слово»).

23. Пытлик Р. Швейк завоевывает мир / Р. Пытлик ; пер. с чешского В. А. Мартемьяновой. – М. : Книга, 1983. – 238 с. – (Судьбы книг).

24. Семків Р. Іван Малкович, український видавець і поет / Р. Семків. – К. : ТОВ «Атлант ЮЕмСі», 2008. – 63 с. – (Стозір’я. Б-ка укр. родини. Підприємці. Благодійники. Письменники).

25. Содомора А. Жива античність / А. Содомора. – К. : Молодь, 1983. – 232 с.

26. Соколов Б. Кто Вы, доктор Живаго? Расшифрованный Пастернак / Б. Соколов. – М. : Яуза, Эксмо, 2006. – 352 с.

27. Токмань Г. Екзистенціально – діалогічне прочитання художнього тексту : вибрані студії / Г. Токмань. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2016. – 336 с.

28. Уайтхед Д. Серьезные забавы / Д. Уайтхед ; пер. с англ. Л. А. Громовой, В. Б. Смиренского. – М. : Книга, 1986. – 287 с.

29. Ференц Н. С. Теорія літератури і основи естетики : навч. посібник / Н. С. Ференц. – К. : Знання, 2014. – 511 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

30. Фролова К. П. Цікаве літературознавство / К. П. Фролова. – К. : Освіта, 1991. – 192 с.

31. Шалагінов Б. Б. Шлях Гете : життя, філософія, творчість / Б. Б. Шалагінов. – Х. : Веста, Ранок, 2003. – 288 с. – (Серія «Бібліотека вчителя зарубіжної літератури»).

32. Шелест В. Ідеологічна боротьба між Москвою та Петербургом – Ленінградом і її відображення у літературі / В. Шелест ; передм. Н. Полонської – Василенко. – Мюнхен ; Ватерльо : Український вільний університет, 1974. – 66 с. – (Серія : Монографії. Ч. 21).

33. Шерех Ю. Третя сторожа : література, мистецтво, ідеології / Ю. Шерех. – К. : Дніпро, 1993. – 590 с.

34. Штейнбук Ф. М. Методика викладання зарубіжної літератури в школі : навч. посібник / Ф. М. Штейнбук. – 2-ге вид., випр. та уточн. – Тернопіль : Мандрівець, 2009. – 280 с.