Тризуб – герб Української Народної Республіки

16.02.2018

(100 років Державному символу)


1. Багнюк А. Л. Тризуб / А. Л. Багнюк // Символи українства : художньо – інформаційний довідник / А. Л. Багнюк. – Тернопіль : Новий колір, 2008. – С. 586 – 587.

2. Бєлов О. Ф. Історія державного герба України : до 20–ї річниці незалежності України : науково–методичний посібник / О. Ф. Бєлов, Г. І. Шаповалов. – К. – Запоріжжя : АА Тандем, 2011. – 92 с.

3. Бєлов О. Ф. Український тризуб : історія дослідження та історичний реконструкт / О. Ф. Бєлов, Г. І. Шаповалов. – Запоріжжя : Дике Поле, 2008. – 264 с.

4. Бойко О. Д. Історія України : підручник / О. Д. Бойко. – 4–те вид. – К. : Академвидав, 2012. – 704 с.

5. Гречило А. Б. Герб / А. Б. Гречило // Енциклопедія сучасної України : Т. 5 : Вод – Гн / ред. кол. тому : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, О. М. Романів та ін. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. – С. 550.

6. Грушевський М. С. Ілюстрована історія України / М. С. Грушевський ; упоряд. Й. Брояк. – Донецьк : ТОВ ПКФ «БАО», 2003. – 736 с.

7. Грушевський М. С. Про гербові знаки України / М. С. Грушевський // Український національно – визвольний рух. Березень – листопад 1917 року : документи і матеріали / упоряд. : В. Верстюк (керівник), В. Бойко, О. Бойко, А. Гриценко та ін. – К. : Вид–во ім. О. Теліги, 2003. – С. 744 – 745.

8. Губарев В. К. Тризуб – малий герб України / В. К. Губарев // Історія України : універсальний ілюстрований довідник / В. К. Губарев ; перекл. з рос. Б. М. Губаревої. – Донецьк : ТОВ ВКФ «БАО», 2008. – С. 22 – 23.

9. Державний гімн України : популярний історичний нарис / упоряд.М. П. Линник, М. В. Пономаренко ; автор тексту М. П. Загайкевич. – К. : Музична Україна, 2006. – 56 с.

10. Дмитрієнко М. Тризуб / М. Дмитрієнко // Малий словник історії України / В. Смолій, С. Кульчицький, О. Майборода та ін. ; відп. ред. В. Смолій. – К. : Либідь, 1997. – С. 391 – 392.

11. Заруба В. М. Державна символіка / В. М. Заруба // Історія держави і права України : навчальний посібник / В. М. Заруба. – К. : Істина, 2006. – С. 345.

12. Клейноди України (з історії державної національної символіки) : комплект з 33–х кольорових художніх сувенірних листівок / авт. кол. : О.П. Білецький, К. Ю. Гломозда, В. Ф. Жмир та ін. ; відп. ред. Ю. Д. Прилюк. – К., 1991.

13. Конституція України : відповідає офіційному тексту станом на 28 червня 2015. – Х. : Право, 2015. – С. 10.

14. Мисан В. О. Українська історія на гербах / В. О. Мисан // Вступ до історії України : підручник для 5–го класу загальнооосвіт. навчальних закладів / В. О. Мисан. – К. : Генеза, 2005. – С. 30 – 31.

15. Наші символи // Історія української культури : збірник матеріалів і документів / упоряд. : Б. І. Білик, Ю. А. Горбань, Я. С. Калакура та ін.; за ред. С. М. Клапчука, В. Ф. Остафійчука. – К. : Вища школа, 2000. – С. 544 – 545.

16. Пастернак О. Пояснення тризуба, герба Великого Київського князя Володимира Святого / О. Пастернак ; вступ. слово та ред. Б. З. Якимовича. – К. : Веселка, 1991. – 47 с.

17. Постанова Верховної Ради України «Про Державний герб України» : від 19 лютого 1992 року // Хрестоматія з історії держави і права України : в 2–х т. Т. 2 : лютий 1917 р. – 1996 р. : навчальний посібник / за ред. В. Д. Гончаренка. – К : Ін Юре, 1997. – С. 720.

18. Сергійчук В. І. Доля української національної символіки / В. І. Сергійчук. – К. : Знання, 1990. – 48 с.

19. Ситник А. А. Тризуб / А. А. Ситник // Юридична енциклопедія : в 6–ти т. Т. 6 / ред. кол. : Ю. С. Шемшученко (гол. ред.), М. П. Зяблюк, В. Я. Тацій та ін. – К. : Українська енциклопедія, 1998. – С. 136 – 137.

20. Солдатенко В. Ф. Українська революція: історичний нарис : монографія / В. Ф. Солдатенко. – К. : Либідь, 1999. – 976 с.

21. Трофанчук Г. І. Історія держави і права України : навч. посіб. / Г. І. Трофанчук. – К. : Юрінком Інтер, 2017. – 568 с.

22. Українська фалеристика : з історії нагородної спадщини : у 2–х кн. Кн. 1 / авт. кол. : Д. В. Табачник, В. Й. Бузало, В. М. Воронін та ін. – К. : Либідь, 2004.  – 480 с.

Періодичні видання:

1. Зворигіна Н. Тризуб – символ України на всі часи. Запорізькі історики обгрунтували духовний зміст Герба України / Н. Зворигіна // Урядовий кур’єр. – 2011. – № 89 (19 травня). – С. 6.

2. Новицька Ж. Державні символи України / Ж. Новицька // Історія та правознавство. – 2017. – № 13 (14). – С. 38 – 41.

3. Савчук Ю. В. Великий і Малий Державний Герби України / Ю. В. Савчук // Світогляд. – 2007. – № 1. – С. 4 – 6.

4. Телячий Ю. В. З історії створення державного герба УНР в період Української національної демократичної революції / Ю. В. Телячий, В. М. Ільїнський // Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. – 2005. – № 11 – 12. – С. 18 – 22.