Школа молодого лідера

12.04.2018


Список літератури:

1. Абрамян В. Ц. Театральна педагогіка / В. Ц. Абрамян. – К. : Лібра, 1996. – 224 с.

2. Березовська Л. Самовиховання та саморегуляція особистості : навч. посіб. / Л.  Березовська. – К. : Видав. Дім «Слово», 2011. – 168 с.

3. Берн Э. Лидер и группа: о структуре и динамике организаций и групп /Э. Берн. – Екатеринбург, 2000. – 320 с.

4. Бровкіна Л. Як зробити урок успішним. Дорожня карта для заступника директора та вчителя / Л. Бровкіна // Завуч. – 2018. – №3. – С. 4– 7.

5. Ващенко І. В. Конфліктологія та теорія переговорів : навч. посіб. / І. В.  Ващенко, М. І.  Кляп. – К. : Знання, 2013. – 407 с.

6. Виханский О. С. Менеджмент / О. С. Виханский, А. И. Наумов. – М. : Гардарики, 2002. – 528 с.

7. Гавриш Н. Азбука лідера /Н. Гавриш, В. Воронов. – К. : Видав. Дім «Слово», 2016. – 84 с.

8. Гавриш Н. Лідерство – риса активних, або як і навіщо плекати лідерів змалку / Н.  Гавриш // Дошкільне виховання. – 2017. – №3. – С. 2–6.

9. Галіцина Л. Керівник: мистецтво взаєморозуміння / Л. Галіцина. – К. : Шк. світ, 2010. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

10. Гольдштейн А. Тренінг умінь спілкування: як допомогти проблемним підліткам / А.  Гольдштейн ; пер. з англ. В. Хомика.– К. : Либидь, 2003. – 520 с.

11. Джордж Р. Т. Деловая этика. В 2 т.  / Р.Т. Де  Джордж ; пер. с англ. Р. И. Столпера. – СПб; М. : «Экономическая школа», Издательская группа «Прогресс», 2001. – 2т.

12. Егоршин А. П. Управление персоналом / А. П. Егоршин. – Нижний Новгород : НИМБ, 1997. – 607 с.

13. Журавська Л. М. Соціально–психологічний тренінг: розвиток якостей особистості працівників сфери туризму : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Л. М. Журавська. – К. : Видав. Дім «Слово», 2006. – 312 с.

14. Загальна психологія : підручник для студентів вищих навчальних закладів / за заг. ред. академіка С. Д. Максименка. – Вінниця : Нова Книга, 2004. – 704 с.

15. Казачковська Г. В. Самоменеджмент : навч.–метод. посіб. / Г. В. Казачковська. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2015. – 108 с.

16. Канай О. Громадсько–активна школа: не мріяти, а діяти / О. Канай // Директор школи. – 2018. – №3–4.– С.46–56.

17. Крижко В. В. Антологія аксіологічної парадигми освіти : навч. посіб. / В. В. Крижко. – К.: Освіта України, 2005. – 440 с.

18. Крижко В. В. Теорія та практика менеджменту в освіті : навч. посіб. / В. В. Крижко. – К.: Освіта України, 2005. – 256 с.

19. Кулініч І.О. Психологія управління : навч. посіб. / І. О. Кулініч. – К. : Знання, 2008.– 292  с.

20. Кучерявий О. Г. Професійне самовиховання у вищій школі : навч. посіб. /О. Г.  Кучерявий.– К. : Освіта України, 2010.– 200 с.

21. Лідерам про лідерство : навчально–методичний посібник / за заг. ред. М. Е.  Масютіної – Бердянськ, 2009. – 104 с.

22. Лукашевич Н. П. Теория и практика самоменеджмента : учебное пособие / М. П.  Лукашевич. – К. : МАУП, 1999. – 360 с.

23. Малахов В. А. Етика:курс лекцій : навч. посіб. / В. А.Малахов.– К. : Либідь, 2001.– 34 с.

24. Мескон М. Х. Основы менеджмента / М. Х. Мескон, М. Альберт,  Ф. Хедоури. – М. : «Дело», 1994. – 702 с.

25. Минцберг Г. Структура в кулаке: создание эффективной организации / Генри Минцберг. – СПб : Питер, 2001. – 512 с.

26. Нестуля О. О. Основи лідерства. Тренінг лідерських якостей та практичних навичок менеджера : навч. посіб. / О. О. Нестуля, С. І. Нестуля, В. В. Карманенко. – К. : Знання, 2013. – 287 с.

27. Нємцов В. Д. Менеджмент організацій : навч. посіб. / В. Д. Нємцов, Л. Є. Довгань, Г. Ф.  Сініок. – К. : ТОВ «УВПК» «ЕксОб», 2000. – 392 с.

28. Орбан–Лемберик Л. Е. Соціальна психологія. У 2 кн. Кн.2. Соціальна психологія груп. Прикладна соціальна психологія / Л. Е. Орбан–Лембрик. – К. : Либідь, 2006. – 560 с.

29. Основи психології : навч. посіб. /А. І. Веракіс, Ю. І. Завалевський, К. М. Левківський. – Х.; К., 2005. – 416 с.

30. Палеха Ю. І. Ключі до успіху, або організаційна та управлінська культури / Ю. І.  Палеха.– К. : Видав. Європ. ун–ту фінансів, інформ. систем, менеджм. і бізнесу, 2000.– 211 с.

31. Педагогічна майстерність: підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін.; за ред. І. А. Зязюна.– К. : Вища школа, 2004.– 422 с.

32. Провідник чи лідер? //Провідництво в освіті. Від ідеї до вічності : монографія /за ред. проф. І. Т. Богданова. – К. : Освіта України, 2017. – С.159–167

33. Психология и этика делового общения : учебник для вузов / под ред. проф. В. Н.  Лавриненко. – М. : ЮНИТИ–ДАНА, 2000. – 327 с.

34. Психологічні чинники самодетермінації особистості в освітньому просторі : колективна монографія / за ред. С. Д. Максименка. – Кіровоград : Імекс–ЛТД, 2013. – 400 с.

35. Психологія управління в бізнесі : навч. посіб. /Е. Ф. Іпатов, К. М. Левківський, В. В.  Павловський. – Х. ; К. : НМЦВО, 2003. – 320 с.

36. Пугачев В. П. Руководство персоналом организации : учебник / В. П. Пугачев. – М. : Аспект Пресс, 2000. – 279 с.

37. Пугачев В. П. Тесты, деловые игры, тренинги в управлении персоналом : учебник / В. П.  Пугачев. – М. : Аспект Пресс, 2000. – 285 с. – (Серия «Управление персоналом»)

38. Радевич–Винницький Я. Етикет і культура спілкування : навч. посіб. / Я. Радевич–Винницький. – К. : Знання, 2006.– 291 с.– (Вища освіта ХХІ століття).

39. Розвиток особистості у різних умовах соціалізації : колективна монографія / за ред. проф. Л. О. Калмикової, проф. Г. О. Хомич. – К. : Видав. Дім «Слово», 2016. – 472 с.

40. Святенко Ю. О. Тренінг особистісного зростання : навчально–методичний посібник для студентів / Ю. О. Святенко. – К. : Видав. Дім « Слово», 2017. – 112 с.

41. Стадник В. В. Менеджмент : посібник / В. В. Стадник, М. А. Йохна.– К. : Академвидав, 2003.– 464 с.

42. Тимошенко Н. Л. Корпоративна культура: діловий етикет : навч. посіб. / Н. Л.  Тимошенко.– К. : Знання, 2006.– 301 с.– ( Вища освіта ХХІ століття).

43. Цибатий О. Повітряні ями кар’єрного злету: поради молодим керівникам / О.  Цибатий // Управління. – 2018. – №.2 – С. 31–32.

44. Яхно Т. П. Конфліктологія та теорія переговорів : навч. посіб. / Т. П. Яхно, І. О.  Куревіна. – К. : Центр учбової літератури, 2018. – 168 с.

Дивитись також «Літературний гід»