«Ще не було епохи для поетів, але були поети для епох…»

06.03.2019

/Тарас Шевченко в історії України/


Список використаної літератури:

 1. «Всевидящеє око», або бог Шевченка // Україна Incognita / за заг. ред. Л. Івшиної. – К. : Факт, 2002. – С. 173–177.
 2. Барабаш Ю. Коли забуду тебе, Єрусалиме…(Гоголь і Шевченко. Порівняльно-типологічні студії) // Вибрані студії. Сковорода. Гоголь. Шевченко / Ю. Барабаш ; передм. В. Є. Панченка. – К. : Києво-Могилянська Академія, 2007. – С. 366–692.
 3. Вічний як народ : сторінки до біографії Т. Г. Шевченка : навч. посіб. / авт.-упоряд. : О. І. Руденко, Н. Б. Петренко. – К. : Либідь, 1998. – 272 с.
 4. Горський В. С. Історія української філософії : курс лекцій / В. С. Горський ; наук. ред. В. І. Гусєв. – К. : Наукова думка, 1996. – С. 163–170.
 5. Грабович Г. Шевченко як міфотворець: семантика символів у творчості поета / Григорій Грабович ; пер. з англ. Соломії Павличко. – К. : Рад. письменник, 1991. – 212 с.
 6. Грицак Я. Й. Кирило-мефодіївці: українська відповідь на нову імперську ідеологію // Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ–ХХ ст. : навч. посіб. для учнів гуманіт. гімназій, ліцеїв, студентів іст. ф-тів вузів, вчителів / Я. Й. Грицак. – 2-е вид. – К. : Генеза, 2000. – С. 35–41.
 7. Грушевський М. С. Шевченко і українська минувшина // Твори : у 50 т. Т. 3. Серія : Суспільно-політичні твори (1907 – березень 1917) / М. С. Грушевський ; редкол. : П. Сохань (гол. ред.) та ін. – Львів : Світ, 2005. – С. 324–327.
 8. Дзюба І. Тарас Шевченко / І. Дзюба. – К. : Альтернативи, 2005. – 704 с. : іл.
 9. Дзюба І. Шевченкофобія в сучасній Україні // Україна у пошуках нової ідентичності : статті, виступи, інтерв’ю, памфлети / Іван Дзюба ; вступ. сл. М. В. Поповича. – К. : Україна, 2006. – С. 456–495.
 10. Драгоманов М. П. Шевченко, українофіли і соціалізм // Вибране : (…мій задум зложити очерк цивілізації на Україні) / М. П. Драгоманов ; упоряд. та авт. іст.-біогр. нарису Р. С. Міщук. – К. : Либідь, 1991. – С. 327–429.
 11. Драч І. Ф. Смерть Шевченка // Лист до калини : поезії, поеми / І. Ф. Драч ; [передм. Д. В. Павличка]. – К. : Веселка, 1990. – С. 114.
 12. Євтушенко О. М. Андрій Середа та «КОМУ ВНИЗ»: Музика Високого Духу / О. М. Євтушенко. – К. : ТОВ «Атлант ЮЕмСі», 2008. – 63 с. : іл. – (Б-ка укр. родини «Стозір’я». Творці музики).
 13. Єфремов С. О. Шевченкознавчі студії / С. О. Єфремов ; передм. Е. С. Соловей ; упоряд. О. В. Меленчук. – К. Україна, 2008. – 368 с.
 14. Зайцев П. Життя Тараса Шевченка / П. Зайцев. – 2-е вид. – К. : Обереги, 2004. – 480 с. – (Сер. «Б-ка укр. раритету»).
 15. Зарудний Є. Дві Русі / Євген Зарудний ; за заг. ред. Л. Івшиної. – К. : Факт, 2003. – С. 173–176.
 16. Зеров М. К. Шевченкова творчість. «Кобзар», «Гайдамаки» // Твори : в 2 т. Т. 2. Історико-літературні та літературознавчі праці / М. К. Зеров ; упоряд. Г. П. Кочур, Д. В. Павличко. – К. : Дніпро, 1990. – С. 157–164.
 17. Іщук-Пазуняк Н. Наш поет // Вибрані студії з історії, лінгвістики, літературознавства і філософії / Наталія Іщук-Пазуняк ; упоряд. О. Леонтович, В. Погребенник. – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2010. – С. 171–179.
 18. Качуровський І. Про деякі перегуки Шевченка зі світовим письменством // Променисті сильвети : лекції, статті, есеї, розвідки / Ігор Качуровський. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С.33–46.
 19. Костенко Л. В. Княжа гора // Вибране / Л. В. Костенко. – К. : Дніпро, 1989. – С. 237–239.
 20. Мовчан Р. В. «Кобзар на мотоциклі», або Урбанізм української прози // Український модернізм 1920-х: портрет в історичному інтер’єрі : монографія / Р. В. Мовчан. – К. : Стилос, 2008. – С. 393–398.
 21. Овсійчук В. А. Мистецька творчість Тараса Шевченка періоду романтизма / В. А. Овсійчук // Крвавич Д. П. Українське мистецтво : навч. посіб. : у 3 ч. / Д. П. Крвавич, В. А. Овсійчук, С. О. Черепанова. – Львів : Світ, 2005. – Ч. 3. – С. 147–162.
 22. Палієнко М. О. Свята пора Кобзаря / М. О. Палієнко. – Одеса : Маяк, 2007. – 176 с.
 23. Петлюра С. В. До драми Шевченкового життя : з нагоди 51-ої річниці смерті // Статті / С. В. Петлюра ; упоряд. та авт. передм. О. Климчук. – К. : Дніпро, 1993.– С. 79– 89.
 24. Радишевський Р. Літературознавча шевченкіана діаспори та польська рецепція Т. Г. Шевченка : студії з україністики / Ростислав Радишевський. – К. : Талком, 2014. – Вип. 14. – 384 с.
 25. Русова С. Мемуари. Щоденник / С. Русова. – К. : Поліграфкнига, 2004. – 544 с.
 26. Сверстюк Є. Феномен Шевченка / Євген Сверстюк // Київська весна / упоряд. і ред. Олесь Шевченко. – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2005. – С. 300–317.
 27. Світличний І. О. Духовна драма Шевченка // З живучого племені Дон Кіхотів / І. О. Світличний, Н. О. Світлична ; упоряд. М. Х. Коцюбинської та О. І. Неживого ; передм. та прим. М. Х. Коцюбинської. – К. : Грамота, 2008. – С. 95–118. – (Серія «Бібліотека Шевченківського комітету»).
 28. Смілянський Л. І. Вибране : роман, повість / Л. І. Смілянський. – К. : Укр. письменник, 2005. – 574 с.
 29. Степовик Д. Наслідуючи Христа : віруючий у Бога Тарас Шевченко : присвячується 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка / Дмитро Степовик. – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2013. – 480 с.
 30. Стус В. Час творчості=Dichtensezeit / Василь Стус ; післям. Д. В. Стуса. – К. : Дніпро, 2005. – 704 с. – (Сер. «Бібліотека Шевченківського комітету»).
 31. Тарас Шевченко про мову // Мова – народ : висловлювання про мову та її значення в житті народу / упоряд. Олекса Тихий ; післясл. О. Зінкевича. – К. : Смолоскип, 2007. – С. 83–92.
 32. У Вільні, городі преславнім… : художньо-документальний диптих / ред. Т. Г. Соломаха. – К. : Дніпро, 1989. – 352 с.
 33. Тихолоз Б. Чому і навіщо Шевченко? : неювілейні роздуми / Богдан Тихолоз. – День. – 2016. – № 42–43 (11–12 березня). – С. 13.
 34. Ушкалов Л. Моя шевченківська енциклопедія : із досвіду самопізнання / Л. Ушкалов. – Харків : Майдан, 2014. – 602 с.
 35. Филипович П. П. Шевченко і декабристи // Літературно-критичні статті / П. П. Филипович ; упоряд., авт. передм. і приміт. С. С. Гречанюк. – К. : Дніпро, 1991. – С. 44–60. – (Серія «Українська літературна думка»).
 36. Франко І. Шевченкознавчі студії / Іван Франко ; упоряд. М. Гнатюк. – Львів : Світ, 2005. – 472 с.
 37. Цвілюк С. А. Історична мудрість великого Кобзаря. Історизм і соціально-політичний вимір епічних поем Тараса Шевченка / С. А. Цвілюк. – Одеса : Маяк, 2008. – 312 с.
 38. Черниш Г. Український футуризм і довкола нього / Галина Черниш // 20-і роки: літературні дискусії, полеміки : літературно-критичні статті / упоряд. В. Г. Дончик. – К. : Дніпро, 1991. – 366 с.
 39. Шагінян М. Тарас Шевченко : монографія / М. Шагінян ; пер. з рос. В. Іванисенка. – Рівне : РМОТ «Просвіта», 2013. – 262 с.
 40. Шевченко Т. Вибрана поезія. Живопис. Графіка=Selected poems. Paintings. Grafic works / Тарас Шевченко ; упоряд., авт. прим. С. Гальченко ; вступ. ст. І. Дзюби. – К. : Мистецтво, 2007. – 608 с. – Укр., англ.
 41. Шерех Ю. Третя сторожа : література, мистецтво, ідеології. – К. : Дніпро, 1993. – 590 с.
 42. Шліпченко С. Історія одного парку: просторові та соціальні трансформації парку Шевченка в Києві / Світлана Шліпченко // Живучи в модерному місті: Київ кінця ХІХ–середини ХХ століть / упоряд. О. Бетлій та ін. – К. : Дух і Літера, 2016. – С. 18–47.

 

Із Фонду РЦК

44. Новицький, Ол. Тарас Шевченко як маляр / Ол. Новицький; накладом Наукового Товариства ім. Шевченка. – Львів;Москва : Типо-літографія Т-ва «И.Н.Кушнеревъ и К», 1914. – 89 с.: 130 іл.