Селянський Бетховен: творчість Василя Стефаника

29 переглядів

12.05.2021


Селянський Бетховен: творчість Василя Стефаника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список літератури:

 1. Бандура О. М. Василь Стефаник / О. М. Бандура. – Львів : Книжково-журнальне вид-во, 1956. – 132 с.
 2. Вавжонек М. Василь Стефаник як представник галицьких радикалів / М. Вавжонек // Український історичний журнал. – 2014. – № 5. – С. 49–60.
 3. Василь Семенович Стефаник // Українські дожовтневі письменники : збірник літературно-критичних матеріалів / упоряд. В. Ф. Шевченко, Л. Я. Дергаль. – Київ : Радянська школа, 1985. – С. 253–262.
 4. Василь Семенович Стефаник // Хрестоматія критичних матеріалів : посібник для філол. факультетів ун-тів та педагогічних ін-тів. Т. 3. Українська література епохи імперіалізму і пролетарської революції / упоряд. С. М. Шаховський. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ ; Львів : Радянська школа, 1949. – С. 114–147.
 5. Василь Стефаник // Веселка : антологія української літератури для дітей : в 3-х т. / упоряд., літ.-крит. нариси Б. Й. Чайковського ; передм. І. І. Пільгука. – Т. 1 : Твори дожовтневого періоду. – Київ : Веселка. 1984. – С. 459–466.
 6. Василь Стефаник // Євшан М. І. Критика. Літературознавство. Естетика / М. І. Євшан ; упоряд., передм. та примітки Н. Шумило. – Київ : Основи, 1998. – С. 213–216.
 7. Василь Стефаник // Історія української літератури : кінець ХІХ – початок ХХ ст. : підруч. У 2-х кн. Кн. 1 / за ред. проф. О. Д. Гнідан. – Київ : Либідь, 2005. – С. 411–475.
 8. Василь Стефаник // Історія української літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст. : підручник для ВНЗ / за ред. П. П. Хропка. – Київ : Вища школа, 1991. – С. 333–380.
 9. Василь Стефаник // Історія української літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст. : підручник / за ред. З. Й. Жук, В. М. Лесина. – 3-е вид., допов. і перероб. – Київ : Вища школа, 1989. – С. 303–338.
 10. Василь Стефаник // Історія української літературної критики та літературознавства : хрестоматія. У 3-х кн. Кн. 2 / упоряд. П. М. Федченко. – Київ : Либідь, 1998. – С. 343–345.
 11. Василь Стефаник // Ковалів Ю. Історія української літератури : кінець ХІХ – початок ХХІ ст. : підручник у 10 т. / Ю. Ковалів. – Київ : Академія, 2013. – Т. 2. У пошуках іманентного сенсу. – С. 344–357.
 12. Василь Стефаник // Українська література для дітей : хрестоматія / упоряд. О. О. Гарачковської. – Київ : Академія, 2011. – С. 193–197.
 13. Василь Стефаник // Українська мала проза ХХ століття : антологія / упоряд. В. Агеєва. – Київ : Факт, 2007. – С. 319–360.
 14. Василь Стефаник // Українське слово : хрестоматія української та літературної критики ХХ ст. : у 3-х кн. / упоряд. : В. Яременко (Україна), Є. Федоренко (США). – Київ : Рось, 1994. – Кн. 1. – С. 184–215.
 15. Василь Стефаник : життя і творчість у документах, фотографіях, ілюстраціях : альбом / авт.-упоряд. Ф. П. Погребенник. – Київ : Радянська школа, 1991. – 222 с.
 16. Гнідан О. Д. Василь Стефаник : життя і творчість : посібник для вчителя / О. Д. Гнідан. – Київ : Радянська школа, 1991. – 222 с.
 17. Горболіс Л. М. Парадигма народнорелігійної моралі в прозі українських письменників кінця ХІХ – початку ХХ ст. : монографія / Л. М. Горболіс. – Суми : Козацький вал, 2004. – 200 с.
 18. Грицюта М. С. Василь Стефаник / М. С. Грицюта // Історія української літератури : у 2-х т. / редкол. : І. О. Дзеверін (голова), В. Г. Дончик, О. В. Мишанич та ін. – Київ : Наукова думка, 1987. – Т. 1 : Дожовтнева література. – С. 533–544.
 19. Калантаєвська Г. П. Українська література (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.) : навч. посіб. / Г. П. Калантаєвська. – Суми : Сумський державний університет, 2011. – Розд. 3 : Психологія експресіонізму в творчості В. Стефаника і сатира Л. Мартовича. – С. 29–41.
 20. Клопот Є. В. Твори В. Стефаника й О. Генрі на уроках літератури : 7 клас / Є. В. Клопот // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2009. – № 26. – С. 30–31.
 21. Колінько О. П. «Цілий світ у краплі води…» : компаративний дискурс української і російської новели кінця ХІХ – початку ХХ ст. : монографія / О. П. Колінько. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – С. 285–295.
 22. Конончук М. М. Поетика історизму в новелістиці Василя Стефаника / М. М. Конончук // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : Лінгвістика і літературознавство : міжвузівський зб. наук. ст. / відп. ред. В. А. Зарва. – Київ : Освіта України, 2008. – Вип. 16. – С. 285–289.
 23. Лепкий Б. Василеві Стефаникові / Б. Лепкий // Українське слово : хрестоматія української та літературної критики ХХ ст. : у 3-х кн. / упоряд. : В. Яременко (Україна), Є. Федоренко (США). – Київ : Рось, 1994. – Кн. 1 – С. 254.
 24. Лесин В. М. Василь Стефаник – майстер новели / В. М. Лесин. – Київ : Дніпро, 1970. – 332 с.
 25. Лесин В. М. Василь Стефаник : нарис життя і творчості / В. М. Лесин. – Київ : Дніпро, 1981. – 150 с.
 26. Лесин В. М. Творчість Василя Стефаника : ідейно-творчі шукання письменника, новелістична майстерність : монографія / В. М. Лесин ; відп. ред. І. О. Денисюк. – Львів : Вид-во Львівського університету, 1965. – 213 с.
 27. Микуш С. Й. «Буду світ свій різьбити, як камінь…» : питання майстерності оповіді у новелах В. Стефаника / С. Й. Микуш // Українське літературознавство : республіканський міжвідомчий наук. зб. / відп. ред. Л. І. Міщенко. – Львів : Вища школа, 1988. – Вип. 51. – С. 26–32.
 28. Микуш С. Й. Жанрові модифікації новел Василя Стефаника / С. Й. Микуш // Українське літературознавство : республіканський міжвідомчий наук. зб. / відп. ред. Л. І. Міщенко. – Львів : Світ, 1990. – Вип. 55. – С. 25–30.
 29. Микуш С. Й. Ремінісценції фольклорних жанрів у новелах В. Стефаника / С. Й. Микуш // Українське літературознавство : республіканський міжвідомчий наук. зб. / відп. ред. Л. І. Міщенко. – Львів : Вид-во при Львівському державному університеті, 1989. – Вип. 53. – С. 68–74.
 30. Мовчан Р. У пошуках архітвору : з історії української літератури ХХ століття / Р. Мовчан. – Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2018. – С. 178–184.
 31. Наєнко М. К. Художня література України. Від міфів до модерної реальності / М. К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2008. – С. 618–625.
 32. Неборак В. Інтерпретація новели В. Стефаника «З міста йдучи» / В. Неборак // Педагогічна думка. – 2011. – № 2. – С. 92–96.
 33. Неборак В. Інтерпретація новели В. Стефаника «Злодій» / В. Неборак // Педагогічна думка. – 2011. – № 2. – С. 87–91.
 34. Неборак В. Інтерпретація новели В. Стефаника «Побожна» / В. Неборак // Педагогічна думка. – 2011. – № 2. – С. 83–86.
 35. Новаторська новелістика Василя Стефаника // Історія української літератури та літературно-критичної думки кінця ХІХ – початку ХХ століття : підручник для студ. ф-ту української філології денної та заочної форм навчання / кол. авт. : О. А. Галич. О. О. Бровко, І. А. Веретейченко та ін. ; за наук. ред. О. А. Галича. – Луганськ : Альма-матер, 2008. – С. 44–63.
 36. Пахаренко В. І. Українська поетика : підручник / В. І. Пахаренко. – 3-те вид., допов. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2009. – С. 308–315.
 37. Проблеми історії та теорії реалізму української літератури ХІХ –початку ХХ ст. / відп. ред. М. Т. Яценко. – Київ : Наукова думка, 1991. – С. 241–248.
 38. Слободян О. М. Проблема еміграції галицьких селян у новелі В. Стефаника «Камінний хрест» : 10 клас / О. М. Слободян // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2013. – № 14. – С. 15–20.
 39. Стефаник В. С. // Українські письменники про літературу та мову / упоряд., передмова В. П. Іванисенко, М. Х. Коцюбинська. – Київ : Радянська школа, 1961. – С. 182–186.
 40. Стефаник В. С. Вечірня година : оповідання : для мол. та серед. шк. віку / В. С. Стефаник. – Київ : Веселка, 1991. — 32 с.
 41. Стефаник В. С. Вибране / В. С. Стефаник ; упоряд., підгот. текстів, приміт. і словник В. М. Лесина та Ф. П. Погребенника ; авт. вст. ст. В. С. Лесин. – Ужгород : Карпати, 1979. – 392 с.
 42. Стефаник В. С. Вибрані твори / В. С. Стефаник – Київ : Держвидав художньої літератури, 1949. – 275 с.
 43. Стефаник В. С. І чого ти серце моє : вибране / В. С. Стефаник. – Київ : Академія, 2015. – 272 с.
 44. Стефаник В. С. Кленові листки : оповідання / В. С. Стефаник ; передм. М. Ф. Нечитайлюка. – Київ : Дніпро, 1987. – 237 с.
 45. Стефаник В. С. Кленові листки : оповідання / В. С. Стефаник. – Київ : Держвидав художньої літератури, 1949. – 56 с.
 46. Стефаник В. С. Моє слово : вибрані твори / В. С. Стефаник ; передм. С. Крижанівського. – Київ : Молодь, 1950. – 162 с.
 47. Стефаник В. С. Моє слово : новели та оповідання : для серед. та ст. шк. віку / В. С. Стефаник ; упоряд. та передм. Л. С. Дем’янівської. – Київ : Веселка, 1991. – 190 с. : іл.
 48. Стефаник В. С. Новели / В. С. Стефаник ; вст. ст. та примітки В. С. Лесина. – 2-е вид. – Ужгород : Карпати, 1984. – 152 с. : іл. – (Шкільна бібліотека).
 49. Стефаник В. С. Публіцистика : вибране із статей, промов та листів / В. С. Стефаник. – Київ : Держвидав художньої літератури, 1953. – 111 с.
 50. Стефаник В. С. Твори / В. С. Стефаник ; передм. В. М. Лесина. – Київ : Дніпро, 1984. – 173 с.
 51. Стефаник Василь // Українська модерна проза : антологія / упоряд. та комент. Ю. П. Винничука. – Харків : Фоліо, 2018. – С. 12–16.
 52. Ткачук М. П. Наративний світ новели «Злодій» Василя Стефаника крізь призму експресіоністської поетики // Наративні моделі українського письменства / М. П. Ткачук. – Тернопіль : ТНПУ ; Медобори, 2007. – С. 272–292.
 53. Українська література в загальнослов’янському і світовому літературному контексті. В 5 т. Т. 1. Українська дожовтнева література і слов’янський світ / редкол. тому : Г. Д. Вервес (відп. ред.), В. Н. Климчук, В. і. Шевчук. – Київ : Наукова думка, 1987. – С. 395–405.
 54. Черемшина М. Новели. Посвяти Василеві Стефанику. Ранні твори. Переклади. Літературно-критичні виступи. Спогади. Автобіографія. Листи / М. Черемшина ; вст. ст., упоряд. й приміт. О. В. Мишанича. – Київ : Наукова думка, 1987. – 448 с.
 55. Чумак О. В. Автобіографізм долі (В. Стефаник і І. Цанкар) / О. В. Чумак // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : Лінгвістика і літературознавство : міжвузівський зб. наук. ст. / відп. ред. В. А. Зарва. – Київ : Освіта України, 2008. – Вип. 16. – С. 374–379.
 56. Struk D. H. Stefanyk Vasyl / D. H. Struk // Encyclopedia of Ukraine. 5. St–Z / edited by Danylo Husar Struk. – Toronto ; Buffalo ; London : University of Toronto Press Incorporated, [1993]. – P. 41–42.