Психолого-педагогічні технології розвитку творчої особистості

19.04.2018


Список літератури:

1. Банк інноваційних педагогічних технологій / упор. Л. В. Галіцина. – К. : Шкільний світ, 2012. – 104 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

2. Барко В. І. Як визначити здібності дитини? / В. І. Барко, А. М. Тютюнников. – К. : Україна, 1991. – 79 с. – (Сім’я і суспільство).

3. Бевз О. П. Гуманістична педагогіка і психологія як основа підтримки саморозвиваючої особистості в освіті США / О. П. Бевз // Педагогіка і психологія. – 2006. – № 2. – С. 107–114.

4. Березовська Л. І. Самовиховання та саморегуляція особистості : навч. посібник / Л. І. Березовська. – К. : Слово, 2011. – 168 с.

5. Бех І. Д. Виховання особистості : у 2 кн. Кн. 2. Особистісно орієнтований підхід : науково–практичні засади : навч.–метод. посібник / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2003. – 344 с.

6. Вінник Н. Д. Психолого-педагогічні підходи до особистісного розвитку інтелектуально обдарованих старшокласників : метод. рекомендації / Н. Д. Вінник. – К. : Інститут обдарованої дитини, 2014. – 26 с.

7. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте : психол. очерк : книга для учителя / Л. С. Выготский. – 3–е изд. – М. : Просвещение, 1991. – 93 с.

8. Гонтаровська Н. Б. Принципи розроблення проекту освітнього середовища навчального закладу як передумова розвитку здібної та обдарованої особистості / Н. Б. Гонтаровська // Рідна школа. – 2013. – № 10. – С. 29–33.

9. Гринчук Роман. Формування життєвих компетентностей особистості та підготовка її до успіху / Р. Гринчук // Педагогічна думка. – 2010. – № 2. – С. 35–47.

10. Денисюк О. Ключові предметні компетентності школяра як засіб формування сучасної особистості / О. Денисюк, І. Казарян, В. Лямічев, Н. Титаренко // Рідна школа. – 2013. – № 11. – С. 59–62.

11. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : навч. посібник / І. М. Дичківська. – К. : Академвидав, 2004. – 352 с.

12. Жемелко Марія. «Створюємо умови для розвитку і самореалізації кожної особистості…» / М. Жемелко // Педагогічна думка . – 2012. – № 4. – С. 30–33.

13. Заброцька С. Г. «Обдарованість» – риса тільки обраних? / С. Г. Заброцька // Обдарована дитина . – 2007. – № 5. – С. 48–54.

14. Завгородня О. В. Психологічні характеристики художньо обдарованої особистості / О. В. Завгородня // Педагогіка і психологія. – 2002. – № 4. – С. 89–99.

15. Зейгарник Б. В. Теории личности в зарубежной психологии / Б. В. Зейгарник. – М. : Изд–во Моск. ун–та, 1982. – 128 с.

16. Інноваційні технології навчання від А до Я / упор. В. Волканова. – К. : Шкільний світ, 2011. – 96 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

17. Інтегративно-особистісний підхід у психологічній науці та практиці : монографія / за ред. Г. О. Балла. – Кіровоград : Імекс–ЛТД, 2012. – 206 с.

18. Іщенко О. А. Формування креативної особистості засобами театрального мистецтва / О. А. Іщенко // Педагогічна майстерня. – 2018. – № 4. – С. 16–19.

19. Карапетрова О. Соціально-психологічна адаптація дітей молодшого шкільного віку в творчому колективі : монографія / О. Карапетрова. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2011. – 212 с.

20. Киричук В. Моніторинг розвитку ключових компетентностей особистості / В. Киричук, О. Картамишева // Підручник для директора. – 2010. – № 4. – С. 2–9.

21. Клепіков О. І. Основи творчості особи : навч. посібник / О. І. Клепіков, І. Т. Кучерявий. – К. : Вища шк., 1996. – 295 с.

22. Ковальчук Василь. Інноваційні підходи до організації навчального процесу / В. Ковальчук. – 2–ге вид., пер. та доп. – К. : Шкільний світ, 2011. – 128 с.

23. Котляр В. П. Основи образотворчого мистецтва і методика художнього виховання дітей : навч. посібник / В. П. Котляр. – К. : Кондор, 2009. – 200 с.

24. Котляр В. П. Основи художнього виховання дітей : навч. посібник / В. П. Котляр. – Донецьк : Вид-во «Ноулідж» (донецьке відділення), 2010. – 223 с.

25. Кривопишина О. А. Сім’я як мікрочинник формування творчої особистості / О. А. Кривопишина // Обдарована дитина. – 2007. – № 7. – С. 60–63.

26. Лагутіна Н. Г. Виявлення художньо-мистецьких здібностей у дітей молодшого віку / Н. Г. Лагутіна // Обдарована дитина. – 2007. – № 6. – С. 33–36.

27. Леви Владимир. Искусство быть собой / В. Л. Леви. – М. : Знание, 1991. – 256 с.

28. Молодший школяр: проблеми розвитку / за заг. ред. проф. В. Д. Хруща. – Івано-Франківськ : Плай, 2006. – 316 с.

29. Моляко В. О. Психологія творчості та обдарованості: нові рубежі теорії та практики / В. О. Моляко // Обдарована дитина. – 2007. – № 7. – С. 2–4.

30. Музика О. Л. Розвиток творчої спрямованості особистості в дошкільному віці / О. Л. Музика, Н. Ф. Портницька // Обдарована дитина. – 2007. – № 7. – С. 50–56.

31. Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика : збірник наук. праць / І. С. Волощук (гол. ред.) та ін. – К. : Інститут обдарованої дитини, 2014. –158 с. – Вип. 12.

32. Освітнє середовище як чинник становлення обдарованої особистості : монографія / за ред. Р. О. Семенової. – К. – Кіровоград : Імекс–ЛТД, 2014. – 228 с. 

33. Постова К. Г. Психологічні умови розвитку дослідницьких здібностей обдарованих учнів : монографія / К. Г. Постова. – К. : Інститут обдарованої дитини, 2014. – 96 с.

34. Прилипко Т. І. Виховуємо особистість / Т. І. Прилипко // Обдарована дитина. – 2007. – № 2. – С. 11–12.

35. Приходченко К. І. Розвиток особистості – стратегічний напрям гуманістичного виховання / К. І. Приходченко // Шлях освіти. – 2012. – № 1. – С. 6–11.

36. Психологические основы формирования личности в педагогическом процессе / под. ред. А. Коссаковски и др. ; пер. с нем. – М. : Педагогика, 1981. – 224 с.

37. Психология развивающейся личности / под ред. А. В. Петровского. – М. : Педагогика, 1987. – 240 с.

38. Психологічне дослідження творчого потенціалу особистості : монографія / авт. кол., наук. керівник В. О. Моляко. – К. : Педагогічна думка, 2008. – 208 с.

39. Психологічні чинники самодетермінації особистості в освітньому просторі : монографія / за ред. С. Д. Максименка. – Кіровоград : Імекс–ЛТД, 2013. – 400 с. 

40. Развитие творческой активности школьников / под. ред. А. М. Матюшкина ; НИИ общей и педагогической психологии АПН СССР. – М. : Педагогика, 1991. – 160 с.

41. Рибалка В. В. Психологія та педагогіка праці особистості: від обдарованості дитини до майстерності дорослого : посібник / В. В. Рибалка. – К. : Інститут обдарованої дитини, 2014. – 220 с.

42. Розвиток особистості в сучасному освітньому просторі : колективна монографія / за заг. ред. О. В. Горецької. – Донецьк : ЛАНДОН–ХХІ, 2013. – 330 с.

43. Розвиток потенціалу можливостей учнів в умовах сучасного навчання : монографія / за ред. С. А. Гончаренко, Л. О. Кондратенко. – К. : Педагогічна думка, 2008. – 200 с.

44. Розвиток соціально-комунікативної компетентності обдарованих учнів початкової школи : посібник / за заг. ред. Н. В. Лук’янчук, Н. А. Климової. – К. : Інститут обдарованої дитини, 2014. –132 с.

45. Роменець В. А. Психологія творчості : навч. посібник / В. А. Роменець. – 2–ге вид., доп. – К. : Либідь, 2001. – 288 с.

46. Ростоцька М. Є. Плекаємо творчу особистість / М. Є. Ростоцька // Обдарована дитина. – 2007. – № 5. –С. 11–13.

47. Рудич О. В. Розвиток особистості школяра в громадській організації / О. В. Рудич // Позакласний час. – 2012. – № 7–8. – С. 17–28.

48. Соціально-психологічні чинники розуміння та інтерпретації особистого досвіду : монографія / за ред. Н. В. Чепелєвої. – К. : Педагогічна думка, 2008. – 256 с.

49. Соціокультурні чинники становлення сучасної парадигми психотерапевтичної допомоги особистості : монографія / З. Г. Кісарчук, Л. О. Гребінь, Т. С. Гурлєва та ін. ; за ред. З. Г. Кісарчук. – Кіровоград : Імекс–ЛТД, 2012. – 276 с. 

50. Становлення особистості школярів з різними навчальними досягненнями в онтогенетичному просторі : монографія / за ред. М. Т. Дригус. – Кіровоград : Імекс–ЛТД, 2013. – 154 с.

51. Старинська О. В. Розвиток інтелектуальної ініціативності першокласників в процесі спільної учбової діяльності : монографія / О. В. Старинська. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2011. – 326 с.

52. Стасів Оксана. Творчість – необхідна умова повноцінного життя людини / Оксана Стасів // Педагогічна думка. – 2011. – № 3. – С. 51–54.

53. Тараненко Н. М. Тренінг « Я – унікальна і неповторна особистість» / Н. М. Тараненко // Обдарована дитина. – 2007. – № 6. – С. 17–25 ; № 8. – С. 17–25.

54. Третяк Т. М. Психологічна готовність особистості до розв’язування  творчих задач / Т. М. Третяк // Обдарована дитина. – 2007. – № 7. – С. 46–50.

55. Химинець В. В. Інноваційна освітня діяльність / В. В. Химинець. – Тернопіль : Мандрівець, 2009. – 360 с.

56. Шевандрин Н. И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности / Н. И. Шевандрин. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 512 с.

57. Школа майбутнього / упор. Н. Л. Мурашко. – К. : Шкільний світ, 2011. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

Книги з Фонду РЦК.

1. Гельвецій К. Про людину, її розумові здібності та її виховання = Del’homme, de ses facultes intel ectuelles et de son education / К. Гельвецій. –  К. : Пролетар, 1932. – 384 с.

2. Дюи Д. Школы будущего : руководство для преподавателей / Д. Дюи, Э. Дюи ; пер. с англ. Р. Ландсберг с предисл. автора и И. Горбунова-Посадова. – 2–е изд. – Берлин, 1922. – 179 с.

3. Мейман Э. Очерк экспериментальной педагогики / Э. Мейман ; авториз. пер. с нем. А. П. Болтунова. – 2–е изд. – М. : Изд. Т–ва МИР, 1922. – 237 с.

4. Торндайк Э. Принципы обучения, основанные на психологии / Э. Торндайк ; вступ. ст. Л. С. Выготского. – 2–е изд. – М. : Работник просвещения, 1929. – 235 с. – [Допущено Научно–Педагогической Секцией Государственного Ученого Совета].