Професія педагога: стратегії творчого розвитку

18 переглядів

02.04.2019


«Хороший учитель не пропускає жодної нагоди, щоб навчитися чогось корисного»

Я. А. Коменський

Список літератури до тематичної виставки:

 1. Гуренко О. І. Соціально-педагогічна робота в полікультурному суспільстві : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. І. Гуренко ; за ред. проф. К. О. Баханова. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2014. – 480 с.
 2. Гуренко О. І. Формування полікультурної компетентності майбутніх учителів історії / О. І. Гуренко // Теорія та практика запровадження компетентнісного підходу до навчання історії в школі : колективна монографія / за заг. ред. д. пед. наук, проф. К. Баханова. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – С. 484–495.
 3. Євтушевська В. М. Формування артистизму як необхідного елементу сучасної культури вчителя / В. М. Євтушевська // Педагогічна майстерня. – 2018. – № 6. – С. 33–35.
 4. Коваль Л. В. Мистецько-педагогічний феномен підготовки майбутніх учителів хореографії : монографія / Л. В. Коваль, Ю. П. Тараненко. – Мелітополь : Вид. будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. – 249 с.
 5. Коваль Л. В. Професійна підготовка майбутніх учителів у контексті розвитку початкової освіти: технологічний підхід : монографія / Л. В. Коваль. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2011. – 330 с.
 6. Косенко П. Б. Теорія і практика особистісно-орієнтованого навчання майбутнього вчителя музики-гітариста : монографія / П. Б. Косенко. – Бердянськ : Ткачук О. В., 2016. – 236 с.
 7. Крамаренко А. Біо(еко)етична діяльність учителя початкової школи : навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закладів спеціальності 013 «Початкова освіта»] / А. Крамаренко. – Бердянськ : Ткачук О. В., 2017. – 192 с.
 8. Курлишева Н. Кар’єра педагога: професійне зростання чи становлення фахівця ? / Н. Курлишева // Вища школа. – 2017. – № 2. – С. 53–60.
 9. Лебідь О. Професійна культура керівника загальноосвітнього навчального закладу : навч. посіб. / О. Лебідь. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2011. – 263 с.
 10. Малихіна Т. П. До питання про формування професійно-педагогічного мислення студентів у педагогічному вузі / Т. П. Малихіна // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П. Д. Осипенко (Педагогічні науки). – Запоріжжя : ВПК «Запоріжжя». – 1999. – № 1. – С. 69–75.
 11. Матвєєва О. В. Методика підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-сценічної діяльності : навч.-метод. посіб. / О. В. Матвєєва. – Бердянськ : ФОП Ткачук О. В., 2016. – 112 с.
 12. Настільна книга педагога. Посібник для тих, хто хоче бути вчителем-майстром / упоряд. В. М. Андрєєва, В. В. Григораш. – Харків : Основа, 2009. – 352 с.
 13. Пальшкова І. О. Педагогіка: професійно-педагогічна культура вчителя : навч. посіб. / І. О. Пальшкова. – Київ : Слово, 2011. – 192 с.
 14. Педагогічна майстерність : підручник / за ред. І. А. Зязюна. – Київ : СПД Богданова А. М., 2008. – 376 с.
 15. Педагогічна майстерність : хрестоматія / за заг. ред. І. А. Зязюна. – Київ : СПД Богданова А. М., 2008. – 462 с.
 16. Педагогічна майстерність : практикум / авт.-упоряд. Л. В. Галіцина. – Київ : Шкільний світ, 2012. – 120 с.
 17. Педагогічна майстерність : підручник / за ред. І. А. Зязюна. – Київ : Вища школа, 2004. – 422 с.
 18. Педагогічна майстерність : хрестоматія / за ред. І. А. Зязюна. – Київ : Вища школа, 2006. – 606 с.
 19. Провідництво в освіті. Від ідеї до вічності : колективна монографія / за заг. ред. проф. І. Т. Богданова. – Київ : Освіта України, 2017. – 368 с.
 20. Раков С. Потенціал оцінювання компетентнісних показників якості роботи учителя на основі технологій соціальної мережі шкіл / С. Раков // Освітня аналітика України. – 2018. – №1. – С. 63–70.
 21. Сидоренко Л. Формування духовних цінностей майбутніх учителів початкової школи в навчально-виховній діяльності педагогічного університету : монографія / Л. Сидоренко. – Дрогобич, 2011. – 159 с.
 22. Сопнєва Н. Б. Педагогічні умови навчально-етичної діяльності майбутнього вчителя : монографія / Н. Б. Сопнєва. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 164 с.
 23. Тренінги розвитку педагогічної майстерності / авт.-укладач Ю. С. Запрожцева. – Київ : Шкільний світ, 2012. – 104 с.
 24. Учитель мистецьких дисциплін у дискурсі педагогічної майстерності: монографія / І. А. Зязюн, Г. Г. Філіпчук, О. М. Отич та ін. ; наук. ред., передм. і післямова О. М. Отич. – Бердянськ : Ткачук О. В., 2013. – 334 с.
 25. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя технологій : колективна монографія / за заг. ред. А. О. Малихіна. – Бердянськ : Вид-во БДПУ, 2012. – 240 с.
 26. Чемоніна Л. Сучасні технології навчання освітньої галузі «Мови і літератури» в початковій школі : навч. посіб. / Л. Чемоніна. – Бердянськ : Ткачук О. В., 2016. – 212 с.
 27. Школа майбутнього / упоряд. Н. Л. Мурашка. – Київ : Шкільний світ, 2011. – 128 с.
 28. Шумейко Н. Л. Конкурс педагогічної майстерності шлях до професійної компетентності / Н. Л. Шумейко // Педагогічна майстерність. – 2018. – № 4. – С. 27–33.
 29. Ярощук Л. Г. Методика виховної роботи : навч.-метод. комплекс / Л. Г. Ярощук. – Київ : Слово, 2012. – 320 с.