Проблеми людей з обмеженими можливостями та шляхи їх подолання

02.12.2021


Список літератури:

 1. Айшервуд М. М. Полноценная жизнь инвалида / Милисент М. Айшервуд. – Москва : Педагогика, 1991. – 88 с.
 2. Болотіна Н. Б. Право соціального захисту України : навч. посіб. / Н. Б. Болотіна. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 663 с. – (Вища освіта ХХІ століття).
 3. Бочелюк В. Й. Психологія людини з обмеженими можливостями : навч. посіб. / В. Й. Бочелюк, А. В. Турубарова. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 264 с.
 4. Бук М. Соціальне обслуговування осіб з інвалідністю в реабілітаційних установах України / Мирослава Бук // Підприємництво, господарство і право. – 2020. – № 9. – С. 82–89.
 5. Дети с недетскими проблемами (детская инвалидность в современном обществе) // Социальная работа : учеб. пособие / под общей ред. проф. В. И. Курбатова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1999. – С. 462–469.
 6. Капська А. Й. Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах : навч. посіб. / А. Й. Капська, Л. М. Завацька, С. В. Грищенко. – Київ : Слово, 2011. – 248 с.
 7. Карпухіна Ю. В. Основи фізичної реабілітації : навч. посіб. / Ю. В. Карпухіна. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – 308 с.
 8. Колишкін О. В. Корекційна освіта. Вступ до спеціальності : навч. посіб. / О. В. Колишкін. – Суми : Університетська книга, 2016. – 392 с.
 9. Колупаєва А. А. Педагогічні технології інклюзивного навчання / А. А. Колупаєва, О. М. Таранченко.– Харків : Ранок ; Кенгуру, 2018. – 160 с. – (Інклюзивна освіта).
 10. Коновалова М. В. Поради вчителеві (вихователеві), у класі (групі) якого навчається дитина з особливими освітніми потребами / М. В. Коновалова, О. П. Семиволос // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2018. – № 11. – С. 45–55.
 11. Миронова С. Нова українська школа : особливості організації освітнього процесу учнів початкової школи в інклюзивних класах : навч.-метод. посіб. / С. Миронова. – Тернопіль : Астон, 2020. – 176 с.
 12. Ориентация системы социальной работы на специфику группы населения // Технология социальной работы : учебник / под ред. А. А. Чернецкой. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. – С. 233–278.
 13. Осіпов В. Лікувальна фізична культура : навч. посіб. / В. Осіпов. – Бердянськ : Ткачук О. В., 2013. – 158 с.
 14. Основи реабілітації, фізичної терапії, ерготерапіі : підручник / за заг. ред. Л. О. Вакуленко, В. В. Клапчука. – Тернопіль : ТДМУ, 2019. – 372 с.
 15. Основи спеціальної та інклюзивної педагогіки : навч. посіб. / за заг. ред. проф. Ю. Д. Бойчука. – Харків : Харківський національний педагогічний ун-т ім. Г. С. Сковороди, 2018. – 338 с.
 16. Педагогика отзывчивости и безбарьерной среды // Педагогика многообразия : учеб. пособие / авт. кол. : О. Грауманн, В. Гребенникова, М. Емельянова и др. ; под общ. ред. Г. Нестеренко ; науч. ред. С. Цымбал. – Херсон : ОЛДИ-ПЛЮС, 2016. – Разд. 4. – С. 195–240.
 17. Подобєд О. Методика роботи з незрячими та слабозорими учнями / Олена Подобєд // Історія України. – 2018. – № 21. – С. 5–11.
 18. Реабилитация инвалидов // Физическая реабилитация : учебник / под общей ред. проф. С. Н. Попова. – Изд. 5-е. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. – 602 с. – (Высшее образование).
 19. Соціальна робота з дітьми та молоддю з функціональними обмеженнями // Карпенко О. Г. Теорія і практика професійного становлення соціального працівника : навч. посіб. / О. Г. Карпенко. – Київ : Слово, 2014. – Розд. 5. – С. 154–191.
 20. Соціальна робота з дітьми та молоддю з функціональними обмеженнями // Капська А. Й. Соціальна робота : навч. посіб. / А. Й. Капська. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – Розд. 4. – С. 190–244.
 21. Соціальна робота з людьми, що мають функціональні обмеження // Лукашевич М. П. Соціальна робота (теорія і практика) : підручник / М. П. Лукашевич, Т. В. Семигіна. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : Каравела, 2017. – С. 192–214.
 22. Соціальна робота з сім’ями, в яких є особи з інвалідністю // Соціальна робота із вразливими сім’ями та дітьми : посібник : у 2 ч. / А. В. Аносова, О. В. Безпалько, Т. П. Цюман та ін. ; за заг. ред. : Т. В. Журавель, З. П. Кияниці. – Київ : ОБНОВА КОМПАНІ, 2017. – Ч. 2 : Ознаки вразливості та специфіка підтримки сім’ї і дитини. – Розд. 5. – С. 159–190.
 23. Соціальні послуги, які надаються у ході інклюзивного навчання дітей з особливими потребами / авт. кол. : В. Є. Крижанівський, Т. М. Луценко та ін. // Стандарти соціальних послуг : збірка проектів документів. Кн. 1 / за ред. Л. Л. Сідєльник. – Київ : Український фонд соціальних інвестицій, 2007. – С. 52–79.
 24. Соціально-педагогічна підтримка дітей та молоді з обмеженими функціональними можливостями // Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи (модульний курс дистанційного навчання) : навч. посіб. / заг. ред. А. Й. Капської. – Київ : ДЦССМ, 2002. – С. 47–53.
 25. Соціально-педагогічна робота з групами дітей та молоддю, що потребують особливої допомоги // Технології соціально-педагогічної роботи : навч. посіб. / за заг. ред. А. Й. Капської. – Київ : УДЦССМ, 2000. – С. 146–167.
 26. Спеціальні заклади, які надають соціальні послуги для осіб з інвалідністю // Карпенко О. Г. Теорія та практика соціальної роботи : навч. посіб. / О. Г. Карпенко, Н. Ф. Романова. – Київ : Слово, 2015. – Розд. 6. – С. 365–390.
 27. Технологии социальной работы с инвалидами // Технологии социальной работы : учебник / под общ. ред. проф. Е. И. Холостовой. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – С. 344–362.
 28. Технології соціальної реабілітації дітей з обмеженими можливостями // Лукашевич М. П. Теорія і методи соціальної роботи : навч. посіб. / М. П. Лукашевич, І. І. Мигович. – 2-ге вид., доп. і випр. – Київ : МАУП, 2003. – С. 149–150.
 29. Устенко М. Рівні права – рівні можливості. Інклюзивна освіта у ЗЗСО / Марина Устенко // Директор школи. – 2018. – № 17–18. – С. 91–99.
 30. Учні початкових класів із особливими освітніми потребами : навчання та супровід : навч.-метод. посіб. / Л. І. Прохоренко, О. О. Бабяк та ін. – Харків : Ранок, 2020. – 160 с.
 31. Холостова Е. И. Социальная реабилитация : учеб. пособие / Е. И. Холостова, Н. Ф. Дементьева. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2003. – 340 с.
 32. Швед М. Основи інклюзивної освіти : підручник / Марія Швед. – Львів : Український католицький університет, 2015. – 360 с.
 33. Що можна зробити для особливого учня ? Поради для вчителя, який працює в інклюзивному класі : тема номера // Завуч. – 2019. – № 7.