Подорож у світ довідкової літератури

01.09.2017


  • Людина освічена – це та, яка знає,
  • Де знайти те, чого вона не знає
  • Георг Зиммель

 Список літератури:

1. Бачинин В.А. Психология : энциклопедический словарь / В.А. Бачинин. – СПб. : Изд-во Михайлова В.А., 2005. – 272 с.

2. Бенеш Гельмут. Психологія: dtv-Atlas : довідник / Г. Бенеш ; пер. з нім. Р.Д. Обухіва ; наук. ред. пер. В.О. Васютинський ; худож. Герман і Катаріна фон Заальфельд. – К. : Знання-Прес, 2007. – 510 с.

3. Булучевский Ю. Краткий музыкальный словарь для учащихся / Ю.С. Булучевский, В.С. Фомин. – 9-е изд., доп. – Ленинград : Музыка, 1988. – 344 с.

4. Верстюк В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення : хронологічний довідник / В.Ф. Верстюк, О.М. Дзюба, В.Ф. Репринцев. – К. : Наукова думка, 1995. – 688 с.

5. Геополітика держав : короткий словник для журналістів / упор. А. Лазарєва ; Інститут масової інформації ; Могилянська школа журналістики [НАУКМА]. – К., 2007. – 212 с.

6. Гончаренко Семен. Український педагогічний словник / С.У. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.

7. Губарев В.К. Історія України : універсальний ілюстрований довідник / В.К. Губарев. – Донецьк : ТОВ ВКФ «БАО», 2008. – 576 с.

8. Дефектологический словарь / гл. ред. А.И. Дьячков. – 2 – е изд., доп. – М. : Педагогика, 1970. – 504 с.

9. Економічна енциклопедія : у 3 т. Т. 1. А-К / відпов. ред. С.В. Мочерний. – К. : Вид. центр «Академія», 2000. – 864 с.

10. Енциклопедія видавничої справи : навч. посібник / В.П. Ткаченко, І.Б. Чеботарьова, П.О. Киричок, З.В. Григорова. – Х. : Прапор, 2008. – 320 с.

11. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / автор-укладач Н.П. Наволокова. – Х. : Вид. група «Основа», 2012. – 176 с.

12. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Фінансово-економічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. – К. : Знання, 2007. – 1072 с.

13. Ілюстрована енциклопедія історії України : в 3 т. Т. 1. Від найдавнішого часу до кінця 18 ст. / авт. тексту О. Кучерук ; іл. та худож. оформ. Л. і С. Голембовських, С. Білостоцького ; наук. редактор Лариса Федорова.  – К. : Спалах, 2004. – 216 с.

14. Кин Майкл. Религии мира / Майкл Кин. – Харьков : Клуб семейного досуга, 2006. – 240 с.

15. Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий : материалы для специалистов образовательных учреждений / А.К. Колеченко. – СПб. : КАРО, 2002. – 368 с.

16. Компактный большой русско-китайский словарь. – [Пекин ?] : Изд-во «Шаньу иньшугуань», 1989. – 1158 с.

17. Кондаков Н.И. Логический словарь / Н.И. Кондаков. – М. : Наука, 1971. – 656 с.

18. Літературознавчий словник – довідник / Р.Т. Громяк, Ю.І. Ковалів та ін. – К. : Вид. центр «Академія», 1997. – 752 с.

19. Ляшко С.М. Українські біографічні довідкові видання  ХІХ – ХХ ст.: історичні та теоретико-методичні засади / С.М. Ляшко. – Запоріжжя : Дике поле, 2010. – 288 с.

20. Михеева Л.М. Музыкальный словарь в рассказах / Л.М. Михеева. – М. : Советский композитор, 1988. – 176 с.

21. Музыкальная энциклопедия : в 6 т. Т. 1. А – Гонг  / гл. ред. Ю.В. Келдыш. – М. : Советская энциклопедия : Советский композитор, 1973. – 1072 стб.

22. Музыкальный энциклопедический словарь / гл. ред. Г.В. Келдыш. – М. : Советская энциклопедия, 1990. – 672 с.

23. Новий довідник: Історія України / упоряд. С. Крупчан, Т. Крупчан, О. Скопненко, О. Іванюк. – 2-е вид. – К. : ТОВ «Казка», 2006.– 736 с.

24. Підкова І.З., Шуст Р.М. Довідник з історії України : в 3 т. Т. 1. А – Й  / І.З. Підкова, Р.М. Шуст. – К. : Генеза, 1993. – 239 с.

25. Пилипчук Д.П. Болять мені загублені слова … Мій додаток до першого тому Словника української мови у двадцяти томах / Д.П. Пилипчук. – Біла Церква : Білоцерківська книжкова фабрика, 2012. – 624 с.

26. Пройдаков Е.М., Теплицький Л.А. Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, інтернету і програмування / Е.М. Пройдаков, Л.А. Теплицький. – 2-ге вид., доп. і доопрац. – К. : СофтПрес, 2006. – 824 с.

27. Просцевичус В.Э. Современный англо-русский и русско-английский словарь-справочник : 42 000 слов и выражений современного английского и русского языка / В.Э. Просцевичус ; сост. Т.А. Сиротина. – Донецк : ООО ПКФ «БАО», 2004. – 576 с.

28. Психологічна енциклопедія / автор-упорядник О.М. Степанов. – К. : « Академвидав », 2006. – 424 с. – (Енциклопедія ерудита).

29. Психотерапевтическая энциклопедия / под ред. Б.Д. Карвасарского. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб. : Питер, 2000. – 1024 с.

30. Саниахметова Н. А. Юридический справочник предпринимателя / Н.А. Саниахметова. – 2-е изд., перераб. и  доп. – Харьков : Одиссей, 2000. – 768 с.

31. Словарь по этике / под. ред. И.С. Кона. – 5-е изд. – М. : Политиздат, 1983. – 445 с.

32. Сучасний словник літератури і журналістики / М.Ф. Гетьманець, І.Л. Михайлин. –Х. : Прапор, 2009. – 384 с.

33. Українська література у портретах і довідках. Давня література – література ХІХ ст. : довідник / редкол. : С.П. Денисюк, В.Г. Дончик, П.П. Кононенко та ін. – К. : Либідь, 2000. – 360 с.

34. Українська літературна енциклопедія : в 5 т. / редкол.: І.О. Дзеверін (відповід. ред.) та ін. – К. : Голов. ред. УРЕ ім. М.П. Бажана, 1988. – Т. 1: А – Г. – 536 с.

35. Українська мова : енциклопедія / редкол. : В.М. Русанівський (співголова), О.О. Тараненко (співголова) та ін. –  2- ге вид., випр. та доп. – К. : Вид-во «Укр. енциклопедія» ім. М.П. Бажана, 2004. – 824 с.

36. Українське державотворення: невитребуваний потенціал : словник – довідник / за ред. О.М. Мироненка. – К. : Либідь, 1997. – 560 с.

37. Українські письменники: біо-бібліографічний словник : у 5 т. Т.1. Давня українська література (ХІ – ХVIII ст.) / редкол.: О.І. Білецький  (голова редкол.) та ін. – Харків : Прапор, 2005. – 976 с.

38. Ушкалов Л.В. Моя шевченківська енциклопедія: із досвіду самопізнання / Л.В. Ушкалов. – Харків : Майдан, 2014. – 602 с.

39. Філософський словник соціальних термінів / за заг. ред. д.філ.н., проф. В.П. Андрущенка. – 3-е вид., доп. – Х. : «Р.И.Ф.», 2005. – 672 с.

40. Шапар Віктор. Психологічний тлумачний словник  : близько 2500 термінів / В.Б. Шапар. – Х. : Прапор, 2004. – 640 с.

41. Шляхтун П.П. Конституційне право: словник термінів / П.П. Шляхтун. – К. : Либідь, 2005. – 568 с.

42. Эстетика : словарь / под общ. ред. А.А. Беляева, Л.И. Новиковой, В.И. Толстых. – М. : Политиздат, 1989. – 447 с.

43. Юридична енциклопедія : в 6 т / редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. – К. : «Укр. енциклопедія», 1998 – 2004. – Т. 6.  Т – Я. – 2004. – 768 с.

44. Юридичні терміни : тлумачний словник / за ред. проф. В.Г. Гончаренка. – К. : Либідь, 2003. – 320 с.

 

Довідники з ФРЦК

45. Латинско–русскій словарь, приспособленный къ гимназическому курсу / сост. Г. Шульцъ. – 12-е изд. – С.–Пб.: Типогр. Тренке и Фюсно, 1912. – 606с.

46. Полный французско–русский словарь / сост. Н.П. Макаровъ. – 14-е изд., вновь пересмотр. съ многочислен. доп. номенклат. – С.–Пб.: Изд. насл. Н.П. Макарова,1910. – 1149 с.

47. Словарь української мови: в 4-х т. / упоряд. Б.Д. Грінченко, з додат. власного матер. – К.: АН УРСР, 1958 (надрук. з вид. 1907–1909 рр. фотомеханіч. способ.). – (Ред. ж-лу «Кіевская Старина»).

48. Энциклопедическій словарь: в 82-х т. / подъ ред. проф. И.Е. Андреевскаго; въ про долж. К.К. Арсеньева и засл. проф. Ѳ.Ѳ. Петрушевскаго; доп. тт. подъ ред. К.К. Арсеньева и проф. В.Т. Шевякова. – С.–Пб.: Брокгаузъ – Ефронъ, 1890– 1907.