Плекаємо красу і гармонію: засоби та методи естетичного виховання

28 переглядів

15.03.2019


Список використаної літератури:

1. Барвосвіт : бесіда за картиною Анни Сілівончик // Джміль. – 2018. – № 4. – С. 16–17.

2. Богуш А. М. Українське народознавство в дошкільному закладі : навч. посіб. для студ. пед. ВНЗ / А. М. Богуш, Н. В. Лисенко. – 2-е вид. – К. : Вища школа, 2002. – 407 с.

3. Божко Л. М. Виховання дитячої уяви у художніх образах / Л. М. Божко. – К. : Ін-т ЗМН, 1997. – 107 с. : іл.

4. Веселі нотки : молодший дошкільний вік : збірка музичних творів / упоряд. С. М. Шевченко. – Х. : Ранок, 2010. – 96 с.

5. Гладун О. Семеро сліпих мишенят : вистава в стилі «люди і ляльки» (за мотивами давньоіндійської притчі) / О. Гладун // Дошкільне виховання. –2019.– № 1. – С. 30–33.

6. Груздова И. Музыкально-эстетическая культура детей дошкольного возраста: сущность и пути формирования / И. Груздова // Дошкольное воспитание. – 2011. – № 2. – С. 79–88.

7. Гусакова М. А. Аппликация / М. А. Гусакова. – М. : Просвещение , 1987. – 128 с.

8. Дитина у світі культури // Дитина : освітня програма для дітей від двох до семи років / наук. керів. проекту В. О. Огнев’юк; авт. кол. : Г. В. Бєлєнька, О. Л. Богініч, Н. І. Богданець-Білоскаленко та ін. – К. : Київський ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. – С. 44–50, 82–88, 131–140, 186–196, 234–242.

9. Долініна О. Завдання естетичного виховання // Дошкільне виховання. – 2000. – № 7. – С. 16–17.

10. Дубіч Т. А. Диво-писанка : посіб. для дітей мол. та середн. шк. віку / Т. А. Дубіч. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2010. – 24 с. : іл.

11. Дубровская Е. А. Ступеньки музыкального развития : пособ. для муз.руководителей и воспитателей дошк. образоват. учреждений / Е. А. Дубровская. – М. : Просвещение, 2003. – 174 с.

12. Естетичний розвиток // Дитина в дошкільні роки : комплексна додаткова освітня програма / наук. керів. К. Л. Крутій. – Запоріжжя : «ЛІПС» ЛТД , 2011. – С. 20, 32, 45–50, 80–84, 118–124, 176–186.

13. Завалова І. Застиглий танець : бесіда за скульптурами Деметра Чипаруса / І. Завалова // Джміль. – 2019. – № 2. – С. 16–18.

14. Казакова Т. Г. Детское изобразительное творчество : метод. пособие / Т. Г. Казакова. – М. : Карапуз-дидактика, 2006. – 192 с.

15. Калуська Л. В. Дивокрай : вибрані дидакт.-метод. матеріали для працівників дошк. закладів : у 2-х кн. / Л. В. Калуська. – Тернопіль : Мандрівець, 2005. – 2 кн.

16. Калуська Л. В. Художньо-естетичний розвиток // Комплексна програма розвитку, навчання і виховання дітей раннього віку «Соняшник» / Л. В. Калуська. – Тернопіль : Мандрівець, 2014. – С. 35–39, 75–84,121–131.

17. Караманенко Т. Н. Кукольный театр – дошкольникам : театр картинок, театр игрушек, театр петрушек : пособие для воспитателей и муз. руководителей дет. садов / Т. Н. Караманенко, Ю. Г. Караманенко. – М. : Просвещение, 1982. – 191 с.

18. Компанцева Л. В. Поэтический образ природы в детском рисунке : пособие для воспитателя дет. сада / Л. В. Компанцева. – М. : Просвещение , 1985. – 96 с. : ил.

19. Косминская В. Б. Основы изобразительного искусства и методика руководства изобразительной деятельностью детей : лаб. практикум : учеб. пособие для студ. пед. ин-тов / В. Б. Косминская, Н. Б. Халезова. – М. : Просвещение, 1987. – 128 с. : іл.

20. Котляр В. П. Основи образотворчого мистецтва і методика художнього виховання дітей : навч. посіб. / В. П. Котляр. – К. : Кондор, 2009. – 200 с. : іл.

21. Котляр В. П. Основи художнього виховання дітей : навч. посіб. / В. П. Котляр. – Донецьк, 2010. – 223 с. : іл.

22. Кузьмінський А. І. Естетичне виховання дітей у сім’ї // Педагогіка родинного виховання : навч. посіб. / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К. : Знання, 2006. – С. 276–283.

23. Лисенко Н. В. Етнопедагогіка дитинства : навч.-метод. посіб. / Н. В. Лисенко. – К. : Слово, 2011. – 720 с.

24. Луцан Н. І. Декоративно-прикладне мистецтво та основи дизайну : навч. посіб. / Н. І. Луцан. – 2-е вид. – К. : Слово, 2010. – 172 с.

25. Любарова В. Музейна педагогіка: можливості і перспективи / В. Любарова // Дошкільне виховання. – 2009. – № 5. – С. 2–4.

26. Макаренко Л. В. Організація театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі : навч.-метод. посіб. / Лілія Макаренко. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О. В., 2014. – 256 с.

27. Мартиненко О. Методика хореографічної роботи з дітьми старшого дошкільного віку : навч. посіб. / О. Мартиненко. – Донецьк : Юго-Восток ЛТД, 2009. – 156 с.

28. Моє призначення – телебачення : тема номеру // Дошкілля. – 2018. – № 2. – 32 с.

29. Немира К. Христос воскрес – ллється золото з небес! : бесіда за картиною Віктора Зарецького «Солдатка» / К. Немира // Джміль. –2018. – № 3. – С. 16–17.

30. Образотворча діяльність дітей : за ідеями Софії Русової / упоряд. Л. Синекоп. – К. : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2013. – 112 с.

31. Образотворче мистецтво з методикою викладання в дошкільному навчальному закладі : підруч. для студ. ВНЗ / Г. В. Сухорукова, О. О. Дронова, Н. М. Голота, Л. А. Янцур. – 2-е вид. – К. : Слово, 2011. – 376 с. : іл.

32. Освітня лінія «Дитина у світі культури» // Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» (нова редакція) : навчальна программа : у 2-х ч. / наук. керів. О. Л. Кононко. – К. : МЦФЕР-Україна, 2014.

Ч. 1: Від народження до трьох років. – С. 46–69, 125–158.

Ч. 2 : Від трьох до шести (семи) років. – С. 70–115, 210–263.

33. Освітня лінія «Хореографія» // Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» (нова редакція) : навчальна программа : у 2-х ч. Ч. 2. Від трьох до шести (семи) років / наук. керів. О. Л. Кононко. – К. : МЦФЕР-Україна, 2014. – С. 357–371.

34. Освітня програма «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку / Н. В. Гавриш, Т. В. Панасюк, Т. О. Піроженко та ін. ; за заг. наук. ред. Т. О. Піроженко. – К. : Українська академія дитинства, 2017. – 80 с.

35. Первоцвіт : книга для читання в дошкільних закладах / уклад. Л. О. Глущенко. – Х. : Ранок, 2010. – 176 с.

36. Подоляк О. С. Про світ у віршах : матеріали до занять / О. Подоляк ; упоряд. Кондратенко О. С. – К. : Шкільний світ, 2018. – 136 с.

37. Полякова Л. Нетрадиційні техніки малювання – стимул до творчості / Л. Полякова // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2013. – № 8. – С. 43–50.

38. Художньо-естетичний розвиток // Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» / О. І. Білан, Л. М. Возна, О. Л. Максименко та ін. – Тернопіль : Мандрівець, 2013. –С. 37–44, 89–97, 152–159, 226–234.

39. Програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку «Радість творчості» / Р. М. Борщ, Д. В. Самойлик. – Тернопіль : Мандрівець, 2013. – 72 с.

40. Садовенко С. Розвиток музичних здібностей засобами українського фольклору : навч.-метод. посіб. / С. Садовенко. – К. : Шкільний світ, 2008. – 128 с.

41. Світанок : книга для читання в дошкільних закладах / уклад. Л. О. Глущенко. – Х. : Ранок, 2010. – 176 с.

42. Сентюрина Н. И. Живое слово ребенка в выразительном чтении и устной речи (теория и практика) / Н. И. Сентюрина. – Х. : Изд-во «Основа» при ХГУ ; ИМП «Рубикон», 1992. – 283 с.

43. Система естетичного виховання в дитячому садку / за заг. ред. проф. Н. О. Ветлугіної. – К. : Рад. школа, 1977. – 254 с. : іл.

44. Тарасенко Г. Театр природи : естетико-екологічне виховання засобами театралізованої діяльності / Г. Тарасенко, Н. Уманська // Дошкільне виховання. – 2016. – № 12. – С. 2–5.

45. Театр : тема номеру // Джміль. – 2019. – № 2. – 32 с.

46. Технологія формування полікультурної особистості : конспекти занять з українського народознавства з дітьми старшого дошкільного віку / К. Л. Крутій, Н. І. Котій. – Запоріжжя : ЛІПС, 2010. – 220 с.

47. Торшилова Е. М. Эстетическое воспитание в семье / Е. М. Торшилова. – М. : Искусство, 1989. – 144 с.

48. У світі художнього слова : навч.-метод. посібник-хрестоматія для дошкільних закладів / упоряд. О. П. Макаренко, Т. В. Романюк. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2011. – 264 с.

49. Українське народознавство в дошкільному закладі : програма та довідковий матеріал вихователям дошкільних закладів / за ред. А. М. Богуш. – 3-тє вид., стереот. – Запоріжжя : ТОВ «ЛІПС», 2005. – 84 с.

50. Фурманова Т. І. Народний танець як один із засобів естетичного виховання дошкільників / Т. І. Фурманова // Збірник наукових праць БДПУ (Педагогічні науки). – 2004. – № 4. – С. 178–185.

51. Халезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду : пособие для воспитателя / Н. Б. Халезова. – М. : Сфера, 2007. – 112 с. : іл.

52. Халезова Н. Б. Лепка в детском саду / Н. Б. Халезова, Н. А. Курочкина, Г. В. Пантюхина. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 1986. – 144 с. : іл.

53. Халезова Н. Б. Народная пластика и декоративная лепка в детском саду : пособие для воспитателя / Н. Б. Халезова . – М. : Просвещение, 1984. – 112 с. : іл.

54. Художественное творчество и ребенок : монография / под ред. Н. А. Ветлугиной. – М. : Педагогика, 1972. – 287 с.

55. Художнє слово в щоденному житті дитини : молодший дошкільний вік : посібник-хрестоматія / авт.-упоряд. С. О. Павлюк. – Х. : Ранок, 2012.– 320 с.

56. Художнє слово в щоденному житті дитини : старший дошкільний вік : посібник-хрестоматія / авт.-упоряд. О. В. Трофимова. – Х. : Ранок, 2011. – 368 с.

57. Художньо-естетична діяльність : старша группа / упоряд. Т. І. Янковская, М. Я. Бральчук, І. Є. Турленко та ін. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2010. – 128 с. : іл.

58. Шайдурова Н. В. Из опыта работы по эстетическому воспитанию детей в процессе приобщения к искусству мандалы / Н. В. Шайдурова // Дошкольная педагогика. –2013. – № 8. – С. 30–35.

59. Шанина Н. О чем рассказал художник / Надежда Шанина. – М. : Малыш, 1987. – 22 с.

60. Швайко Г. С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду : старшая группа : программа, конспекты : пособие для педагогов дошк. учреждений / Г. С. Швайко. – М. : Владос , 2002. –160 с. : іл.

61. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду : подготовительная к школе группа : программа, конспекты : пособие для педагогов дошк. учреждений / Г. С. Швайко. – М. : Владос , 2002. – 176 с.

62. Шевчук А. Дитяча хореографія / А. Шевчук  // Дошкільне виховання. –2016. – № 5. – С. 13–16.

63. Эстетическое воспитание в детском саду : пособие для воспитателей детского сада / под ред. Н. А. Ветлугиной. – 2-е изд., перераб. – М. : Просвещение , 1985. – 207 с.

Видання  із  фонду рідкісної  і  цінної  книги 

1.Краткія практическія заметки. Воспитаніе детей. – Рязань: Въ Губернской Типографія, 1886.

2. Мейманъ, Э. Лекціи по экспериментальной педагогикѣ. Ч. І. Физическое и духовное развитие дѣтей / Эрнестъ Мейманъ; пер. подъ ред. Н. Д. Виноградова съ послѣд. перераб. и зачит. расшир. нѣм. изд. – 4-е изд. – М. : Изд. Т-ва «Міръ», [191?] . – 639 с. : іл.