Максим Березовський – таємниці симфонії

22.10.2020


Список літератури:

 1. Антонович Д. Українська музика / Д. Антонович // Українська культура : лекції за редакцією Дмитра Антоновича ; упор. С. В. Ульяновська. – Київ : Либідь, 1993. – С. 404–443.
 2. Berezovsky Maksym // Encyclopedia of Ukraine. – Toronto ; Buffalo ; London, 1985. – V.1. – Р. 208.
 3. Березовський Максим // Історія України : універсальний ілюстрований довідник / упоряд. В. К. Губарев ; пер. з рос. Б. М. Губаревої. – Донецьк : БАО, 2008. – С. 187.
 4. Бодак Я. Українська та зарубіжна музичні літератури : метод. посібник-конспект / Я. Бодак, Л. Соловей. – Вінниця : Нова книга, 2011. – 303 с.
 5. Боровик М. К. Хоровий концерт і його творці / М. К. Боровик // Історія української музики : в 6 т. / редкол. : М. М. Гордійчук (голова) [та ін.] ; АН УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського. – Київ : Наук. думка, 1989–1992. – Т. 1: Від найдавніших часів до середини XIX ст. / редкол. тому: М. М. Гордійчук (відп. ред.) [та ін.]. – 1989. – С. 194–217.
 6. Немкович О. М. Грінченко Микола Олексійович / О. М. Немкович // Енциклопедія сучасної України : у 30 т. / ред. кол. І. М. Дзюба [та ін.] ; НАН України, НТШ, Координаційне бюро енциклопедії сучасної України НАН України. – Київ, 2006. – Т. 6. – С. 511.
 7. Зоркіна К. Забуття – доля великих? Максим Березовський : трагедія «українського Моцарта» / Катерина Зоркіна // Україна Incognita / за заг. ред. Л. Івшиної. – Київ : Факт, 2002. – С. 151–155.
 8. Історія української музики. У 6 т. Т.1 / ред. кол. М. М. Гордійчук, В. В. Кузик, Л. О. Пархоменко. – Київ : Наукова думка, 1989. – 447 с.
 9. Основні напрямки розвитку мистецтва // Українська культура : історія і сучасність : навч. посіб. / за ред. С. О. Черепанової. – Львів : Світ, 1994. – Розд. 2. 6 : Музика. – С. 246–268.
 10. [Максим Березовский] // Сто великих украинцев / М. Гнатюк, Л. Громовенко, О. Ламонова и др. – Москва : Вече ; Киев : Орфей, 2002. – С. 212–216.
 11. Хорові концерти М. Березовського і А. Веделя // Лисецький С. Українська музична література для 4–5 класів ДМШ / С. Лисецький. – Київ : Музична Україна, 1991. – С. 106–117.
 12. Шреєр-Ткаченко О. Я. Історія української музики / О. Я. Шреєр-Ткаченко. – Київ : Музична Україна, 1980. – Ч. 1 : Розвиток української музичної культури від найдавніших часів до середини ХІХ ст. – 198 с. : іл.

 

Електронні ресурси

 1. Кукольник Н. В. Максим Созонтович Березовский : истор. рассказ : в 2-х ч. / Н. В. Кукольник [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://bookworm-e-library.blogspot.com/2008/12/maxim-berezovskiy-part-1.html; https://bookworm-e-library.blogspot.com/2008/12/maxim-berezovskiy-part-2.html. – Дата перегляду : 21 жовтня 2020 р.
 2. Легендарний композитор, диригент і співак Максим Березовський [Електронний ресурс] // Стожари : сайт української діаспори. – Режим доступу : https://svitua.org/2020/07/03/legendarnyj-kompozytor-dyrygent-i-spivak-maksym-berezovskyj/. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 21 жовтня 2020 р.
 3. Максим Березовський [Електронний ресурс] // Знамениті, великі, геніальні люди. Найцікавіше про них! – Режим доступу: 100v.com.ua/uk/Maksim-Berezovskiy-person. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 21 жовтня 2020 р.
 4. Максим Березовський [Електронний ресурс] // «Наша Парафія». – Режим доступу : parafia.org.ua/person/berezovskyj-maksym. – Назва з екрана. – Дата перегляд у: 21 жовтня 2020 р.
 5. Максим Березовський. Віднайдені хорові концерти [Електронний ресурс] // Український фонд духовної музики. – Режим доступу : ufdm.org.ua/Maksym-Berezovs-kyy-Vidnaydeni-khoro. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 21 жовтня 2020 р.
 6. «Максим Березовський. Духовні твори» [Електронний ресурс] // Камерний хор. – Режим доступу : cck-g71.narod.ru/ua/cd/d13berz/text.htm. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 21 жовтня 2020 р.