М. Грушевський і М. Драгоманов в політичному і національному розвитку українства

29.09.2021


Список літератури:

 1. Артемова Л. В. Педагогічні ідеї Михайла Драгоманова, Івана Франка, Лесі Українки // Історія педагогіки України : підручник / Л. В. Артемова. – Київ : Либідь, 2006. – С. 182–203.
 2. Великий українець : матеріали з життя та діяльності М. С. Грушевського / упоряд., підгот. текстів та фотоматеріалів, комент., примітки А. П. Демиденка. – Київ : Веселка, 1992. – 551 с.
 3. Верба І. В. Грушевський Михайло Сергійович / І. В. Верба // Енциклопедія сучасної України. Т. 6. Го – Гю / редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський та ін. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. – С. 557–560.
 4. Верменич Я. В. Роль М. С. Грушевського у становленні системи регіонально-історичних досліджень в Україні / Я. В. Верменич // Український історичний журнал. – 1998. – № 2. – С. 92–101.
 5. Гирич І. Б. М. Грушевський та І. Франко: до історії взаємин / І. Б. Гирич // Український історичний журнал. – 2006. – № 5. – С. 35–67.
 6. Гирич І. Б. М. Грушевський у досягненні ідейно-культурної соборності та подоланні наддніпрянського партикуляризму в 1906–1907 рр. : за матеріалами щоденника / І. Б. Гирич // Український історичний журнал. – 2016. – № 5. – С. 101–138.
 7. Горський В. С. Філософсько-соціологічні погляди громадівців. Соціальна філософія М. Драгоманова // Історія української філософії : підручник / В. С. Горський, К. В. Кислюк. – Київ : Либідь, 2004. – С. 260–274.
 8. Грицак Я. «…Дух, що тіло рве до бою…» : спроба політичного портрета Івана Франка / Я. Грицак. – Львів : Каменяр, 1990. – С. 43–48.
 9. Грушевский М. С. Очерк истории украинского народа / М. С. Грушевский ; сост. и ист.-биогр. очерк Ф. П. Шевченко, В. А. Смолия ; прим. В. М. Рычки, А. И. Гуржия. – Киев : Лыбидь, 1990. – 400 с.
 10. Грушевський М. На порозі нової України / Михайло Грушевський // Народна творчість та етнографія. – 2001. – № 4. – С. 20–30 ; 2002. – № 4. – С. 51–61.
 11. Грушевський М. С. Місія Драгоманова // Твори у 50 т. / М. С. Грушевський ; редкол. : П. Сохань (гол. ред.), І. Гирич та ін. – Львів : Світ, 2015. – Т. 10, кн. 1. – C. 68–103.
 12. Грушевський М. С. Степ і море в історії України. Кілька слів щодо пляну і перспектив сього досліду / М. С. Грушевський ; вступ. ст. О. В. Яся // Український історичний журнал. – 2016. – № 1. – С. 176–194.
 13. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть / М. Грушевський. – Київ : Знання, 1991. – 240 с.
 14. Грушевський Михайло Сергійович// Мала енциклопедія етнодержавознавства / упоряд. Ю. І. Римаренко [та ін.] ; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – Київ : Генеза ; Довіра, 1996. – С.  837–838.
 15. Грушевський Михайло Сергійович// Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. У 2-х кн. Кн. 2. XX століття / за ред. О. В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – С. 6–14.
 16. Дашкевич Я. Михайло Грушевський // Постаті : нариси про діячів історії, політики, культури / Я. Дашкевич ; Львівське відділення ІУАД ім. М. С. Грушевського НАНУ. – 2-ге вид., випр. й доп. – Львів : Літературна агенція «Піраміда», 2007. – С. 366–449.
 17. Дашкевич Я. Михайло Драгоманов // Постаті : нариси про діячів історії, політики, культури / Я. Дашкевич ; Львівське відділення ІУАД ім.. М. С. Грушевського НАНУ. – 2-ге вид., випр. й доп. – Львів : Літературна агенція «Піраміда», 2007. – С. 295–332.
 18. Драгоманов М. П. Вибране («…мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні») / М. П. Драгоманов ; упоряд. та автор іст.-біогр. нарису Р. С. Міщук. – Київ : Либідь, 1991. – 688 с. – (Пам’ятки історичної думки України).
 19. Драгоманов М. П. Вибрані праці : у 3 т., 4 кн. / М. П. Драгоманов ; редкол. : В. П. Андрущенко (гол.) та ін. – Київ : Знання, 2006. – Т. 1, кн. 1 : Історія. Педагогіка. Публіцистика / упоряд. та примітки В. Ф. Погребенник. – 344 с.
 20. Драгоманов М. Переднє слово [До «Громади» 1878 р.] / М. Драгоманов // Українознавство : хрестоматія-посібник. У 2-х кн. Кн. 1 / упоряд. В. С. Крисаченко ; передм. П. П. Кононенка. – Київ : Либідь, 1996. – С. 252–275.
 21. Драгоманов Михаил Петрович // Современная украинская энциклопедия. Т. 4. Го – Ду. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2004. – С. 392–393.
 22. Жуковський А. Політична і публіцистична діяльність М. С. Грушевського на еміграції, 1919–1924 рр. / А. Жуковський // Український історичний журнал. – 2002. – № 1. – С. 96–125.
 23. Забужко О. «Тайна імени». Історія ордену: символ віри : [про М. Драгоманова] // Notre Dame D’Ukraine: Українка в конфлікті міфологій / Оксана Забужко. – 3-тє вид., випр. – Київ : Факт, 2007. – С. 343–394.
 24. Іванченко Р. Шевченко і Драгоманов / Р. Іванченко // Світи Тараса Шевченка : збірник статей до 175-річчя з дня народження поета / ред. Л. М. Залеська Онишкевич [та ін.]. – Нью Йорк ; Париж ; Сидней ; Торонто ; Львів : [б.в.]. – 1991. – С. 139–148. – (Бібліотека Прологу і Сучасности ; ч. 191.4).
 25. Іщук-Пазуняк Н. Михайло Драгоманов і Леся Українка // Леся Українка: ідея свободи України у спектрі світової цивілізації : розвідки і доповіді / Н. Іщук-Пазуняк ; упоряд. : О. Леонтович, В. Погребенник. – Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2008. – С. 284–285.
 26. Копиленко М. Л. М. С. Грушевський і деякі проблеми розбудови Української держави / М. Л. Копиленко, О. Л. Копиленко // Український історичний журнал. – 1996. – № 5. – С. 28–36.
 27. Копиленко О. Л. «Українська ідея» М. Грушевського: історія і сучасність / О. Л. Копиленко. – Київ : Либідь, 1991. – 184 с.
 28. Кухта Б. Л. Політична спадщина громадівців : [про М. Драгоманова] // З історії української політичної думки : навч. посіб. / Б. Л. Кухта. – Київ : Генеза, 1994. – С. 162–169.
 29. Левківський М. В. Ідея національної школи М. Драгоманова // Історія педагогіки : підручник / М. В. Левківський. – 2-ге вид., доп. – Київ : Центр навч. літератури, 2006. – С. 240–241.
 30. Масненко В. В. Формування образу М. С. Грушевського в масовій свідомості сучасного українського суспільства / В. В. Масненко / Український історичний журнал. – 2006. – № 5. – С. 19–34.
 31. Махун С. Перший український політолог. Прогрес і міра людської свободи за Михайлом Драгомановим / Сергій Махун // Україна Incognita / за заг. ред. Л. Івшиної. – Київ : Факт, 2002. – С. 208–212.
 32. Михайло Петрович Драгоманов // Загорний І. А. Нариси української історіографії / І. А. Загорний ; передм. П. І. Скрипника. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2011. – С. 186–191.
 33. Михайло Сергійович Грушевський // Загорний І. А. Нариси української історіографії / І. А. Загорний ; передм. П. І. Скрипника. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2011. – С. 196–204.
 34. Модрич-Варган В. Візія майбутньої України : заповітна програма Михайла Грушевського як голови Української держави / В. Модрич-Варган // Народна творчість та етнографія. – 2001. – № 3. – С. 29–42.
 35. Нартов В. В. Михайло Драгоманов // Видатні особистості України / В. В. Нартов. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2007. – С. 104–108.
 36. Папакін Г. В. Майстерня М. Г. Грушевського-джерелознавця / Г. В. Папакін // Український історичний журнал. – 2017. – № 1. – С. 97–113.
 37. Пиріг Р.Я. Ідейно-політичні підстави компромісу Михайла Грушевського з більшовицькою владою / Р. Я. Пиріг // Український історичний журнал. – 2006. – №  – С. 4–18.
 38. Пиріг Р.Я. Михайло Грушевський: суспільне усвідомлення історичної постаті / Р. Я. Пиріг // Український історичний журнал. – 2016. – №  – С. 4–10.
 39. Потульницький В. А. Міжвоєнний етап. Порівняльний аналіз концепцій М. Драгоманова і В. Липинського // Теорія української політології : курс лекцій / В. А. Потульницький. – Київ : Либідь, 1993. – Лекція 5. – С. 73–85.
 40. Пристайко В. Михайло Грушевський: справа «УНЦ» і останні роки (1931–1934) / В. Пристайко, Ю. Шаповал ; відп. ред. І. Гирич. – Київ : Критика, 1999. – 354 с.
 41. Рубльов О. С. Михайло Грушевський: перший рік у Радянській Україні : спроба реконструкції / О. С. Рубльов // Український історичний журнал. – 1996. – № 5. – С. 50–70 ; № 6. – С. 3–24.
 42. Северинюк В. М. Історія і політика в публіцистиці М. С. Грушевського / В. М. Северинюк // Український історичний журнал. – 2000. – № 5. – С. 18–31.
 43. Скакун О. Ф. Драгоманов Михайло Петрович / О. Ф. Скакун // Юридична енциклопедія : в 6 т. Т. 2. Д – Й / редкол. : Ю. С. Шемшученко (гол.) та ін. ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1999. – С. 300–302.
 44. Солдатенко В. Ф. Внесок М. С. Грушевського в концепцію української революції / В. Ф. Солдатенко // Український історичний журнал. – 1996. – № 5. – С. 3–27.
 45. Старицький М. П. На проводи (М. П. Драгоманову) / М. П. Старицький // Українська Муза : поетична антологія : од початку до наших днів / під ред. О. Коваленко. – Репр. відтворення вид. 1908 р. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 355–358.
 46. Терамае Н. Путівник від Грушевського / Наталія Терамае // Локальна історія. – 2021. – № 6. – С. 25–29.
 47. Турченко Ф. Г. Михайло Грушевський vs. Микола Міхновський (дискусія сучасників: погляд через сторіччя) / Ф. Г. Турченко // Український історичний журнал. – 2013. – № 2. – С. 74–94.
 48. Федченко П. М. Михайло Драгоманов: життя і творчість / П. М. Федченко. – Київ : Дніпро, 1991. – 362 с.
 49. Франко І. Суспільно-політичні погляди М. Драгоманова (1906 р.) / І. Франко // Будівничий української державності : хрестоматія політологічних статей Івана Франка / упоряд. Дмитро Павличко. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – С. 585–600.
 50. Шаповал Ю. І. Життя і смерть у «скляному будинку». Михайло Грушевський у Росії: 1931–1934 роки в біографії вченого / Ю. І. Шаповал // Дві Русі / за заг. ред. Л. Івшиної. – Київ : Факт, 2003. – С. 259–270.
 51. Шаповал Ю. І. М. С. Грушевський у дзеркалі справи-формуляра / Ю. І. Шаповал // Український історичний журнал. – 2001. – № 4. – С. 140–160.
 52. Шаповал Ю. І. Михайло Грушевський: еміґрація й повернення в Україну (1919–1924 рр.) / Ю. І. Шаповал // Український історичний журнал. – 2016. – № 6. – С. 4–23.
 53. Шаповал Ю. І. Загадка смерті Михайла Грушевського  / Ю. І. Шаповал // Український історичний журнал. – 2006. – № 5. – С. 83–98.
 54. Шаповал Ю. Михайло Грушевський / Ю. Шаповал, І. Верба. – Київ : Альтернативи, 2005. – 353 с.
 55. Шаров І. Ф. Грушевський Михайло Сергійович. Бути вірним ідеї // Вчені України: 100 видатних імен / І. Ф. Шаров. – Київ : АртЕк, 2006. – С. 108–113.
 56. Яремчук В. Чи була «грушевськіана» в українській радянській історіографії? / В. Яремчук // Український історичний журнал. – 2020. – № 2. – С. 152–168.