Козацькі літописи (350 років з дня народження С. Величка)

32 переглядів

10.02.2020


Список літератури:

Козацькі літописи (350 років з дня народження С. Величка)
 1. Білецький О. І. Козацькі літописи // Зібрання праць в 5-ти т. / О. І. Білецький. – Київ : Наукова думка, 1965. – Т. 1 : Давня українська і давня російська літератури / ред. тома Л. Є. Махновець. – 1965. – С. 354–356.
 2. Білоус П. В. Козацькі літописи // Історія української літератури ХІ–ХVIIІ ст. : навч. посіб. / П. В. Білоус. – Київ : Академія, 2009. – С. 293–303.
 3. Бовгиря А. М. «Літопис Грабянки»: питання першооснови / А. М. Бовгиря // Український історичний журнал. – 2003. – № 4. – С. 75–88.
 4. Бовгиря А. М. Козацьке історіописання / А. М. Бовгиря // Історія українського козацтва : нариси : у 2 т. / редкол. : В. А. Смолій (відп. ред.) та ін. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – Т. 2. – С. 249–280.
 5. Величко С. В. Літопис. Т. 1 / Самійло Величко ; пер. з книжної української мови, вст. ст., комент., географічний та іменний покажчики, упоряд. іл. матеріалу В. О. Шевчука. – Київ : Дніпро, 1991. – 371 с. – (Давньоруські та давні українські літописи).
 6. Гадяцьке продовження «Літопису Грабянки» з 1758 р. / вступ. ст. й публікація Д. Вирського // Український історичний журнал. – 2019. – № 2. – С. 189–202.
 7. Дзира І. А. Органічний зв’язок мови «Літопису Самовидця» й роману П. Куліша «Чорна Рада» / І. Я. Дзира // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Історичні науки. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2004. – Т. 13. – С. 501–506.
 8. Демченко С. А. Козацькі літописи // Давня українська література (Х–ХVIIІ століття) : практикум : навч. посіб. / С. А. Демченко, Ю. М. Сафонов. – Київ : Знання, 2013. – С. 106–122.
 9. Загорний І. А. Історично-мемуарна проза і козацькі літописи // Нариси української історіографії / І. А. Загорний ; передмова П. І. Скрипника. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2011. – С. 18–36.
 10. Збірник козацьких літописів: Густинський, Самійла Величка, Грабянки / упоряд. та пер. : В. Крекотень, В. Шевчук, Р. Іванченко. – Київ : Дніпро, 2006. – 976 с. : іл.
 11. Ісіченко І. Історична проза // Історія української літератури: епоха Бароко (ХVII–XVIII ст.) : навч. посіб. / І. Ісіченко, Архиєпископ. – Львів : Святогорець, 2011. – С. 265–302.
 12. Історія України : Джерельний літопис / за ред. В. І. Червінського та М. І. Обушного. – Київ : ДП «Дирекція ФВД», 2008. – 800 с.
 13. Козацькі літописи // Давня українська література : словник-довідник : 650 статей / авт.-уклад. Б. Білоус, П. Білоус, О. Савенко ; за ред. П. Білоуса. – Київ : Академія, 2015. – С. 86–87. – (Серія «Nota bene»).
 14. Корпанюк М. Слово і дух України княжої та України козацької (Михайло Максимович – дослідник давньоруської літератури) / М. Корпанюк. – Черкаси : Брама, 2004. – 280 с.
 15. Літопис Григорія Граб’янки // Шевчук В. О. Муза Роксоланська : Українська література ХVI–XVIII століть. У 2 кн. Кн. 2. Розвинене бароко. Пізнє бароко / В. О. Шевчук. – Київ : Либідь, 2005. – С. 434–445.
 16. Літопис Самійла Величка // Шевчук В. О. Муза Роксоланська : Українська література ХVI–XVIII століть. У 2 кн. Кн. 2. Розвинене бароко. Пізнє бароко / В. О. Шевчук. – Київ : Либідь, 2005. – С. 469–482.
 17. Моця О. П. Запорозько-гетьманське листування за літописом Самійла Величка / О. П. Моця // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; Українська академія наук ; шеф-ред. В. П. Андрущенко, В. М. Вашкевич (гол. ред.). – Київ : «Вір» УАН, 2011. – Вип. 52 (спецвипуск). – С. 89–94.
 18. Плохий С. Происхождение славянских наций. Домодерные идентичности в Украине и России / С. Плохий ; пер. с укр. М. В. Тоньшевой ; худож.-оформитель Е. А. Гугалова. – Харьков : Фоліо, 2018. – С. 161–171.
 19. Соболь В. О. Літопис Самійла Величка як явище українського літературного бароко / В. О. Соболь. – Донецьк : Отечество, 1996. – 336 с.
 20. Соболь В. О. Літопис Самійла Величка як явище українського літературного бароко // 12 подорожей в країну давнього письменства / В. О. Соболь. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2003. – С. 75–84.
 21. Соболь В. О. Українська барокова проза. Козацькі літописи // До джерел. Історія української літератури ІХ–ХVІІІ ст. : для 1 класу загальноосвітнього ліцею / В. О. Соболь. – Warszawa : Szkolne i Pedagogiczne Spolka Akcyjna, 2005. – С. 278–304.
 22. Соболь В. О. Церква та релігія в козацьких літописах // 12 подорожей в країну давнього письменства / В. О. Соболь. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2003. – С. 107–121.
 23. Таїрова-Яковлева Т. Г. Літопис Самійла Величка: до питання про нове академічне видання / Т. Г. Таїрова-Яковлева // Український історичний журнал. – 2012. – № 2. – С. 190–198.
 24. Шевчук В. О. Самійло Величко та його літопис // Дорога в тисячу років : роздуми, статті, есе / В. О. Шевчук. – Київ : Рад. письменник, 1990. – С. 184–208.