Конституція України: шляхом демократичного розвитку

25 переглядів

25.04.2019


Список використаної літератури: 

Конституція України: шляхом демократичного розвитку
 1. Барабаш Ю. Конституційний вимір української демократії : історико-теоретичні нотатки / Ю. Барабаш // Право України. – 2014. – № 4. – С. 137–145.
 2. Буткевич В. Конституція України: проблеми вироблення нового проекту / В. Буткевич // Право України. – 2014. – № 7. – С. 85–110.
 3. Васильченко О. Сучасний зміст конституційного принципу рівності прав і свобод людини та громадянина / О. Васильченко // Право України. – 2017. – № 7. – С. 47–55.
 4. Головатий С. Так чим же направду є «Конституція Пилипа Орлика»? / С. Головатий // Право України. – 2016. – № 1. – С. 113–129.
 5. Гончаренко В. Конституція Української Народної Республіки 1918 р. – вінець законодавчої діяльності Української Центральної Ради / Володимир Гончаренко // Право України. – 2018. – № 4. – С. 11–24.
 6. 28 червня – День Конституції України // Історія України. – 2019. – № 10. – (Вкладка. – № 5. – С. 1).
 7. Єрмолаєв В. Про конституційний процес в Українській Народній Республіці 1917–1918 рр. / Віктор Єрмолаєв // Право України. – 2018. – № 4. – С. 25–38.
 8. Заруба В. М. Конституційний процес у незалежній Україні. Конституція 1996 р. // Історія держави і права України : навч. посіб. / В. М. Заруба. – Київ : Істина, 2006. – С. 341–342.
 9. Кіндюк Б. Компаративний аналіз проектів Конституції Кость Левицького та Станіслава Дністрянського / Борис Кіндюк // Право України. – 2018. – № 7. – С. 232–245.
 10. Конституціоналізм // Основи демократії : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / за заг. ред. А. Колодій ; М-во освіти і науки України, Ін-т вищої освіти АПН України, Укр.-канад. проект «Демократична освіта». – Київ, 2002. – С. 131–160.
 11. Конституція України – гарант захисту прав людини / за заг. ред. М. Ф. Степка. – Київ : Знання, 2006. – 55 с.
 12. Конституція України : за станом на 28 червня 2015 р. : відповідає офіц. тексту. – Харків : Право, 2015. – 68 с.
 13. Кривцун Д. Конституція: 20 років по тому / Дмитро Кривцун // День. – 2016. – 24–25 червня (№ 110–111). – С. 4–5.
 14. Мала енциклопедія етнодержавознавства / редкол. : Ю. Римаренко (відп. ред.) та ін. – Київ : Довіра : Ґенеза, 1996. – С. 200–207.
 15. Мараєв В. Конституційний процес часів Української Центральної Ради / Владлен Мараєв // Історя та правознавство. – 2019. – № 13–15. – С. 8–9.
 16. Мараєв В. Три українські Конституції / Владлен Мараєв // Історія та правознавство. – 2019. – № 3. – С. 2–3.
 17. Новітній конституційний процес в Україні: стан і перспективи : тема номера // Право України. – 2014. – № 7.
 18. Політична історія України. ХХ століття : у 6 т. / ред. кол.: І. Ф. Курас (голова), Ю. І. Шаповал та ін. – Київ : Ґенеза, 2002–2003. – Т. 6 : Від тоталітаризму до демократії (1945–2002) / О. М. Майборода (кер. тому) та ін. – 2003. – С. 608–614.
 19. Пошва Б. Верховенство права в Україні: бути чи не бути? Порядок реорганізації чи ліквідації Верховного Суду України має бути визначено самою Конституцією / Богдан Пошва // Юридичний вісник України. – 2018. – 22–28 червня (№ 25). – С. 4–5.
 20. Рабінович С. Фактична конституція: перспективи соціолого-правового осмислення / С. Рабінович // Право України. – 2014. – № 3. – С. 161–170.
 21. Римаренко С. Ю. Конституційний процес та етнонаціональна сфера // Самовизначення особи, нації, держави : етнополітологічний аналіз : монографія / С. Ю. Римаренко. – Київ : Юридична книга, 1999. – С. 410–426.
 22. Розробка і реформа конституції: вибір процесу / Мішель Брандт, Джилл Коттрелл, Яш Гай, Ентоні Реган. – [Україна] : Interpeace, 2011. – 334 с.
 23. Румянцев В. Проблеми організації влади за проектом Конституції Отто Ейхельмана / В. Румянцев // Право України. – 2018. – № 4. – С. 39–50.
 24. Савчин М. Конституційні принципи та їх інтерпретація / М. Савчин // Право України. – 2017. – № 7. – С. 30–38.
 25. Скрипнюк О. Актуальні проблеми теорії джерел конституційного права України : аксіологічні, гносеологічні та онтологічні аспекти / О. Скрипнюк, О. Батанов // Право України. – 2017 – № 6. – С. 39–52.
 26. Скрипнюк О. Конституційна реформа в Україні: етапи поступу та методологія сучасної модернізації Основного Закону / О. Скрипнюк // Право України. – 2014 – № 7. – С. 25–34.
 27. Скрипнюк О. Конституційні права людини, громадянина та гарантії їх забезпечення : за матеріалами Науково-практичної конференції Конституційного Суду України та Ін-ту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України (м. Київ, 21 червня 2018 р.) / О. Скрипнюк // Право України. – 2018. – № 6. – С. 248–269.
 28. Слюсаренко А. Г. Історія української конституції / А. Г. Слюсаренко, М. В. Томенко. – Київ : Знання, 1993. – 192 с.
 29. Совгиря О. В. Основи вчення про Конституцію / О. В. Совгиря, Н. Г. Шукліна // Конституційне право України : повний курс : навч. посіб. / О. В. Совгиря, Н. Г. Шукліна. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2012. – С. 51–77.
 30. Соляннік К. Реформа місцевого самоврядування в Україні: концептуальні проблеми конституційно-правового забезпечення та перспективи розвитку / К. Соляннік // Право України. – 2018. – № 5. – С. 207–223.
 31. Томенко М. В. Україна: історія Конституції : навч. посіб. / М. В. Томенко. – Київ : Ґенеза, 2015. – 144 с.
 32. Трофанчук Г. І. Конституційний процес у незалежній Україні // Історія держави та права України : навч. посіб. / Г. І. Трофанчук. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – С. 526–531.
 33. Шаповал В. Феномен конституції як основного закону / В. Шаповал // Право України. – 2014. – № 7. – С. 64–84.