Із забуття – в безсмертя

25.12.2017

(125 р. з дня народження М. Куліша та М. Семенка)


1. Адельгейм Є. Г. Михайль Семенко : доля, творчість, поетика / Є. Г. Адельгейм // Крізь роки : вибрані праці / Є. Г. Адельгейм. – К. : Дніпро, 1987. – С. 47 – 135.

2. Антологія української морської поезії : від Т. Г. Шевченка до наших днів / упоряд., передм. А. Глущака. – Одеса : Маяк, 2004. – 240 с.

3. Біла А. Український літературний авангард : пошуки, стильові напрямки : монографія / А. Біла. – 2-ге вид., допов. і перероб. – К. : Смолоскип, 2006. – 464 с.

4. Бічуя Н. Бенефіс : повісті / Н. Бічуя. – К. : Дніпро, 1990. – 475 с.

5. Вишня О. «Дев’яносто сім» (Укрдерждрама) / О. Вишня // Твори : в 4 т. Т. 1. Усмішки, фейлетони, гуморески (1919 – 1925) / О. Вишня. – К. : Дніпро, 1988. – С. 427 – 429.

6. Голобородько Я. Геніальний тріумвірат (Лесь Курбас, Микола Куліш, Мар’ян Крушельницький) / Я. Голобородько // Дивослово. – 2005. – № 11. – С. 33 – 41.

7. Гончар О. Таврія; Перекоп / О. Гончар. – К. : Рад. письменник, 1957.– 728 с.

8. Гординський С. На переломі епох : літературознавчі статті, огляди, есеї, рецензії, спогади, листи / С. Гординський. – Львів : Світ, 2004. – 504 с. – (Серія «Ad Fontes – До джерел»).

9. Гречанюк С. С. На тлі ХХ століття : літ. – критич. нариси /С. С. Гречанюк. – К. : Рад. письменник, 1990. – 311 с.

10. Гунчак Т. Україна : перша половина ХХ століття : нариси політичної історії / Т. Гунчак. – К. : Либідь, 1993. – 288 с.

11. Дзюба І. Україна у пошуках нової ідентичності : статті, виступи, інтерв’ю, памфлети / І. Дзюба ; вступне слово М. В. Поповича. – К. : Україна, 2006. – 848 с. – (Б-ка Шевченківського ком-ту).

12. Досвітній О. Ф. Твори : у 2 т. Т.2. Роман; Повісті; Оповідання /О. Ф. Досвітній. – К. : Дніпро, 1991. – 587 с.

13. …З порога смерті… Письменники України – жертви сталінських репресій. Вип. 1 / упоряд. О. Г. Мусієнко. – К. : Рад. письменник, 1991.– 494 с.

14. Енциклопедія Сучасної України. Т. 16. Куз – Лев / гол. ред. колегія : І. М. Дзюба (співголова), А. І. Жуковський (співголова), М. Г. Железняк (відповід. секретар) та ін. – К. : НАН України, 2016. – 712 с. 

15.Ільницький О. Український футуризм (1914 – 1930) / О. Ільницький ; переклала з англ. Р. Тхорук. – Львів : Літопис, 2003. – 456 с.

16. Історія української літератури ХХ століття : у 2 кн. Кн. 1. Перша половина ХХ століття : підручник / за ред. В. Г. Дончика. – К. : Либідь, 1998. – 464 с.

17. Калантаєвська Г. П. Українська література (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.) : навч. посібник / Г. П. Калантаєвська. – Суми : Сумський державний університет, 2011. – 272 с.

18. Кисельов Йосип. Драматурги України : літературні портрети / Йосип Кисельов. – К. : Дніпро, 1967. – 380 с.

19. Кислий Ф. С. Семенко Михайло / Ф. С. Кислий // Живиця : хрестоматія укр. літ. ХХ ст. : у 2 кн. Кн. 1 / за ред. М. М. Конончука ; упоряд. М. М. Конончук, Н. І. Бондар, Т. І. Конончук. – К. : Твім інтер, 1998. – С. 573 – 590.

20. Ковалів Ю. Михайль Семенко / Ю. Ковалів // Історія української літератури : кінець ХІХ – поч. ХХІ ст. : у 10 т. Т. 1. У пошуках іманентного сенсу : підручник / Ю. Ковалів. – К. : Академія, 2013. – С. 482 – 496. – (Серія «Альма – матер»).

21. Куліш А. Спогади про Миколу Куліша / А. Куліш // Твори : в 2 т. Т. 2. П’єси, статті, виступи, документи, листи, спогади про письменника / М. Куліш. – К. : Дніпро, 1990. – С. 695 – 753.

22. Куліш В. На невідому могилу моєму татові у сторіччя уродин / В. Куліш // Харків. – 2015. – № 1. – С. 226 – 235.

23. Куліш М. П’єси / М. Куліш. – К. : Наук. думка, 1998. – 304 с. – (Б-ка школяра).

24. Куліш М. Твори : в 2 т. Т. 1. П’єси / М. Куліш. – К. : Дніпро, 1990. – 509 с.

25. Масенко Т. Драматична поема. Микола Куліш / Т. Масенко // Роман пам’яті / Т. Масенко. – К. : Рад. письменник, 1970. – С. 112 – 119.

26. Михайль Семенко // Срібний птах : хрестоматія з укр. літератури загальноосвіт. навч. закладів. Ч. 1 / упоряд. Г. Семенюк, М. Ткачук, А. Гуляк. – 3 -те вид. – К. : Освіта, 2006. – С. 39 – 43.

27. Пахаренко В. І. Футуризм / В. І. Пахаренко // Українська поетика / В. І. Пахаренко. – 3 – те вид., допов. – Черкаси : Відлуння – Плюс, 2009. – С. 325 – 330.

28. Полювання на «Вальдшнепа». Розсекречений Микола Хвильовий : науково – документальне видання / упоряд. Ю. Шаповал. – К. : Темпора, 2009. – 296 с.

29. Працьовитий В. Національний характер в українській драматургії 20 – початку 30-х років ХХ століття / В. Працьовитий. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. – 300с.

30. Розстріляне відродження : антологія (1917 – 1933) : поезія – проза – драма – есей / упорядник Ю. Лавріненко. – 5–те видання. – К. : Смолоскип, 2007.– 976 с.

31. Танюк Л. Драма української драми / Л. Танюк // Авторитет. Література і критика в час перебудови : статті, есе, інформація / упоряд. Г. М. Сивокінь. – К. : Рад. письменник, 1989. – С. 180 – 205.

32. Українське слово : хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст. : у 3 кн. Кн. 2 / упоряд. В. Яременко, Є. Федоренко. – К. : Рось, 1994. – 720 с.

33. Филипович П. П. Літературно – критичні статті / П. П. Филипович. – К. : Дніпро, 1991. – 270 с. – (Серія « Українська літературна думка»).

34. Ханас Й. І. «Розстріляне відродження» в Україні. Інтегрований урок. 10 клас / Й. І. Ханас // Історія та правознавство. – 2008. – № 9 (145). – С. 17 – 22.

35. Шерех Ю. Шоста симфонія Миколи Куліша / Ю. Шерех // Срібний птах : хрестоматія з укр. літератури для 11 класу загальноосвіт. навч. закладів. Ч. 1 / упоряд. Г. Семенюк, М. Ткачук, А. Гуляк. – 2 – ге вид. – К. : Освіта, 2005. – С. 333 – 336.

36. Яновський Ю. І. Твори : в 5 т. Т. 2. Романи / Ю. І. Яновський. – К. : Дніпро, 1983. – 424с.