Глобалізація. Економічні виклики ХХІ століття

09.02.2017


Список літеретури:

1.Антошкина Л.И. Интеллектуальный потенциал и прогресс: монография / Л.И. Антошкина, В.А. Висящев. – Донецк, Бердянск : Норд-Прес, 2010. – 565 с.

2.Геополітична стратегія розвитку України // Жук М. Комерційні відносини України. Організація зовнішньої торгівлі : підручник / М. Жук. – Чернівці : Рута, 2004. – С. 78–117.

3.Глобалізаційні світові тенденції // Єщенко П.С. Сучасна економіка : навч. посіб. / П.С. Єщенко, Ю.І. Палкін. – К. : Вища школа, 2005. – С. 300–317.

4.Глобалізація економіки та загально цивілізаційні проблеми людства // Економічна теорія: Політекономія : підручник / за ред. В.Д. Базилевича. – К. : Знання, 2014. – С.559–583.

5.Глобалізація світогосподарських зв’язків та загально цивілізаційні проблеми людства// Старостенко Г.Г. Політична економія : навч. посібник / Г.Г. Старостенко. – К. : Центр навч. літ., 2006. – С. 262–277.

6. Глобальна економіка : навч. посіб. / за заг. ред. Б.М. Одягайла. – Львів : «Магнолія 2006», 2015. – 205 с.

7. Дахно І.І. Світова економіка : навч. посіб. / І.І. Дахно.  – К. : Центр навч. літератури, 2006. – 264 с.

8. Забезпечення економічної безпеки в контексті глобалізацій них процесів // Економічна безпека : навч. посіб. / за ред. З.С. Варналія. – К. : Знання, 2009. – С.584–592.

9. Ільїн В.В. Фінансова цивілізація / В.В. Ільїн. – К. : Книга, 2007. – 528 с.

10. Кравчук Н. Дивергенція глобального розвитку: сучасна парадигма формування геофінансового простору : монографія / Н.Я. Кравчук. – К. : Знання, 2012. – 782 с.

11. Менеджмент європейської економічної інтеграції: підручник / за ред. С.М. Писаренко. – К. : Знання, 2012. – 373 с.

12. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: підручник / за ред.О.А. Кириченка. – К. : Знання, 2008. – 518 с.

13. Міжнародний менеджмент : навч. посібник / Л.І. Михайлова,О.Ю. Юрченко, Ю.І. Данько та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 200 с.

 14. Міжнародні фінанси : підручник / за ред. О. Рогача. – К. : Либідь, 2003.– 780 с.

15. Мусис Н. Усе про спільні політики Європейського Союзу / Н. Мусис. – К. : «К.І.С.», 2005. – 466 с.

16. Писаренко С.М. Економіка і зовнішньоекономічні зв’язки України : підручник / С.М. Писаренко, Л.А. Українець. – К. : Знання, 2015. – 398 с.

17. Развитие внешнеэкономической деятельности в условиях глобализации : монография / под общей ред. д.э.н., проф. В.И. Крамаренко. – Симферополь : Таврия, 2006. – 282 с.

18.Рогач О. Міжнародні інвестиції: теорія та практика бізнесу транснаціональних корпорацій : підручник  / О. Рогач. – К. : Либідь, 2005. – 720 с.

19.Савчук В.С. Глобальні світові тенденції та їх вплив на економіку України / В.С. Савчку, Ю.К. Зайцев // Перехідна економіка : підручник / за ред. В.М. Гейця. – К. : Вища школа, 2003. – С. 428–449

20. Світова економіка : підручник / А.С. Філіпенко, В.С. Будкін, О.І. Рогач та ін. – К. : Либідь, 2007. – 640 с.

21. Світовий ринок товарів та послуг: підручник. Ч.1 / за заг. ред.А.А. Мазаракі. – Х. : Ранок, 2008 . – 240 с.

22. Світовий ринок товарів та послуг : підручник. Ч.2 / за заг. ред.А.А. Мазаракі. – Х. : Ранок, 2008. – 240 с.

23. Солонінко К.С. Міжнародна економіка : навч. посіб. / К.С. Солонінко. – К. : Кондор, 2008. – 382 с.

24. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть : навч. посіб. / А.С. Філіпенко, В.С. Будкін, А.С. Гальчинський та ін. – К. : Либидь, 2002. – 470 с.

25. Хомяков В.І. Економіка сучасної України : навч. посіб. / В.І. Хомяков, І.В. Бакум. – К. : Кондор, 2009. – 426 с.

26. Чухно А.А. Сучасні економічні теорії : підручник / А.А. Чухно, П.І. Юхименко, П.М. Леоненко. – К. : Знання, 2007. – 878 с.

27. Шемет Т.С. Теорія і практика валютного курсу : навч. посіб. /Т.С. Шемет. – К. : Либідь, 2006. – 358 с.

28. Шнипко О.С. Інноваційний дефолт України: економіко-технологічний контекст : монографія / О.С. Шнипко. – К. : Генеза, 2009. – 246 с.