Етичний розвиток у дошкільному віці

17.02.2020


Список літератури:

 1. Богуш А. М. Українське народознавство в дошкільному закладі : навч. посіб. / А. М. Богуш, Н. В. Лисенко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 2002. – 407 с.
 2. Богуш А. Формування оцінно-етичних суджень у дітей старшого дошкільного віку / А. Богуш, О. Монке. – Одеса : ПНЦ АПН України, 2002. – 239 с.
 3. Воспитание гуманных чувств // Воспитание детей в игре : пособие для воспитателя детского сада / сост. А. К. Бондаренко, А. И. Матусик. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1983. – С. 143–155.
 4. Воспитание гуманных чувств у детей / под ред. Л. Н. Проколиенко, В. К. Котырло. – Киев : Радянська школа, 1987. – 174 с. – (Б-ка дошкольного работника).
 5. Гавриш Н. В. Гострі кути гуманізації в сучасній теорії та практиці морального виховання дошкільників / Н. В. Гавриш // Міжнародні педагогічні студії : проблеми дошкілля в сучасному світі : збірник наукових праць / укладач І. Г. Улюкаєва. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – С. 31–40.
 6. Корчак Я. Как любить ребенка : книга о воспитании / Януш Корчак. – Москва : Политиздат, 1990. – 493 с.
 7. Леви В. Нестандартный ребенок / Владимир Леви. – Москва : Знание, 1988. – 256 с.
 8. Лелія : казки та оповідання для дітей / упоряд., автор передм., комент., приміт. Л. В. Ушкалов. – Харків : Основа, 2005. – 200 с.
 9. Лисенко Н. В. Етнопедагогіка дитинства : навч.-метод. посіб. / Н. В. Лисенко. – Київ : Слово, 2011. – 720 с.
 10. Лопатина А. Искусство видеть мир / А. Лопатина, М. Скребцова. – Москва : Сфера, 1998. – 576 с. – (Серия «Книга для занятий по духовному воспитанию» ; кн. 4).
 11. Мензатюк З. Усмішка / Зірка Мензатюк. – Харків : Фоліо, 2018. – 8 с. – (Дитячий світ).
 12. Моральне виховання // Кузьмінський А. І. Педагогіка родинного виховання : навч. посіб. / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – Київ : Знання, 2006. – С. 157–173.
 13. Моральне виховання дітей дошкільного віку // Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка : навч. посіб. / Т. І. Поніманська. – Київ : Академвидав, 2006. – С. 210–258.
 14. Моральне становлення особистості дошкільника // Павелків Р. В. Дитяча психологія : навч. посіб. / Р. В. Павелків, О. П. Цигипало. – Київ : Академвидав, 2010. – С. 361–373.
 15. Моральное воспитание дошкольников : из опыта работы / сост. Л. В. Артемова, Е. А. Таранова. – Киев : Радянська школа, 1984. – 136 с. – (Б-ка дошкольного работника).
 16. Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду / под ред. Р. С. Буре. – Москва : Просвещение, 1987. – 222 с. – (Б-ка воспитателя детского сада).
 17. Нравственно-эстетическое воспитание ребенка в детском саду / под ред. Н. А. Ветлугиной. – Москва : Просвещение, 1989. – 79 с. – (Б-ка воспитателя детского сада).
 18. Островская Л. Ф. Беседы с родителями о нравственном воспитании дошкольника : книга для воспитателя детского сада / Л. Ф. Островская. – Москва : Просвещение, 1987. – 144 с.
 19. Психологія морального виховання особистості // Власова О. І. Педагогічна психологія : навч. посіб. / О. І. Власова. – Київ : Либідь, 2005. – С. 233–243.
 20. Розумне, добре, вічне… : думки про виховання та навчання / упоряд. та автор передм. В. Я. Неділько. – Київ : Молодь, 1989. – 288 с.
 21. Соловейчик С. Л. Педагогика для всех : книга для будущих родителей / С. Л. Соловейчик. – Москва : Детская литература, 1989. – 367 с.
 22. Сухомлинский В. Что такое добро и зло / Василий Сухомлинский // Педагогические апокрифы : этюды о В. А. Сухомлинском / сост. О. Сухомлинская. – Харьков : Акта, 2008. – С. 220–227.
 23. Сухомлинський В. Гаряча квітка : оповідання та казки / Василь Сухомлинський. – Київ : Веселка, 1978. – 104 с.
 24. Сучасні діти – відображення цінностей дорослого світу : методичні рекомендації / за ред. Т. О. Піроженко. – Київ ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 120 с.
 25. Терещенко О. П. Виховання у дошкільників уявлень про доброзичливість, ії роль в житті та способи прояву / О. П. Терещенко // Формуємо у старших дошкільників цілісне світобачення : навч.-метод. посіб. / О. Л. Кононко, В. О. Луценко, С. П. Нечай та ін. – Київ : Імекс-ЛТД, 2013. – С. 144–165.
 26. Титаренко Т. М. Нравственное воспитание дошкольников в семье / Т. М. Титаренко. – Киев : Радянська школа, 1985. – 95 с. – (Б-ка для родителей).
 27. У истоков морали // Субботский Е. В. Ребенок открывает мир : книга для воспитателя детского сада / Е. В. Субботский. – Москва : Просвещение, 1991. – С. 28–48.
 28. Формирование нравственных отношений в игре // Игра дошкольника / под ред. С. Л. Новоселовой. – Москва : Просвещение, 1989. – С. 120–130. – (Б-ка воспитателя детского сада).
 29. Хоружа Л. Л. Етичний розвиток педагога : навч. посіб. / Л. Л. Хоружа. – Київ : Академвидав, 2012. – 208 с.
 30. Чубач Г. Їжачок і Слимачок : казочка / Ганна Чубач. – Харків : Фоліо, 2017. – 10 с. – (Дитячий світ).
 31. Шакуров Р. Х. Самолюбие детей (дошкольный возраст) / Р. Х. Шакуров. – Москва : Просвещение, 1969. – 176 с.
 32. Этикет от А до Я для детей и взрослых / автор-сост. Н. В. Чудакова. – Москва : АСТ, 1999. – 112 с.