Дослідники козацтва: від історії до сьогодення

44 переглядів

11.10.2019


Список використаної літератури:

Дослідники козацтва: від історії до сьогодення
 1. Антонович В. Б. Коротка історія Козаччини / В. Б. Антонович. – Київ : Україна, 1991. – 158 c.
 2. Апанович О.М. Розповіді про запорозьких козаків / О. М. Апанович. – Київ : Дніпро, 1991. – 335 с.
 3. Бойко В. Козацькі сторінки Задунав’я : короткий історичний нарис / В. Бойко. – Львів : Новий час, 2002. – 98 с.
 4. Брехуненко В. Війни українських козаків з Росією до часів Богдана Хмельницького / В. Брехуненко. – Київ : Наталія Брехуненко, 2007. – 64 с.
 5. Брехуненко В. Східна брама Європи. Козацька Україна в середині ХVІІ– ХVІІІ ст. / В. Брехуненко ; рец. Юрій Мицик, Сергій Леп’явко. – Київ : Темпора, 2014. – 504 с.
 6. Бульвінський А. Г. Українсько-російські взаємини 1657–1659 рр. в умовах цивілізаційного розмежування на сході Європи / А. Г. Бульвінський ; за заг. ред. В. Й. Борисенка. – Київ, 2008. – 680 с.
 7. Мороз В. Д. Л. Мордовець – історик / Володимир Мороз // Мордовцев Д. Л. Гайдамаччина : історична монографія / Д. Л. Мордовцев. – Дніпропетровськ : Січ, 2003. – С. 353–358.
 8. Голобуцький В. О. Вступ [історіографія козацтва] // Запорізька Січ в останні часи свого існування (1734–1775) / В. О. Голобуцький ; передм. В. С. Мороза. – Дніпропетровськ : Січ, 2004. – С. 11–63.
 9. Голобуцький В. О. Запорозьке козацтво / В. О. Голобуцький. – Київ : Вища школа, 1994. – 539 с.
 10. Гончар О. Т. Образ українського інтелектуала ХІХ ст. (Микола Костомаров) / О. Т. Гончар // Український історичний журнал. – 2017. – № 4. – С. 68–82.
 11. Грушевський М. С. Історія України-Руси : в 11 т., 12 кн. / М. С. Грушевський ; редкол. : П. С. Сохань (голова) та ін. – Київ : Наукова думка, 1991. – (Пам’ятки історичної думки України). – Т. 7 : Козацькі часи – до року 1625. – 1995. – 628 с.
 12. Гурбик А. О. Виникнення Запорізької Січі (хронологічний та територіальний аспекти проблеми) / А. О. Гурбик // Український історичний журнал. – 1999. – № 6. – С. 3–16.
 13. Гуржий А. И. Штрихи к портрету «настоящего историка» / А. И. Гуржий // Бантыш-Каменский Д. Н. История Малой России от водворения славян в сей стране до уничтожения гетманства / Д. Н. Бантыш-Каменский. – Київ : Час, 1993. – С. 5–16.
 14. Загорний І. А. Нариси української історіографії / І. А. Загорний ; передм. П. І. Скрипника. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2011. – 240 с.
 15. Історія українського козацтва : нариси : у 2 т. / редкол. : В. А. Смолій (відп. ред.) та ін. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006–2007. – 2 т.
 16. Іщук-Пазуняк Н. Постать великої ученої [Н. Д. Полонська-Василенко] // Вибрані студії з історії, лінгвістики, літературознавства і філософії / Наталія Іщук-Пазуняк ; упоряд. О. Леонтович, В. Погребенник. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2010. – С. 510–520.
 17. Калакура Я. С. Михайло Грушевський – фундатор історіографічних досліджень / Я. С. Калакура // Український історичний журнал. – 2016. – № 3. – С. 4–17.
 18. Ковалевська О. Козакознавчі студії в науковій спадщині С. Рудницького / Ольга Ковалевська // Український історичний журнал. – 2018. – № 2. – С. 41–52.
 19. Коляда І. Літописець Руси-України. Штрихи до історичного портрета Миколи Костомарова / Ігор Коляда // Історія України. – 2017. – № 22. – С. 5–14.
 20. Корпанюк М. П. Слово і дух України княжої та України козацької. (Михайло Максимович – дослідник давньоукраїнської літератури) / М. П. Корпанюк. – Черкаси : Брама, 2004. – 280 с.
 21. Коцур В. П. Історіографія історії України : курс лекцій / В. П. Коцур, А. П. Коцур. – Чернівці : Золоті литаври, 1999. – 520 с.
 22. Кривошея В. В. Козацтво в історіографії і національній пам’яті / В. В. Кривошея // Гілея : науковий вісник : зб. наук. праць. – Київ, 2011. – Вип. 52 (спецвипуск). – С. 62–77.
 23. Крип’якевич І. Запорозьке військо // Історія українського війська : у 2-х кн., 3-х ч. / Іван Крип’якевич, Богдан Гнатевич. – Репр. відтв. вид. 1936 р. – Київ, 1993. – (Бібл. журн. «Памя’тки України»). – Кн. 1, ч. 2. – С. 131–288.
 24. Кульчицький С. В. [Рецензія] / С. В. Кульчицький // Український історичний журнал. – 2016. – № 4. – С. 202–216. – Рец. на кн. : Плохій С. Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності / Сергій Плохій ; пер. з англ. Романа Клочка. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 496 с.
 25. Леп’явко С. Огляд джерел і літератури // Козацькі війни ХVІ ст. в Україні / Сергій Леп’явко ; рецензенти : В. А. Смолій, Н. М. Яковенко. – Чернігів : Сіверянська думка, 1996. – С. 5–26.
 26. Матях В. М. Козакознавчі студії в українській історіографії / В. М. Матях // Історія українського козацтва : нариси : у 2 т. / редкол. : В. А. Смолій (відп. ред.) та ін. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – Т. 2. – С. 495–540.
 27. Мицик Ю. А. Як козаки воювали : історичні розповіді про запорізьке козацтво / Ю. А. Мицик, С. М. Плохій, І. С. Стороженко ; худож.-оформлювач К. Д. Ткаченко. – Дніпропетровськ : Промінь, 1990. – 302 с.
 28. Мільчев В. І. Соціальна історія запорозького козацтва доби Нової Січі у дослідженнях вітчизняних істориків-археографів другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / В. І. Мільчев // Наукові праці історичного ф-ту Запорізького державного ун-ту. – Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – Вип. 33. – С. 290–296.
 29. Мороз В. Глашатаї запорізької слави (про О. М. Апанович) / В. Мороз // Апанович О. М. Збройні сили України першої половини ХVІІІ ст. / О. М. Апанович. – Дніпропетровськ : Січ, 2004. – 230 с.
 30. Мороз В. С. Подвижник історії [про М. І. Костомарова]/ В. С. Мороз // Костомаров М. І. Богдан Хмельницький : історична монографія / М. І. Костомаров ; пер. з рос. Т. С. Завгородньої ; худож. оформ. А. П. Дерев’янка. – Дніпропетровськ : Січ, 2004. – С. 5–22.
 31. Наливайко Д. С. Західноєвропейська україніка початку ХІХ ст. // Україна очима Заходу / Д. С. Наливайко. – 2-ге вид., доп. – Київ : Грамота, 2008. – С. 659–679.
 32. Наливайко Д. С. Козацька християнська республіка : Запорозька Січ у західноєвропейських історико-літературних пам’ятках / Д. С. Наливайко. – Київ : Дніпро, 1992. – 495 с.
 33. Олійник-Шубравська М. М. Рання наукова діяльність Д. І. Яворницького та його перша історико-народознавча монографія про Запоріжжя / М. М. Олійник-Шубравська // Яворницкий Д. И. Запорожье в остатках старины и преданиях народа : в 2-х ч. / Д. И. Яворницкий. – Київ : Веселка, 1995. – С. 5–26.
 34. Осіпян О. Л. [Рецензія] / О. Л. Осіпян // Український історичний журнал. – 2013. – № 4. – С. 193–199. – Рец. на кн. : Плохій С. Козацький міф. Історія та націєтворення в епоху імперій / Сергій Плохій ; авториз. пер. з англ. Миколи Климчука. – Київ : Laurus, 2015. – 400 с. : 40 іл, 4 карти.
 35. Папакін Г. В. Майстерня М. Грушевського-джерелознавця / Г. В. Папакін // Український історичний журнал. – 2017. – № 1. – С. 97–113.
 36. Пиріг Р. Я. Михайло Грушевський : суспільне усвідомлення історичної постаті / Р. Я. Пиріг // Український історичний журнал. – 2016. – № 4. – С. 4–10.
 37. Пінчук Ю. А. Микола Костомаров як історик козацтва / Ю. А. Пінчук // Наукові праці історичного ф-ту Запорізького державного ун-ту. – Запоріжжя : Тандем-У, 1999. – Вип. 8. – С. 264–265.
 38. Плохій С. Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності / Сергій Плохій ; пер. з англ. Романа Клочка. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 496 с.
 39. Плохій С. Козацький міф. Історія та націєтворення в епоху імперій / Сергій Плохій ; авториз. пер. з англ. Миколи Климчука. – Київ : Laurus, 2015. – 400 с. : 40 іл, 4 карти.
 40. Руденко А. С. П. Я. Дорошенко як дослідник та популяризатор історичної спадщини козацько-старшинських родів / А. С. Руденко // Наукові праці історичного ф-ту Запорізького державного ун-ту. – Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – Вип. 33. – С. 302–306.
 41. Середюк О. М. Історіографія // Лицарі сонця : історичний нарис / О. М. Середюк. – 2-е вид., доп. і перероб. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2008. – С. 438–472.
 42. Симович В. Про життя та діяльність Володимира Антоновича / Василь Симович // Антонович В. Б. Про козацькі часи на Україні / В. Б. Антонович ; післямова М. Ф. Слабошпицького. – Київ : Дніпро, 1991. – С. 5–16.
 43. Смолій В. А. Літопис українського козацтва / В. А. Смолій // Яворницький Д. І. Історія запорозьких козаків : у 3-х т. / Д. І. Яворницький ; ред. кол.: П. С. Сохань (гол.) та ін. – Київ : Наукова думка, 1990. – Т. 1. – С. 9–20.
 44. Смолій В. А. Микола Костомаров. Віхи життя та творчості : енциклопедичний довідник / В. А. Смолій, Ю. А. Пінчук, О. В. Ясь ; вступ. ст. і заг. ред. В. А. Смолія. – Київ : Вища школа, 2005. – 543 с. : іл.
 45. Смолій В. А. Феномен українського козацтва / В. А. Смолій // Історія українського козацтва : нариси : у 2 т. / редкол. : В. А. Смолій (відп. ред.) та ін. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – Т. 1 – С. 5–16.
 46. Тарнашинська Л. Історик Олена Апанович / Людмила Тарнашинська // Українки в історії / за ред. д-ра іст. наук, проф. В. Борисенко. – Київ : Либідь, 2004. – С. 90–97.
 47. Ульяновський В. Наталія Полонська-Василенко: штрихи до портрета / Василь Ульяновський // Полонська-Василенко Н. Д. Історія України : у 2-х т. Т. 1. До середини ХVІІ століття / Н. Д. Полонська-Василенко. – Київ : Либідь, 1992. – С. V–ХLІХ.
 48. Ульяновський В. Син України (Володимир Антонович: громадянин, учений, людина) / Василь Ульяновський // Антонович В. Б. Моя сповідь : вибрані історичні та публіцистичні твори / В. Б. Антонович ; упоряд. О. Тодійчук, В. Ульяновський. – Київ : Либідь, 1995. – С. 5–76.
 49. Фицик Л. А. Сучасна історіографія української козацької старшини // Україна: вчора, сьогодні, завтра : зб. наук. праць / ред. кол. : В. М. Вашкевич та ін. – Запоріжжя, 2003. – С. 314–324.
 50. Чухліб Т. В. Проект «козацького князівства» – історична альтернатива політичного устрою Гетьманщини? / Т. В. Чухліб // Український історичний журнал. – 2014. – № 4. – С. 71–78.
 51. Швидько Г. В. А. О. Скальковський та його «Історія Нової Січі…» / Г. В. Швидько // Скальковський А. О. Історія Нової Січі, або останнього Коша Запорозького / А. О. Скальковський. – Дніпропетровськ : Січ, 1994. – С. 3–16.
 52. Шевченко В. Маловідомий лист академіка Д. І. Яворницького / Віталій Шевченко // Запорозька старовина : щорічний збірник наук.-краєзн. матеріалів / упоряд. : К. Бахуров, В. Шевченко, О. Шостак. – Запоріжжя : ВПК «Запоріжжя», 1995. – Вип. 1. – С. 126–127.
 53. Polonska-Vasylenko N. Geschichte der Ukraine / Natalija Polonska-Vasylenko. – Munchen : Ukrainische Freie Universitat, – 937 p.