Академічна доброчесність. Критерії якості наукового дослідження

332 переглядів

24.02.2021


Академічна доброчесність. Критерії якості наукового дослідження

Список літератури:

 1. Алєксєєва Л. О. Методичні рекомендації для написання випускних (кваліфікаційних) робіт бакалавра / Л. О. Алєксєєва, Р. І. Костромицький. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – 86 с.
 2. Алєксєєва Л. О. Методичні рекомендації до написання випускних робіт спеціаліста та магістра для студентів-філологів / Л. О. Алєксєєва, Г. Л. Вусик, І. Е. Співак. – 2-ге вид. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – 92 с.
 3. Бідасюк Н. Заголовок наукової статті англійською мовою без помилок / Н. Бідасюк // Вища школа. – 2019. – № 9. – С. 32–45.
 4. Бурназова В. В. Методичні рекомендації до написання курсових робіт для студентів ІІ (магістерського) рівня вищої освіти : спеціальність 014.13 «Середня освіта (Музичне мистецтво)» / В. В. Бурназова. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – 70 с.
 5. Вища освіта та Європейський освітній простір / В. Крижко, М. Елькин, О. Старокожко, К. Тельчарова, О. Грицайова. – Бердянськ : Ткачук О. В., 2015. – 448 с.
 6. Від контролю до культури якості : перезавантаження процесів забезпечення якості в українській вищій школі : практ. посіб. / за ред. : С. Гришко, Т. Добка та ін. – Львів : Манускрипт, 2014. – 168 с.
 7. Гвоздецька Б. Чинники недоброчесної поведінки студентів у навчальному процесі / Б. Гвоздецька // Вища школа. – 2019. – № 10. – С. 55–65.
 8. Гречаник О. Є. Академічна доброчесність учасників освітнього процесу / О. Є. Гречаник // Управління школою. – 2020. – № 7–9. – С. 24–33.
 9. Гуткевич С. О. Магістерська робота : методика написання та захисту : навч. посіб. по методиці написання магістерської роботи для студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини» / С. О. Гуткевич, К. М. Пугачова. – Херсон : Гельветика, 2017. – 200 с.
 10. Данильян О. Г. Організація та методологія наукових досліджень : навч. посіб. / О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань. – Харків : Право, 2017. – 448 с.
 11. Джонс Рей М. Академічна корупція в Україні / Рей М. Джонс // Прозорість і корупція в системі освіти України : збірник матеріалів конференції (Львів, 21–22 листопада 2002 р.). – Київ : Таксон, 2003. – С. 261–268. – (Сер. «Вища освіта в сучасному світі»).
 12. Калошин В. Ф. Помилки мислення в анфас і профіль / В. Ф. Калошин. – Київ : Ред. загальнопед. газет, 2013. – 128 с. – (Б-ка «Шкільного світу»).
 13. Квієк М. Університет в епоху перемін : інституції і академічні кадри в умовах зростаючої конкуренції / М. Квієк ; пер. з польскої Р. Скакун ; наук. ред. та післямова Т. В. Фініков. – Київ : Таксон, 2018. – 474 с.
 14. Кислий В. М. Організація наукових досліджень : навч. посіб. / В. М. Кислий. – Суми : Університетська книга, 2019. – 224 с.
 15. Ковалів Ю. І. Абетка дисертанта: методологічні принципи написання дисертації : посібник / Ю. І. Ковалів. – Київ : Твім інтер, 2009. – 460 с.
 16. Колесников О. В. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / О. В. Колесников. – 2-ге вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 144 с.
 17. Крижко О. А. Методологія наукового філологічного дослідження (мовознавчого) : навч. посіб. для магістрантів / О. А. Крижко. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – 293 с.
 18. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посіб. / О. В. Крушельницька. – Київ : Кондор, 2009. – 206 с.
 19. Лайберг Метью. Списування : український і американський досвід / Метью Лайберг, Таїса Немоловська // Прозорість і корупція в системі освіти України : збірник матеріалів конференції (Львів, 21–22 листопада 2002 р.). – Київ : Таксон, 2003. – С. 269–271. – (Сер. «Вища освіта в сучасному світі»).
 20. Локальні системи управління якістю : світовий досвід та українські практики побудови / за ред. : Т. В. Фінікова, В. І. Терещука. – Київ : Таксон, 2018. – 316 с.
 21. Макогон Ю. В. Основи наукових досліджень в економіці : навч. посіб. / Ю. В. Макогон, В. В. Пилипенко. – 2-ге вид., випр. та доп. – Донецьк : Альфа-прес, 2007. – 144 с.
 22. Мальська М. П. Організація наукових досліджень : навч. посіб. / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 136 с.
 23. Методичні рекомендації до написання курсових робіт. / уклад. : Г. О. Александрова, І. Е. Співак. — Бердянськ : БДПУ, 2020. — 54 с.
 24. Онуфрієнко Г. С. Науковий стиль української мови : навч. посіб. / Г. С. Онуфрієнко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 312 с.
 25. Оспіщев В. І. Технологія наукових досліджень в економіці : навч. посіб. / В. І. Оспіщев, В. В. Кривошей. – Київ : Знання, 2013. – 255 с.
 26. Партико З. В. Основи наукових досліджень : підготовка дисертації : навч. посіб. / З. В. Партико. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Ліра-К, 2020. – 232 с.
 27. Пелікан Я. Ідея університету : переосмислення / Я. Пелікан ; пер. з англ. – 2-ге вид., доп. – Київ : Дух та літера, 2009. – 360 с.
 28. Пєхота О. М. Основи педагогічних досліджень : навч. посіб. / О. М. Пєхота, І. П. Єрмакова. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Знання, 2013. – 287 с.
 29. Порев С. В. Університет і наука. Епістемологія, методологія і методика виробництва знань : монографія / С. В. Порев. – Київ : Хімджест, 2012. – 384 с.
 30. Псатій А. Скопіювати та вставити : роль академічної доброчесності в шкільній освіті / А. Псатій // Інформатика. – 2020. – № 9–10. – С. 52–61.
 31. Психологічні особливості творення наукового тексту : метод. рекомендації / за ред. В. В. Андрієвської. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 216 с.
 32. Система сучасних методологій : хрестоматія : у 4-х т. / упоряд., відп. ред., пер. А. В. Фурман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Т. 2. – 344 с.
 33. Струнсе В. Місія досяжна : підвищення академічної доброчесності в українській освіті / Ванеса фон Струнсе // Прозорість і корупція в системі освіти України : збірник матеріалів конференції (Львів, 21–22 листопада 2002 р.). – Київ : Таксон, 2003. – С. 272–275. – (Сер. «Вища освіта в сучасному світі»).
 34. Теорія планування експерименту : навч. посіб. / В. П. Нечаєв, Т. М. Берідзе, В. В. Кононенко та ін. – Київ : Кондор, 2005. – 232 с.
 35. Ткаченко В. Досвід застосування методу контент-аналізу до дослідження практик академічної доброчесності в українських ВНЗ / В. Ткаченко. Л. Кожекіна // Освітня аналітика України. – 2017. – № 1. – С. 55–69.
 36. Україна модерна : стандарти науки і академічне середовище / за ред. Я. Грицака, І. Гирича та ін. – Київ ; Львів : Критика, 2007. – № 12. – 410 с.
 37. Фініков Т. В. Академічна доброчесність на варті якісної освіти : відверта розмова про чесне навчання / Т. В. Фініков, А. Є. Артюхов, О. О. Гужва. – Київ : Таксон, 2019. – 68 с. : іл.
 38. Халабузар О. А. Формування культури логічного мислення : навч. посіб. для студентів спеціальності 6.020303 «Мова і література (англійська або німецька)» / О. А. Халабузар. – Бердянськ : Ткачук О. В., 2011. – 256 с.
 39. Хамітов Н. Воля до наукової новизни як умова неможливості плагіату / Н. Хамітов // Вища освіта України. – 2018. – № 2. – С. 13–18.
 40. Цехмістрова Г. С. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посіб. / Г. С. Цехмістрова. – 2-ге вид. – Київ : Слово, 2012. – 352 с.
 41. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підручник / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – Київ : Знання, 2008. – 310 с.