День української писемності та мови

Мова – нації основа.

100

Список літератури до виставки:

1. Білецький А.О. Про мову і мовознавство: навч. посібник для студентів філол. спец. вищ. навч. закладів / А.О.Білецький. – К.: «АртЕк», 1996. – 224с. – (Трансформація гуманіт. освіти в Україні).

2. Білоус Д.Г. Безцінний скарб: вірші про українську мову / Д.Г. Білоус. – К.: «Укр. енциклопедія» ім. М.П. Бажана, 2004. – 326 с.

3. Бондаренко Н.В.Українська мова : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. з навч. рос. Мовою / Н.В. Бондаренко,А.В. Ярмолюк. – К.: Освіта,2007. – 256с.

4. Вознюк Г.Л. Українська мова за професійним спрямуванням: навч. посібник – практикум / Г.Л. Вознюк.-Львів :Видавництво Львівської політехніки,2012.- 268.

5. Галузинська Л.І. Українська мова за професійним спрямуванням: навч. посіб. / Л.І.Галузинська .- К.: Знання, 2008.- 430с.

6. Глазова.О.П. Рідна мова: підруч. для 6 кл. загальноосвітнього навч. закл. / О.П.Глазова, Ю.Б. Кузнецов.- К.: Педагогічна преса,2006.-288с.

7. Горбачук В. Т. Барви української мови / В. Горбачук. – К.: Видав. дім «KMACADEMIA», 1997. – 272 с. – («Були, є і будемо вовіки»)2006. – С. 55-69

8. Гриджук О.Є.Українська мова за професійним спрямуванням у таблицях і схемах: навч. посіб./ О.Є. Гриджук. –Львів: Магнолія-2006, 2010.-238с.

9. Гриценко. Т.Б. Українська мова за професійним спрямуванням:   навч.посіб. / Т.Б.Гриценко.- К.:Центр учбової літератури,2010.-624с.

10. Гуйванюк Н.В. Українська мова .Схеми, таблиці,тексти: навч. Посібник / Н.В. Гуйванюк.- Львів: Світ,2005 – 304с.

11. Довідник з культури мови / [ ред. С.Я. Єрмоленко]. – К.: Вища освіта, 2005. – 399с.

12. Дороз В.Ф. Вивчення лексикології в умовах діалогу культур: навч. Посібник / В.Ф. Дороз. – Ніжин: Аспект – поліграф, 2006 – 264 с.

13. Дороз В.Ф. Крос-культурне навчання учнів-білінгвів української мови: монографія / В.Ф. Дороз. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 456 с.

14. Дороз В.Ф. Методика викладання української мови у вищій школі: навч. пос. / В.Ф. Дороз. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 176с.

15. Єрмоленко С.Я. Мова і українознавчий світогляд: монографія / С.Я. Єрмоленко. – К.: НДІУ, 2007. – 444с.

16. З фольклорної криниці Франкового села: народні пісні, перекази, спогади / записи О.Ошуркевича. – Луцьк: Волинська книга, 2007. – 167 с.

17. Заболотний О.В. Рідна мова: підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О.В.Заболотний, В.В. Заболотний. – К.: Генеза, 2008 – 240с.

18. Заболотний О.В. Українська мова: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту / О.В. Заболотний, В.В. Заболотний. – К.: Генеза, 2010. – 224с.

19. Заболотний О.В. Українська мова: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О.В.Заболотний, В.В. Заболотний. – К.: Генеза, 2009 – 232с.

20. Заболотний О.В. Українська мова: підручник для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту / О.В. Заболотний, В.В. Заболотний. – К.: Генеза, 2011. – 256с.

21. Зубков М. Р. Українська мова: Універсальний довідник / М.Г. Зубков. – Х.: Школа, 2007. – 496с.

22. Іванишин В. Мова і нація / В. Іванишин, Я. Радевич-Винницький. – Дрогобич: Видав. фірма «Відродження», 1994. – 218с.

23. Казанцева Л.І. Теоретичні засади навчання дітей старшого дошкільного віку української мови в полікультурному просторі України: монографія / Л.І. Казанцева. – Донецьк: ЛАДОН-ХХI, 2012. – 341 с.

24. Козачук Г.О. Українська мова: практикум: навч. посіб. / Г.О. Козачук. – К.: Вища школа, 2008. – 414с.

25. Коротєєва-Камінська В.О. Викладання української мови та українознавства у вищих навчальних закладах (історичний аспект): навчальний посібник / В.О. Коротєєва-Камінська. – К.: ВД «Професіонал», 2006. – 304с.

26. Кочерган М.П. Загальне мовознавство: підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих закладів освіти / М.П. Кочерган. – К.: Видав. центр «Академія», 1999. – 288с. – (Альма матер)

27. Кравець Л.В. Стилістика  української  мови: практикум: навч. посіб. Л.В. Кравченко. – К.: Вища школа, 2004. – 199с.

28. Леута О.І. Старословянська мова: збірник вправ і практичних завдань: навч. посіб. / О.І.Леута. –  К.: Вища школа, 2004. – 199с.

29. Лєута О.І. Старослов’янська мова: підручник / О.І. Лєута. – К.: Фірма «ІНКОС», Центр навчальної літератури, 2007. – 256с.

30. Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс: навч. посіб / В.І. Мозговий. – 4-е вид. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 592с.

31. Мозговий  В.І. Українська мова у професійному спілкуванні: модульний курс / В.І.Мозговий. – К.: Центр навчальної літератури, 2010. – 592с.

32. Плотницька І.М.  Ділова українська мова: навч. посіб. / І.М. Плотницька . – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 256с.

33. Погиба Л.Г. Українська мова фахового спрямування: підручник / Л.Г. Погиба. – К.: Кондор,2011. -352с.

34. Русанівський В.М. Історія української літературної мови: підручник / В.М. Русанівський. – К.: АртЕк, 2002. – 424с.

35. Сердюк А.М. История языкознания. Кредитно – трансферный курс: учебное пособие для магистрантов / А.М. Сердюк. – Донецк: Ландон – ХХ1, 2014. – 129с.

36. Стахів М. Український комунікативний етикет: нач. метод. посіб. / М. Стахів. – К.: Знання, 2008. – 245с.

37. Сучасна українська мова: підручник / О.Д. Пономарів, В.В. Різун, Л.Ю. Шевченко та ін.; за ред. О.Д. Пономарева. – 3-тє вид., перероб. – К.: Либідь, 2005. – 488 с.

38. Тєлєжкіна О.О. Усі види мовного розбору: фонетичний, морфологічний, словотвірний, синтаксичний / О.О.Тєлєжкіна. – Х. : Основа, 2011. – 300с.

39. Ужченко В.Д. Сучасна українська мова: збірник вправ і завдань : навч. Посіб / В.Д.Ужченко. – К.: Вища школа, 2006. – 286с.

40. Українська ділова і фахова мова: практичний посібник / [авт М.Д. Гинзбург, І.О.Требульова]. – К.: Інкос. Центр навчальної літератури, 2007. – 672с.

41. Українська мова та методика її вивчення у вищій школі: навчально-методичний комплекс для магістрантів / Р.О. Христіанінова, О.А. Крижко, Н.В. Павлик, О.І. Попова, В.О. Юносова, В.Ф. Дороз. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд.», 2007. – 292с.

42. Українська мова: підруч. Для 10кл. загальноосвіт.навч. закл.: проф. Рівень /.[Я. Плющ, В.І. Тихоша та ін.] – К.: Освіта, 2010. – 416с.

43. Фурдуй М.І. Українська мова: практикум з правопису: навч. посіб. / М.І. Фурдуй. – К.: Либідь, 2004. – 272с.

44. Чемоніна Л.В. Наступність і перспективність вивчення словотвору української мови в початковій і основній школі: монографія / Л.В. Чемоніна. – Бердянськ: БДПУ, 2012. – 156с.

45. Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням: підручник / С.В. Шевчук. – К.: Алерто, 2012. – 696с.

46. Юносова В.О. Варіантність відмінкових закінчень іменників у сучасній українській літературній мові: монографія / В.О. Юносова. – К.: Знання України, 2003. – 126с.