День Конституції України

28 червня — День Конституції України


Список використаної літератури:

Конституція України 21. Балакірєва Р.С. Конституційне право України: навч. посібник / Р.С. Балакірєва. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 210 с.

2. Барабаш Ю. Конституційний вимір української демократії (історико – теоретичні нотатки) / Ю. Барабаш // Право України. – 2014. – №7. – С.137 – 145.

3. Буткевич В. Конституція України: проблеми вироблення нового проекту / В. Буткевич // Право України. – 2014. – №7. – С. 85 – 110.

4. Гетьманат Павла Скоропадського: історія, постаті, контроверсії. Всеукраїнська наукова конференція 19 – 20 травня 2008р.: збірник / відповід. ред. В.Ф. Верстюк. – К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2008. – 320 с.

5. Грабовський С. Нариси з історії українського державотворення / С. Грабовський, С. Ставрояні, Л. Шкляр. – К.: Генеза, 1995. – 608 с.

6. Євграфова Є. Щодо ідеальної конституції, її виконання і вітчизняного досвіду проектування / Є. Євграфова // Право України. – 2014. – №7. – С. 121 – 129.

7. Історія держави і права України: підручник: у 2-х т. / за ред. В.Я. Тація, А.Й. Рогожина. – Т.1. / кол. авторів: В.Д. Гончаренко, А.Й. Рогожин, О.Д. Святоцький та ін. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2000.- 648 с.

8. Історія держави і права України: підручник: у 2-х т. / за ред. В.Я. Тація, А.Й. Рогожина. – Т.2. / кол. авторів: В.Д. Гончаренко, А.Й. Рогожин, О.Д. Святоцький та ін. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. – 580 с.

9. Кампо В. Принципи офіційного тлумачення Конституції та законів України: перспектива конституціоналізації / В. Кампо, І. Нікітіна // Право України. – 2012. – № 9. – С. 310 – 315.

10. Капсамун Іван. Зміни в Конституцію – зі «спортивним азартом» / Іван Капсамун // День. – 2016. – № 96 – 97. – С. 4 – 5.

11. Капсамун Иван. Об «общественной иконе» / Иван Капсамун // День. – 2015. – №111 – 112. – С. 4 – 5.

12. Конституційне право України: підруч. для студентів вищ. навч. закл. / за ред. В.П. Колісника та Ю.Г. Барабаша. – Х.: Право, 2010. – 416 с.

13. Конституційне право України: підручник для студ. вищ. навч. закл. / за ред. Ю.М. Тодики, В.С. Журавського. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2002. – 544 с.

14. Конституційне право України: хрестоматія / упоряд.В.С. Журавський, Ю.М. Тодика. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – 884 с.

15. Костомаров М.І. Закон Божий (Книга буття українського народу) / М.І. Костомаров. – К.: Либідь,1991 . – 40 с.

16. Кравченко В.В. Конституційне право України: навч. посібник. – вид. 6-те виправл. та доповн. / В.В. Кравченко. – К.: Атіка, 2009. – 608 с.

17. Кухта Борис. З історії української політичної думки: навч. посібник / Борис Кухта. – К.: Генеза, 1994. – 368 с.

18. Лінецький С.В. Законотворчість: коментар до Регламенту Верховної Ради України. – Ч.І. / С.В. Лінецький, В.П. Крижанівський. – К.: «К.І.С.», 2008. – 400 с.

19. Лінецький С.В. Законотворчість: коментар до Регламенту Верховної Ради України. – Ч.ІІ. / С.В. Лінецький, В.П. Крижанівський. – К.: «К.І.С.», 2009. – 240 с.

20. Лінецький С.В. Конституційне законодавство України (законодавчі акти, коментар, офіційне тлумачення): збірник нормативних актів: у 2-х кн. – Кн.1. – вид. 2-ге, перероб. і доп. / С.В. Лінецький, М.І. Мельник,А.М. Ришелюк. – К.: Атіка, 2004. – 488 с.

21. Нор Василь. Конституція – основний закон України в запитаннях і відповідях. – Львів – Київ: Кальварія – Абрис, 1996. – 48 с.

22. Подорожна Т. Конституціоналізація правового порядку через призму верховенства конституції / Т. Подорожна // Право України. – 2014. – № 3. – С. 180 – 188.

23. Політична історія України ХХ ст.:у 6-ти т. – Т.1: На зламі століть (кінець ХІХ ст. – 1917 р.) / Ю.А. Левенець (кер.), Л.П. Нагорна, М.С. Кармазіна. – К.: Генеза, 2002. – 424 с.

24. Політична історія України ХХ ст.:у 6-ти т. – Т.2: Революція в Україні: політико-державні моделі та реалії (1917–1920) / В.Ф. Солдатенко (кер.), В.Ф. Верстюк. – К.: Генеза, 2003. – 488 с.

25. Рабінович С. Фактична конституція: перспективи соціолого- правового осмислення / С. Рабінович // Право України. – 2014. – № 3. – С. 161 – 170.

26. Рагозин Н.П. Демократия и конституция: проблема конституционной архитектуры демократии / Н.П. Рагозин. – Донецк : Донбасс, 2005. – 196 с.

27. Різниченко Василь. Пилип Орлик – гетьман України. Борщак І. Великий мазепинець Григор Орлик: історичні оповіді / Василь Різниченко, Ілько Борщак; перед. та прим. В.О. Шевчука. – К.: Укр. письменник, 1996.– 302 с.

28. Сергійчук В.І. Симон Петлюра / В.І. Сергійчук. – К.: Україна, 2004.– 448 с.

29. Скрипник О. Методологічні проблеми теорії конституційного права / О.Скрипник // Право України. – 2013. – № 6. – С. 220 – 227.

30. Совгиря О.В. Конституційне право України: навч. посібник / О.В. Совгиря, Н.Г. Шукліна. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 632 с.

31. Теплюк М. Нова редакція Конституції і проблеми конституційної процедури / М.Теплюк // Право України. – 2014 – №7. – С. 116 – 120.

32. Томенко Микола. Україна: історія Конституції: навч. посібник / Микола Томенко. – К.: Генеза, 2015. – 144 с.

33. Україна в 2009 році: конституційний процес і перспективи країни. Біла книга державної політики / за заг. ред.. Ю.Г. Рубана. – К.: НІСД, 2009.  – 224 с.

34. Фрицький О.Ф. Конституційне право України: підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. / О.Ф. Фрицький. – К.: Юринком Інтер, 2006. – 512 с.

35. Чухліб Тарас. Пилип Орлик / Тарас Чухліб. – К.: Видавець ПП Наталія Брехуненко, 2008. – 64 с.

36. Шаповал В. Джерела конституційного права України: питання теорії та практики / В. Шаповал // Право України. – 2014. – № 9. – С. 155 – 170.

37. Шаповал В. Конституційне право як галузь, наука і навчальна дисципліна / В. Шаповал // Право України. – 2014. – №8. – С. 178 –198.

38. Шаповал Юрій. Михайло Грушевський / Юрій Шаповал, Ігор Верба. – К.: Видавничий Дім «Альтернативи», 2005. – 352 с.

39. Шляхтун П.П. Конституційне право: словник термінів / П.П. Шляхтун. – К.: Либідь, 2005. – 568 с.